Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt onder meer schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme. wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van herstelwaarde. Is de schade niet te repareren dan vergoeden we op basis van nieuwwaarde of dagwaarde als de huidige waarde 40% of minder van de nieuwwaarde is. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit. Maar maximaal tot € 2.500.

Extra informatie

Je kunt een hoger bedrag meeverzekeren.   

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan je pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering. Maar tot maximaal € 10.000.

Extra informatie

Je kunt een hoger bedrag meeverzekeren.

Keuze: Extra kosten

Hiermee verzeker je extra kosten die nodig zijn om de bedrijfstilstand of stoornis als gevolg van schade door een verzekerde gebeurtenis op te heffen of te verminderen. Deze extra kosten moeten vooraf door ons zijn goedgekeurd. Boetes en reconstructiekosten zijn niet verzekerd. 

Keuze: Bedrijfsschade en/of reconstructiekosten

Hiermee is de schade verzekerd als je bedrijf stilvalt door brand ontploffing bliksem neerslag storm en water. Je verzekert de brutowinst die je misloopt door omzet of productieverlies of omdat je bedrijf onbereikbaar is. Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is ook verzekerd.

Extra informatie

Reconstructiekosten: Is bij een schade ook je administratie beschadigd of verloren gegaan? Dan is het herstel hiervan ook verzekerd onder deze dekking tot max € 125.000. Onder de dekking reconstructiekosten kan je meer dan € 125.000 verzekeren.

Keuze: Geld en Fraude

Deze dekking vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van je bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om verlies door bv gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak of door vals geld. Je geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal. Vals geld is verzekerd tot € 2.500.

Extra informatie

Je kunt het verzekerd bedrag voor de dekking fraude verhogen. En je kan incassovervoer mee verzekeren als je je spullen bij klanten aflevert en de klant bij de chauffeur kan betalen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd. Als sprake is van fraude dan vergoeden wij niets.

Schade door software

Is de software waarmee je werkt gekoppeld aan softwarekeys of dongels? Dan ben je niet verzekerd voor diefstal van de softwarekeys of dongels.

Glasbreuk

Glasbreuk van het glas in het gebouw dat is bestemd om licht door te laten in ramen en deuren is niet verzekerd.

Extra informatie

Je kan dit apart meeverzekeren.

Neerslag

Je bent niet verzekerd voor schade door neerslag, als hierdoor schade is ontstaan aan goederen die op minder dan 15 centimeter boven de vloer zijn opgeslagen op de begane grond en in kelders en souterrains.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag heb je een standaard eigen risico. Dit varieert van € 250 tot € 1.000 per gebeurtenis.

Afspraken

Als je je niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Lichtreclame

Lichtreclame aan de gevel is tot maximaal € 5.000 meeverzekerd.

Extra informatie

Je kan een hoger bedrag meeverzekeren op de Zakelijke Inventaris en goederenverzekering, of hiervoor een Zakelijke Elektronicaverzekering afsluiten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die je verzekert. Deze locaties worden op de polis gezet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of  jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.