Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je bedrijf juridische hulp van DAS bij onverwachte conflicten die te maken hebben met je bedrijfsactiviteiten of bedrijf. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld klanten of afnemers van je bedrijf. Je kunt aanvullend nog kiezen uit verschillende modules: werkgever, handel, wagenpark, particulier.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Je bedrijf ontvangt juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met de activiteiten van je bedrijf.

Extra informatie

Je moet wel verzekerd zijn op het moment dat het conflict ontstaat en je moet belang hebben bij een conflict. Dat belang moet in geld uit te drukken zijn en minimaal € 400 zijn.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan neemt DAS het incassotraject van je over.

Extra informatie

Je krijgt hulp bij het incasseren van niet-betaalde facturen van maximaal zes maanden oud. Het mag dan niet gaan om facturen waarover een juridisch conflict is of ontstaat tijdens de incassobijstand.

Verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je bedrijf in het verkeer heeft opgelopen is verzekerd. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Extra informatie

Er geldt geen minimum belang voor strafzaken en voor schade die je in het verkeer hebt opgelopen en die verhaald moet worden.

Keuze: Werkgever

Je kunt kiezen voor de dekking Werkgever.  Dan ben je  ook verzekerd voor  juridishe hulp  als je als werkgever een conflict krijgt  met een (ex-)werknemer over bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst. Een conflict over socialeverzekeringswetgeving is dan ook verzekerd. Abeidsomstandighedenwetgeving valt hier ook onder.

Keuze: Handel

Je kunt kiezen voor de dekking Handel. Dan ben je verzekerd voor juridische hulp als je als ondernemer een conflict krijgt over de in- of verkoop van handelsgoederen en/of diensten door je bedrijf.

Extra informatie

De goederen moeten bedoeld zijn om door te verkopen. Of het zijn goederen die je (als grondstof) gebruikt om goederen en/of diensten te maken die je aan een ander verkoopt.

Keuze: Wagenpark

Je kunt kiezen voor de dekking Wagenpark. Je bent dan ook verzekerd voor juridische hulp bij bepaalde conflicten die te maken hebben met motorrijtuigen die je voor je bedrijf gebruikt.

Extra informatie

Check de woorwaarden voor de conflicten die precies verzekerd zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd voor juridische hulp bij een conflict dat bewust door jou is veroorzaakt. Bijvoorbeeld als je iets deed terwijl je had moeten begrijpen dat hierdoor zeker een conflict zou ontstaan. Ook conflicten die al bestaan voor de ingangsdatum van de verzekering zijn uitgesloten.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van je beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering. Je kunt de dekking Particulier wel meeverzekeren. 

Extra informatie

Check de voorwaarden voor deze aanvullende dekking.

Belastingen

Niet verzekerd is rechtsbijstand bij een conflict met een instantie over belastingen en over heffingen en heffingsvrije hoeveelheden, zoals quota.

Extra informatie

Met belasting bedoelen wij bijvoorbeeld ook bijdragen, heffinge, invoerrechten en accijnzen

Onbevoegd besturen van voer- of vaartuig

Niet verzekerd is rechtsbijstand bij een conflict dat te maken heeft met het besturen van een voer- of vaartuig terwijl dat wettelijk niet mocht. Bijvoorbeeld omdat je geen (geldig) rijbewijs had. Of door het gebruik van drank, drugs of medicijnen.

Extra informatie

Je krijgt wel juridische hulp:

In een strafzaak als de vervolging niet te maken heeft met het onbevoegd besturen.

Als je niet wist dat de bestuurder onbevoegd was het voer- of vaartuig te besturen. En je dit ook niet had kunnen weten.

Industrieel of intellectueel eigendom

Niet verzekerd is rechtsbijstand bij een conflict over industrieel of intellectueel eigendom. Bijvoorbeeld auteurs-, octrooi-, merken-en kwekersrecht. Je krijgt wel juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met jouw handelsnaam of domeinnaam.

Buitenlandse vestiging

Niet verzekerd is een buitenlandse vestiging. En ook een deelneming in een buitenlandse vestiging is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je krijgt alleen hulp als je nog niet wist (of kon weten) dat je juridische hulp nodig zou hebben. Bij twijfel is het aan jou om aan te tonen dat je dat nog niet wist (of kon weten).

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die DAS vergoedt voor jouw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 50.000 per conflict. Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 400 gaat.

Extra informatie

Soms geldt er een ander maximumbedrag. Check de polisvoorwaarden voor de exacte bedragen. Er geldt geen minimum belang voor strafzaken en voor schade die je in het verkeer hebt opgelopen en die verhaald moet worden. 

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Je moet een eigen risico betalen als je wilt dat DAS een externe rechtshulpverlener (bv. een advocaat) inschakelt om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. Dat hoeft niet, als het volgens de wet- en regelgeving verplicht is om voor die procedure een advocaat in te schakelen. Ook gelden er in dat geval maximale vergoedingen per procedure. Check voor de bedragen de voorwaarden.

Eigen risico

Je moet een eigen risico betalen als je wilt dat DAS een externe rechtshulpverlener (bijvoorbeeld een advocaat) inschakelt om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. Dat hoeft niet, als het volgens de wet- en regelgeving verplicht is om voor die procedure een advocaat in te schakelen.

Extra informatie

Kies je voor een externe rechtshulpverlener, dan moet je een eigen risico betalen aan DAS van:

€ 250 als je  een conflict als particulier hebt; (alleen als dekking Particulier is meeverzekerd)

€ 500 als je een conflict als ondernemer hebt.

Echtscheidingsmediation bij dekking Particulier

De kosten voor mediation bij echtscheiding zijn verzekerd tot € 2.000.

Waar ben ik gedekt?

Europa en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee liggen: Voor juridische hulp bij het verhalen van schade die door een ander onrechtmatig aan jou is toegebracht. En bij strafzaken. Nederland: Voor incassobijstand en juridische hulp bij conflicten over onroerende zaken. Voor incassobijstand moet ook de debiteur in Nederland gevestigd zijn.

Extra informatie

Voor alle andere verzekerde conflicten: Nederland, Duitsland, Belgie en Luxemburg. Voor alle conflicten geldt dat een rechter uit het gebied in kwestie bevoegd moet zijn. En dat het recht van één van de landen van het betreffende gebied van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict zo snel mogelijk. Geef eerlijk de informatie die nodig is om de rechtsbijstand uit te voeren. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer

één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.