Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is alleen bedoeld voor ZZP'ers in de Bouw en vergoedt materiële schade die ontstaat aan de in aanbouw of verbouw zijnde objecten tijdens de bouw- en/of de onderhoudstermijn. Het doel is de continuïteit van een bouwwerk/opdracht veilig te stellen als zich een schade voordoet.

Extra informatie

Deze verzekering is speciaal voor kleinere opdrachten in de burger- en utiliteitsbouw. En bedoeld voor kleine bouwprojecten en installatiewerk.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade die is ontstaan op de werkplek zelf of in de directe omgeving daarvan aan het Werk, bestaande eigendommen van de opdrachtgever en hulpmaterialen. De schade is per onderdeel verzekerd tot een maximaal bedrag. Die bedragen zetten wij op de polis en gelden per werk.

Verzekerd bedrag

- het werk: € 75.000 per werk

- bestaande eigendommen van de opdrachtgever: € 50.000 per werk

- hulpmaterialen: € 10.000 per werk

Wie is verzekerd?

De verzekeringnemer en de opdrachtgever.

Het Werk

Verzekerd is schade die ontstaat aan:

- een object dat in aanbouw is, gemonteerd wordt of gereed is en/of;

- de bouwcomponenten. Het moet gaan om componenten die voor uw rekening en risico op het bouwterrein of de montageplaats aanwezig zijn. Ook moeten zij bestemd zijn om blijvend in het werk te worden verwerkt.

Extra informatie

Ook de kosten van gehuurde hulpconstructies en/of hulpwerken zijn onderdeel van Het Werk. Bijvoorbeeld een steiger. De kosten moeten in de offerte of aanneemovereenkomst zijn vermeld.

De waarde van het Werk is de aanneemsom.

Bouw- en montagetermijn

Je bent tijdens de bouw-/montagetermijn verzekerd voor:

- schade door beschadiging van het Werk door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Ook schade door eigen gebrek is verzekerd. Het eigen gebrek zelf is niet verzekerd.

- diefstal van bouwcomponenten.

- diefstal van diefstalgevoelige zaken als deze uit een gebouw worden gestolen.

Extra informatie

Onder diefstalgevoelige zaken verstaan wij keukenapparatuur, C.V.installaties, koperen leidingen en sanitair.

Onderhoudstermijn

Je bent verzekerd voor schade door beschadiging van het Werk tijdens de onderhoudstermijn als:

• je schade veroorzaakt tijdens onderhoudswerkzaamheden volgens de offerte, het bestek of de aanneemovereenkomst.

• de oorzaak van de beschadiging voor het begin van de onderhoudstermijn ligt.

Extra informatie

De oorzaak moet wel te maken hebben met het uitvoeren van het Werk.

Bestaande eigendommen van de opdrachtgever

Verzekerd is schade die ontstaat door de bouwwerkzaamheden aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) van de opdrachtgever als:

- De beschadiging rechtstreeks wordt veroorzaakt door de uitvoering van het Werk en;

- De beschadiging onder jouw verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden.

Extra informatie

Bouwcomponenten die de opdrachtgever je levert zien wij niet als bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Hulpmaterialen

Je bent tijdens de bouw-/montagetermijn en de onderhoudstermijn verzekerd voor:

- Beschadiging van je hulpmaterialen door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

- Diefstal van je hulpmaterialen.

Het hulpmateriaal moet je eigendom of gehuurd zijn en is nodig om het Werk uit te voeren.

Extra informatie

Onder hulpmaterialen verstaan wij de op de werkplek aanwezige:

• keten, loodsen en hun inhoud.

• gereedschappen, machines en werktuigen.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd zijn extra kosten doordat er andere materialen of componenten worden gebruikt voor reparatie of vervanging. Eveneens zijn extra kosten die gemaakt worden om het herstel of de vervanging sneller te doen, niet verzekerd. Ook schade die je moet maken om het Werk uit te voeren is niet verzekerd.
  • Opzet en fraude zijn ook niet verzekerd.

Onderaannemers en ingebruikname voor oplevering

Werk je met onderaannemers? Dan is het gehele Werk niet verzekerd.

Wordt het Werk voor de oplevering al gebruikt voor iets anders dan de bouw zelf? Dan is de schade die door dat gebruik aan het Werk ontstaat niet verzekerd.

Geleidelijk inwerkende invloeden en hei- en bemalingswerkzaamheden

Niet verzekerd is schade door geleidelijk inwerkende invloeden. Voorbeelden hiervan zijn: slijtage, corrosie en oxidatie.

Niet verzekerd is de schade veroorzaakt door onder andere heiwerkzaamheden, trilwerkzaamheden, bemalingswerkzaamheden en het gebruik van persraketten.

Werkmaterieel en eigen gebrek hulpmaterialen

Niet verzekerd is schade aan motorrijtuigen, luchtvaartuigen en werkmaterieel. Voorbeelden hiervan zijn: graafmachines, kranen en laders.

Niet verzekerd is schade door eigen gebrek van je hulpmaterialen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt een bouw- en/of onderhoudstermijn van maximaal 6 maanden per werk.

Voor brandgevaarlijke- en/of graafwerkzaamheden en werken in open gedeelten moeten preventiemaatregelen worden genomen die in de voorwaarden staan. Als je je niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals preventie, dan keren wij niet altijd uit.

Eigen risico

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing van € 500 per gebeurtenis.

Diefstal uit een bewoond gebouw

Diefstal uit een bewoond gebouw is alleen verzekerd als er zichtbare sporen van braak zijn aan de buitenkant van het gebouw.

Diefstal uit een onbewoond gebouw

Diefstal uit een onbewoond gebouw is alleen verzekerd als:

• de zaken op de werkdag van aanlevering blijvend in het Werk zijn geïnstalleerd en er zichtbare sporen van braak zijn aan de buitenkant van het gebouw, of

• het gebouw door middel van een alarminstallatie is beveiligd en het alarm is ingeschakeld.

Diefstal gereedschappen, machines en werktuigen

Diefstal van deze materialen buiten werktijd is alleen verzekerd als:

• ze in een afgesloten stalen container zijn opgeborgen (met speciaal containerslot) of;

• de volledige container waarin de materialen zijn opgeborgen is gestolen.

• ze in een goed afgesloten gebouw opgeborgen zijn en er zijn zichtbare sporen van braak aan het gebouw.

Waar ben ik gedekt?

Je bent binnen Europa verzekerd op de werkplek waar je het Werk uitvoert.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.