Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering ben je standaard verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeval. De verzekering keert dan eenmalig een bedrag uit op basis van het verzekerde bedrag.

Wat is verzekerd?

De dekking bestaat uit het onderdeel Blijvende invaliditeit en het onderdeel Overlijden. Er is een keus uit drie varianten verzekerde bedragen:

Optie 1: Blijvende invaliditeit € 50.000 Overlijden € 25.000

Optie 2: Blijvende invaliditeit € 75.000 Overlijden € 25.000

Optie 3: Blijvende invaliditeit € 100.000 Overlijden € 50.000

Extra informatie

Je bent 24 uur per dag verzekerd.

Blijvende invaliditeit

Als je blijvend invalide bent geraakt door een ongeval, dan ontvang je eenmalig een deel of het hele bedrag dat hiervoor is verzekerd. Hoe hoog deze uitkering is, hangt af van de mate van verlies van (het verbruiksvermogen van) organen en lichaamsdelen.

Extra informatie

Een overzicht van standaard percentages bij blijvende invaliditeit staat in de voorwaarden.

Als wij binnen twaalf maanden nadat het ongeval bij ons is gemeld nog geen blijvende invaliditeit hebben vastgesteld? Dan betalen wij wettelijke rente over de uitkering vanaf de 366ste dag na melding.

Overlijden

Als je overlijdt door een ongeval, dan betalen wij het bedrag dat hiervoor is verzekerd. Jouw erfgenamen ontvangen het afgesproken verzekerde bedrag.

Extra informatie

Overlijd je door een ongeval en hebben wij al een uitkering voor blijvende invaliditeit betaald voor datzelfde ongeval? Dan wordt de uitkering voor blijvende invaliditeit van het bedrag voor overlijden afgetrokken.

Uitgebreide dekking

Ben je voor 26% of meer blijvend invalide geraakt door een ongeval dat verzekerd is? Dan verhogen wij het uitkeringspercentage voor blijvende invaliditeit. De verhoogde uitkering is maximaal 350%. Je vindt de verhoogde uitkeringstabel in de voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het ongeval is veroorzaakt met goedvinden van jou, jouw erfgenamen of een rechtsverkrijgende.
  • We keren ook niet uit bij zelfdoding of een poging tot zelfdoding.

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval gebeurde terwijl de verzekerde bedwelmende, verdovende, opwekkende of soortgelijke middelen heeft gebruikt. Bijvoorbeeld drugs en alcohol.

Beoefenen van sporten

We keren niet uit als het ongeval gebeurde tijdens het beoefenen van de volgende amateursporten: Bergsport, bobsleeën, boksen, figuurspringen, hanggliding, ijshockey, ijszeilen, parachutespringen, parasailing, rugby, skispringen, skivliegen, worstelen en andere sporten met een zelfde soort verhoogd risico.

Extra informatie

Wij keren ook niet uit als het ongeval gebeurde tijdens het beoefenen van een sport waarvoor de verzekerde wordt betaald.

Snelheidsritten of recordritten

Wij keren niet uit als het ongeval gebeurde tijdens het deelnemen aan of trainen voor snelheidswedstrijden of recordritten. Bijvoorbeeld met motorrijtuigen, skelters, paarden, fietsen, boten of andere vaartuigen op het water.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering eindigt automatisch:

• aan het eind van het verzekeringsjaar waarin je zeventig jaar wordt.

• als je (in totaal) de maximale uitkering hebt gekregen voor blijvende invaliditeit.

• na dertig dagen als je naar het buitenland bent verhuisd.

Waagstukken

Een ongeval als gevolg van een waagstuk is alleen verzekerd als het waagstuk echt nodig was om het werk te doen. Of als het waagstuk nodig was voor (een poging tot) het redden van mensen, dieren en/of zaken of bij rechtmatige zelfverdediging.

Verergering bestaande ziekte

Wij keren niet uit bij verergering van een bestaande ziekte door het ongeval.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen binnen je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld zo snel mogelijk een ongeval. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om het ongeval te beoordelen. Betaal de premie op tijd.

Extra informatie

Is er sprake van blijvende invaliditeit door het ongeval? Dan moet dit binnen negentig dagen na het ongeval aan ons worden doorgegeven.

Is er sprake van overlijden door het ongeval? Dan verwachten wij dat dit uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of crematie aan ons wordt doorgegeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.