Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen (letsel en/of schade aan zaken) die wordt veroorzaakt door uzelf, uw bedrijf, uw medewerkers of uw producten. 

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen (letsel en/of overlijden) en schade aan losse spullen of onroerende zaken van anderen. U kunt kiezen uit 3 verschillende verzekerde bedragen: € 1.250.000, € 2.500.000 of € 5.000.000 per aanspraak. 

Wie zijn verzekerd?

Verzekerd zijn uw bedrijf, uzelf en uw medewerkers waaronder uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers, vennoten, bestuurders en commissarissen. Ook uw meewerkende familieleden en huisgenoten zijn verzekerd. 

Productaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door een gebrekkig product dat door u is (op)geleverd.

Extra informatie

In bepaalde gevallen wensen wij productaansprakelijkheid beperkt of niet te verzekeren. Dit wordt dan op uw polis vermeld. 

 

Werkgeversaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan uw werknemers door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. In bepaalde gevallen vergoeden wij ook de schade die uw ondergeschikte lijdt zonder dat u als werkgever aansprakelijk bent. Voor meer informatie kunt u de polisvoorwaarden raadplegen. 

Juridische hulp

Verzekerd zijn, na overleg met ons, de kosten voor juridische ondersteuning en/of het voeren van procedures. Ook de kosten voor de vaststelling van aansprakelijkheid en schade, bereddingskosten en de eventuele wettelijke rente zijn verzekerd.

Inloop

Het inlooprisico (of voorrisico) is standaard gedurende 1 jaar vóór de ingangsdatum van de polis verzekerd. U bent dan verzekerd als de schade is veroorzaakt vóór de ingangsdatum van de verzekering én u de schade meldt na de ingangsdatum van de verzekering. De schade mag niet bij u bekend zijn op het moment dat u de verzekering afsluit.

Extra informatie

Het inlooprisico kunt u verlengen naar 3 of 5 jaar.

Milieuschade

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen door een plotselinge en onzekere aantasting van het milieu. Ook verzekeren wij de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van anderen als de milieuaantasting is veroorzaakt door een geleverd product en de schade plotseling is ontstaan.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor uw eigen schade of dat van uw bedrijf. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade of kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht, zijn niet verzekerd.

Opzet

Schade die met opzet door u of uw werknemer is ontstaan, is niet verzekerd. 

 

Extra informatie

U bent wel verzekerd als u als werkgever aansprakelijk bent voor schade die uw ondergeschikten opzettelijk hebben veroorzaakt; en waarvoor u als werkgever geen verwijt kan worden gemaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade die ontstaat door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig en waarvoor u aansprakelijk bent, is niet verzekerd.

Extra informatie

Wel bent u verzekerd voor schade door een electrische fiets met een maximale snelheid van 25 km/uur, die niet gebruikt wordt voor bezorging. Ook schade met vaartuigen met een vermogen tot maximaal 4 pk en een zeiloppervlak tot maximaal 28 m2 zijn verzekerd. 

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat is niet verzekerd. Bijvoorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een ziekte als gevolg van blootstelling aan asbest tijdens werk is niet verzekerd. Ook het opruimen, afvoeren en vernietigen van asbest is niet verzekerd. 

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Schade die u meldt ná de einddatum van de verzekering is niet verzekerd, ook al is die schade veroorzaakt tijdens de looptijd van de verzekering. Dit noemen wij uitloop (of narisico).

Extra informatie

U kunt ervoor kiezen bij beëindiging van uw bedrijf en bij opzegging van de verzekering door ons het narisico apart te verzekeren.

Opzicht

Schade aan zaken van een ander die u tijdelijk onder uw hoede heeft, is niet verzekerd. Dat is bjivoorbeeld het geval als u deze zaken bewoont, huurt, gebruikt of leent. 

Extra informatie

U kunt kiezen om de zaken die u onder opzicht heeft te verzekeren voor € 25.000 of € 50.000 per aanspraak. U bent dan verzekerd voor schade die u voor iemand bewaart, bewerkt of behandelt, bijvoorbeeld de reparatie van een telefoon of horloge. 

Fraude, illegale activiteiten en molest

Schade die het gevolg is van fraude, illegale activiteiten of molest zijn nooit verzekerd. 

Extra informatie

Fraudeert u bij het afsluiten van de verzekering of bij het claimen van een schade? Dan zullen wij bovendien de verzekering beëindigen.

Zuivere vermogensschade

Zuivere vermogensschade is niet verzekerd. Dit is de financiële schade die niet het gevolg is van schade aan personen of zaken.    

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U kunt kiezen tussen verschillende eigen risico's. Bij elke schade moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat u als eigen risico gekozen heeft. 

Extra informatie

Voor de keuzedekking opzicht is het eigen risico gelijk aan het gekozen algemene eigen risico. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt over de hele wereld, behalve in de Verenigde Staten van Amerika of Canada. U bent ook niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade volgens het recht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Extra informatie

U bent wel verzekerd tijdens een dienstreis in de Verenigde Staten van Amerika of Canada. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan één maand later. Wilt u de verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet u de verzekering uiterlijk één maand voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan met een brief of e-mail via uw Gevolmachtigd agent of uw verzekeringsadviseur.