Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de bedrijfsschade die uw bedrijf heeft. Dit is de vermindering van de bruto winst door een stilstand of verstoring van uw bedrijf door een verzekerde gebeurtenis. De bruto winst is de omzet of productie in de periode die op uw polis staat verminderd met de variabele kosten in die periode.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsschade is verzekerd wanneer uw bedrijf gedeeltelijk of volledig stil valt door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, storm, neerslag, lekkage uit leidingen, diefstal en vandalisme. U bent verzekerd voor de brutowinst die u tijdens op de polis genoemde uitkeringstermijn misloopt door omzet- of productieverlies. 

Schadevergoeding

De bedrijfsschade moet veroorzaakt zijn door een verzekerde schade aan uw gebouw, inventaris, goederen of huurdersbelang. De bedrijfsschade is verzekerd tot het verzekerd bedrag dat op uw polis staat.

Extra informatie

Uw bedrijfsschade is alleen verzekerd tijdens de uitkeringstermijn die u op uw polis staat. U kunt kiezen voor een uitkeringstermijn van 26, 52, 78 of 104 weken.

Storing nutsvoorzieningen

Is uw bedrijfsschade het gevolg van een storing in de levering van elektriciteit, water of gas aan uw bedrijf? Dan bent u daarvoor verzekerd als de storing langer dan 6 onafgebroken uren duurt.

Reconstructiekosten

U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken voor het reconstrueren van uw administratieve en financiële administratie. Ook de kosten die u moet maken om tekeningen te reconstrueren of te reproduceren zijn verzekerd. Deze kosten zijn verzekerd tot € 10.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Let op: u bent alleen verzekerd voor deze kosten als u een volledige back-up van uw data heeft gemaakt en als deze kosten niet op een andere verzekering zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is de bruto winst van het afgelopen jaar. U kunt kiezen voor een uitkeringstermijn van: 26, 52, 78 of 104 weken. Het verzekerde bedrag dat hoort bij 26 en 52 weken is de bruto winst van 1 jaar. Bij 78 en 104 weken is dat 2 jaar.

Extra informatie

In sommige gevallen heeft u een overdekking van 30% met een maximum bedrag. Wij maken gebruik van een naverrekeningsregeling, waarbij u achteraf de werkelijke brutowinst doorgeeft aan ons. Uw premie wordt dan aangepast met een bijbetaling of teruggave van maximaal 30%.

Sluiting winkelcentrum of publiekstrekker/niet leveren leverancier of afnemer

Is uw bedrijfsschade het gevolg van een (gedeeltelijke) sluiting van het winkelcentrum of van een publiekstrekker voor uw bedrijf? Dan vergoeden wij maximaal 25% van het verzekerd bedrag. Of heeft u schade doordat een leverancier of afnemer binnen Europa niet kan leveren? Dan vergoeden wij maximaal 25% van het verzekerd bedrag tot een maximum van € 125.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Let op: wij vergoeden alleen als de schade is veroorzaakt is door brand, blussen van brand, ontploffing, blikseminslag, inductie of overspanning of het neervallen van een lucht- of ruimtevaartuig.

Afzetting straat of toegang tot uw bedrijf

Wij vergoeden de bedrijfsschade tijdens de periode dat uw bedrijf niet bereikbaar is door een materiële schade aan een gebouw in de buurt en daardoor de straat of de toegang tot uw bedrijf is afgezet door de overheid.

 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, milieuaantasting of constructiefouten. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd. Deze zijn wel verzekerd onder de Gebouwenverzekering. 

Opzet, roekeloosheid, illegale activiteiten, fraude en molest

U ontvangt nooit een vergoeding voor schade die het gevolg is van opzet of roekeloosheid, illegale activiteiten, fraude of molest. 

Extra informatie

Fraudeert u bij het afsluiten van de verzekering of bij het claimen van een schade? Dan zullen wij bovendien de verzekering beëindigen.

Saneringskosten

U bent niet verzekerd voor schade die bestaat uit het ongedaan maken van een bodem- of waterverontreiniging. Dit noemen wij saneringskosten. Als u dit wel wilt verzekeren, dan kan dat met een Milieuschadeverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert alleen uit gedurende de periode van de uitkeringstermijn. U kunt kiezen tussen 26, 52, 78, 104 weken.

Afspraken

Als wij afspraken met u maken over beveiliging en preventie en u voldoet er niet aan, dan betalen wij niet altijd uit. Deze afspraken kunt u vinden op uw polis.

Leegstand

Als de bedrijfsruimte langer dan twee maanden leeg staat, moet u dat aan ons doorgeven. U bent dan alleen verzekerd voor schade door brand, het blussen van brand, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer en meteorieten.

Kraak

U bent direct vanaf het moment van kraak alleen verzekerd voor schade door brand en het blussen van brand, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer en meteorieten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties in Nederland die op uw polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan één maand later. Wilt u de verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet u de verzekering uiterlijk één maand voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan met een brief of e-mail via uw Gevolmachtigd agent of uw verzekeringsadviseur.