Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouw en alles wat onderdeel is van het gebouw. Ook de funderingen, alle bijgebouwen en terreinafscheidingen zijn verzekerd.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door brand, ontploffing, implosie, bliksem, diefstal na braak, vandalisme, wateroverlast, storm, hagel en sneeuw. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Verzekerd bedrag

Uw gebouw is verzekerd tot het op de polis genoemde verzekerde bedrag en is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. Sommige extra kosten worden daarboven vergoed. Als er garantie tegen onderverzekering geldt, staat dit op uw polis.

Extra kosten na schade

Wij vergoeden de extra kosten die u moet maken om verdere schade schade aan uw gebouw te beperken of te herstellen, zoals bereddingskosten en noodvoorzieningen. Ook de kosten die door de overheid worden opgelegd na een schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen, zijn ook verzekerd. Opruimingskosten vergoeden wij tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag.

Huur

Wij vergoeden de opbrengsten van het verhuren van uw gebouw, als u het gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren. Deze vergoeding is gemaximeerd tot 20% van het verzekerde bedrag voor het gebouw en geldt voor maximaal 52 weken. Wanneer niet wordt herbouwd of hersteld, is deze termijn maximaal 12 weken.

Tuinaanleg

U bent verzekerd voor de kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin van het gebouw waar u eigenaar van bent als de schade is ontstaan door brand en ontploffing. Wij vergoeden maximaal  15.000 per gebeurtenis.

Keuze: glas

U kunt met deze dekking het glas van uw gebouw verzekeren. De ruiten zijn dan verzekerd tegen breuk. U bent ook verzekerd voor het glas van de hardglazen binnen-en buitendeuren.

Keuze: zonnepanelen

U kunt met deze dekking de zonnepanelen van uw gebouw verzekeren. In bepaalde gevallen bent u ook verzekerd voor de gemiste inkomsten bij stroomopbrengstverlies.

Keuze: verhoging verzekerde bedragen

Voor bepaalde bezittingen buiten het gebouw vergoeden wij standaard een maximaal bedrag van  10.000. Bijvoorbeeld markiezen, zonneschermen, vitrines en laadpalen. Is dit bedrag niet voldoende? Dan kunt u het bedrag verhogen.

Wat is niet verzekerd?

Wij betalen niet uit bij een aardbeving, molest, slijtage, milieuaantasting of constructiefouten. Ook schade door opzet, fraude en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan objecten die niet met de grond verankerd of verbonden zijn. Lichtreclames zijn niet verzekerd.

Overstroming primaire waterkeringen

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald, vergoeden wij niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van  500,  1.000,  2.500 of  5.000. Voor stormschades heeft u een aanvullend eigen risico van 0,2% van het verzekerde bedrag, met een minimum van  250 en een maximum van  1.250. Voor de keuze Glas geldt geen eigen risico.

Afspraken

Als wij afspraken met u maken over beveiliging en preventie en u voldoet er niet aan, dan betalen wij niet altijd uit. Deze afspraken kunt u vinden op uw polis.

Leegstand

Als de bedrijfsruimte langer dan twee maanden leeg staat, moet u dat aan ons doorgeven. U bent dan alleen verzekerd voor schade door brand, het blussen van brand, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer en meteorieten.

Kraak

U bent direct vanaf het moment van kraak alleen verzekerd voor schade door brand en het blussen van brand, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer en meteorieten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties in Nederland die op uw polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan één maand later. Wilt u de verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet u de verzekering uiterlijk één maand voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan met een brief of e-mail via uw Gevolmachtigd agent of uw verzekeringsadviseur.