Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de inventaris, uw goederen en, als u huurder bent van het gebouw, het huurdersbelang.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door brand, ontploffing, implosie, bliksem, diefstal na braak, vandalisme, wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van herstelkosten. Als herstel niet mogelijk is, vergoeden we de nieuwwaarde. Dit is het geval als de inventaris meer waard is dan 40% van de nieuwwaarde. Anders vergoeden wij de dagwaarde. De voorraad (goederen en grondstoffen) vergoeden we op basis van inkoopwaarde.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om onmiddelijk dreigende schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij de bereddingskosten tot maximaal 100% van het verzekerd bedrag.

Koelschade

We vergoeden standaard de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze plotseling kapot gaan of uitvallen, waardoor de inhoud ontdooit tot maximaal € 2.500. U kunt kiezen om een hoger bedrag te verzekeren.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan het pand hebt aangebracht vallen standaard onder de dekking tot € 10.000. U kunt kiezen om een hoger bedrag te verzekeren.

Keuze: Geld

Geld dat aanwezig is in het gebouw is standaard verzekerd tot € 2.500 per gebeurtenis. U kunt kiezen voor een hoger verzekerd bedrag en of u ook het vervoer wilt verzekeren. Uw geld en waardepapieren zijn dan verzekerd tot het door u gekozen verzekerd bedrag.

Keuze: Elektronica

Elektronica hoort bij de inventaris en is standaard meeverzekerd. U kunt de dekking uitbreiden met de keuzedekking Elektronica. U bent dan verzekerd voor 3 jaar nieuwwaarde en een van buiten komende onheilendekking. Ook kunt u kiezen om u electronica wereldwijd te verzekeren. 

Keuze: Extra dekkingen

Er zijn verschillende keuzedekkingen mogelijk, zoals Reconstructiekosten, Extra kosten, Zonnepanelen en Glas. In de aanvullende polisvoorwaarden vind u de dekking en welke kosten er zijn verzekerd. Het verzekerde bedrag vind u op de polis. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen niet uit bij een aardbeving, molest, slijtage, milieuaantasting of constructiefouten. Ook schade door opzet, fraude en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Overstroming primaire waterkeringen

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald, vergoeden wij niet. 

Glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. Wilt u dit wel, omdat u een zakelijk pand huurt en u zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat met de keuzedekking Glas.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij betalen niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 500, € 1.000, € 2.500 of € 5.000. Voor de keuze Glas geldt geen eigen risico en voor de keuze Elektronica geldt een eigen risico van € 125. Als de schade ook is verzekerd op onze Gebouwenverzekering, dan geldt voor beide schades eenmaal het hoogste eigen risico per gebeurtenis.

Afspraken

Als wij afspraken met u maken over beveiliging en preventie en u voldoet er niet aan, dan betalen wij niet altijd uit. Deze afspraken kunt u vinden op uw polis. 

Leegstand

Als de bedrijfsruimte langer dan twee maanden leeg staat, moet u dat aan ons doorgeven. U bent dan alleen verzekerd voor schade door brand, het blussen van brand, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer en meteorieten. 

Kraak

U bent direct vanaf het moment van kraak alleen verzekerd voor schade door brand en het blussen van brand, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer en meteorieten. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op uw polis en in de polisvoorwaarden staan. Binnen de gebouwen is er dekking voor alle in de polisvoorwaarden genoemde gebeurtenissen. Voor zaken die aan de buitenkant van het gebouw vastzitten of die zich op of buiten het terrein bevinden is er een beperkte dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan één maand later. Wilt u de verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet u de verzekering uiterlijk één maand voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan met een brief of e-mail via uw Gevolmachtigd agent of uw verzekeringsadviseur.