Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er een verontreinigende stof vrij op uw eigen terrein, dan bent u verzekerd tegen de kosten van het opruimen of saneren daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen of op het terrein van de opdrachtgever terecht is gekomen.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn de saneringskosten als gevolg van een verontreiniging van de bodem en/of water. U bent verzekerd voor deze schade op de eigen locatie, bij de buren of bij een klant op een werklocatie.Ook de schade die het gevolg is van de verontreiniging en het saneren is meeverzekerd.

Extra informatie

De gevolgschade van de verontreiniging en het saneren kan zijn het (gedeeltelijk) stil komen te liggen van uw bedrijf. De gederfde brutowinst is dan verzekerd. Ook kan het gebeuren dat er bij de sanering een gebouw (gedeeltelijk) moet worden afgebroken. In sommige gevallen vergoeden we ook deze gevolgschade van het saneren.

Herstelkosten van andere schade

Als er door de verontreiniging roerende zaken, zoals goederen of grondstoffen, moeten worden schoongemaakt of vervangen, dan bent u daarvoor verzekerd. Dit geldt ook voor het herstel van bestrating, beplanting of ondergrondse pijpen, leidingen en kabels die door de sanering zijn beschadigd.

Onderzoekskosten

De kosten die u maakt om de schade te onderzoeken, bijvoorbeeld door experts, is verzekerd.

Asbest

Verzekerd zijn de kosten voor het verwijderen van asbestschade/verontreiniging van de bodem en oppervlaktewater afkomstig van andere zaken dan dak- en gevelplaten (bijvoorbeeld leidingen, machines) tot € 500.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Er is een keuze om de dekking voor asbestschade/verontreiniging afkomstig van asbesthoudende dak- en gevelpanelen mee te verzekeren voor maximaal € 500.000 per gebeurtenis.

Inkomende verontreiniging

Inkomende verontreiniging op uw locatie en veroorzaakt door een ander is meeverzekerd tot € 25.000 per gebeurtenis indien de ander niet hiervoor verzekerd is. 

Kosten van verweersbijstand

De kosten voor verweersbijstand zijn verzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 125.000 per gebeurtenis. 

Keuze: Gevaarlijke stoffen en bovengrondse tanks

Verontreiniging door opslag van gevaarlijke stoffen tot 1.000 kg/liter is standaard verzekerd. Heeft u een grotere hoeveelheid gevaarlijke stoffen, dan kunt u dit apart meeverzekeren. Ook bovengrondse tanks kunt u extra meeverzekeren. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een aardbeving en overstroming is niet verzekerd. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als u in strijd met de milieuvergunning handelt.

Opzet, roekeloosheid, illegale activiteiten, fraude en molest

U ontvangt nooit een vergoeding voor schade die het gevolg is van opzet of roekeloosheid, illegale activiteiten, fraude of molest.

Extra informatie

Fraudeert u bij het afsluiten van de verzekering of bij het claimen van een schade? Dan zullen wij bovendien de verzekering beëindigen.

Bestaande verontreiniging

Schade die ontstaat door een bestaande verontreiniging is niet verzekerd.

Ondergrondse tanks

Schade die ontstaat door ondergrondse opslag van stoffen in tanks is niet verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Preventie

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan vergoeden we niet altijd de schade.

Asbesthoudende dak- en gevelplaten

Heeft u asbesthoudende dak- of gevelplaten? Dan is de schade die daardoor ontstaat alleen verzekerd als u deze heeft meeverzekerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op uw polis staan, de omliggende locaties en de werklocaties in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan één maand later. Wilt u de verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet u de verzekering uiterlijk één maand voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan met een brief of e-mail via uw Gevolmachtigd agent of uw verzekeringsadviseur.