Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een gratis dekking die je krijgt omdat je een verzekering hebt afgesloten via RISK of een aangesloten partner van RISK. Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd als de verzekeringsnemer overlijdt als gevolg van een ongeval.

 

Wat is verzekerd?

De uitkering bij overlijden door een ongeval is € 2.500,-.

Overlijden

De begunstigde krijgt een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. 

Wat is niet verzekerd?

  • Is er geen sprake van overlijden door een ongeval? Dan ontvangen de begunstigden geen uitkering. Je bent ook niet verzekerd bij ongevallen door of bij roekeloosheid, opzet, gebruik van verdovende middelen en/of gevaarlijke activiteiten/sporten.  

Extra informatie

Met opzet wordt ook bedoeld: (een poging tot) zelfmoord of zelfverminking. Meer informatie over wanneer er geen dekking is, lees je in de polisvoorwaarden.

Blijvende invaliditeit

Uitgebreide dekking

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking is alleen geldig voor klanten van RISK of een aangesloten partner van RISK die een onderliggend contract hebben afgesloten en hiervoor een polis of contract hebben ontvangen.

Geen dekking

Deze verzekering is niet geldig als de het onderliggende contract wat afgesloten is via RISK of een van de aangesloten partners van RISK (tijdelijk) is opgeschort, beëindigd is of geen dekking biedt.

Leeftijdsgrens

De verzekerde is minimaal 18 jaar en de maximale leeftijd van 75 jaar is nog niet overschreden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, maar je moet wel in Nederland wonen en ingeschreven zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Vul je persoonsgegevens volledig en naar waarheid in bij het afsluiten van het onderliggende contract. 

In geval van een claim neemt de begunstigde en/of nabestaande zo spoedig mogelijk na overlijden contact op met RISK via www.risk.nl/schade. Dit moet uiterlijk 36 uur voor de uitvaart gedaan zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

Dit betreft een gratis dekking. RISK of een aangsloten partner van RISK betaalt de premie. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op de polis of in de bevestigingsbrief vindt je de ingangsdatum. De gratis dekking geldt voor 12 maanden vanaf de ingangsdatum. De polis eindigt 12 maanden na de ingangsdatum, bij verhuizen naar het buitenland, bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar of bij het overlijden van de verzekerde. 

Wordt het onderliggende contract beëindigd? Dan vervalt de ongevallendekking ook.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Deze dekking stopt automatisch na 1 jaar.