Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Uitgebreide dekking

U bent wereldwijd verzekerd. En bent u militair? Dan bent u ook in deze hoedanigheid verzekerd als dit op uw polisblad staat.

Wat is niet verzekerd?

Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Gevaarlijke sporten en snelheidswedstrijden

Gevaarlijke sporten en snelheidswedstrijden zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur DFD om advies. Zo bepaalt u of deze ongevallenvdekking bij uw situatie past.

Sancties

Er is geen dekking of verplichting tot een uitkering of schadevergoeding als dit de (her)verzekeraar zou blootstellen aan enige sanctie, verbodsbepaling of beperking op grond van een resolutie van de Verenigde Naties of de handels- en economische sancties, wetten of verordeningen van de Europese Unie of één van haar lidstaten, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.

Eindleeftijd

Deze verzekering kunt u afsluiten tot 70 jaar. De verzekeringsdekking eindigt automatisch aan het eind van het verzekeringsjaar waarin u 75 jaar bent geworden.

Terrorismerisico

Voor dit risico is conform het protocol een beperking ingesteld op de omvang van de vergoeding. Voor meer informatie zie de polisvoorwaarden en de website: www.terrorismeverzekerd.nl

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie jaar. Hierna vervalt uw recht op uitkering. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij maandbetaling is een automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur DFD.