Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. De hoogte van de uitkering hangt af van het functieverlies van het lichaamsdeel.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit van € 50.000,- of € 100.000,-. Tot een verzekerd bedrag van € 100.000,- is geen medische acceptatie nodig. Het verzekerd bedrag bij overlijden is € 10.000,-.

Werkgerelateerde ongevallen

U bent ook verzekerd als u besmet raakt met het hiv-virus door de behandeling van een patiënt.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er geen sprake van vast te stellen blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Opzeggen kan direct in uw digitaal dossier of per mail. Wij beëindigen uw verzekering direct of op de door u opgegeven datum in de toekomst.