Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

AVAZ is een tijdelijke (overbruggings) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (met en zonder personeel), meewerkende echtgenote(s) (n) en directeur-grootaandeelhouders in de agrarische en groene sectoren. Met deze arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een tijdelijk inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

U verzekert uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor een vaste periode. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering op basis van het door u verzekerde bedrag. Na deze periode stopt de uitkering automatisch.

Wat is verzekerd?

De verzekering keert uit als u uw eigen beroep of werk, geheel of voor een deel, niet meer kunt uitoefenen. De spelregels van deze verzekering leest u in onze polisvoorwaarden.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van uw verzekerd bedrag. In geval van een verzekerd ongeval dat leidt tot overlijden of invaliditeit heeft u mogelijk recht op een éénmalige uitkering.

Extra informatie

Om de hoogte van de uitkering te bepalen, vermenigvuldigen wij uw arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd bedrag.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U kiest voor een verzekering waarbij de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door ziekte of ongeval.

Extra informatie

Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in relatie tot de ziekte of het ongeval, objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde beperkt is in het uitoefenen van zijn of haar eigen werk.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U heeft een verzekering voor beroepsarbeidsongeschiktheid, met andere woorden: arbeidsongeschiktheid waarbij men het eigen beroep of werk geheel of voor een deel niet meer kan uitoefenen.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Daarnaast kent AVAZ een ongevallendekking. De ongevallendekking keert éénmalig uit bij overlijden of invaliditeit door een verzekerd ongeval.

Extra informatie

De ongevallendekking kent een maximale uitkering bij overlijden van € 25.000,- en bij invaliditeit van € 50.000,-.

Keuzemogelijkheden

U kunt deze verzekering op maat maken. U kiest hiervoor uit één van de drie uitkeringsduren: twee, drie of vijf jaar. Verder kiest u een van de drie verzekerde jaarbedragen: € 16.500,-, € 27.200,- of € 36.900,-. Tot slot kiest u één van de volgende eigenrisicoperiodes: 6 maanden, 1 jaar of 2 jaar.

Extra informatie

Na de door u gekozen uitkeringsduur stopt de uitkering. De eigenrisicoperiode geldt per keer dat u arbeidsongeschikt wordt. Hoe langer uw eigenrisicoperiode, hoe lager uw premie. Tijdens de eigenrisicoperiode moet u kunnen rondkomen van uw eigen geld. Wijziging van de gekozen uitkeringsduur is mogelijk per contractvervaldatum van het verzekeringscontract.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij arbeidsongeschiktheid door eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bijvoorbeeld in het geval u uw verplichtingen niet nakomt of bij fraude of misleiding.

Extra informatie

Kijk voor alle uitsluitingsgronden in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering is een overbruggingsverzekering en heeft een tijdelijk karakter. Dat houdt in dat de uitkering stopt na het verstrijken van de gekozen uitkeringsduur.

Extra informatie

U kiest een van de drie uitkeringsduren: twee, drie en vijf jaar.

Wachttijd

U kiest zelf voor de periode (wachttijd) dat u geen uitkering krijgt, de zogenaamde eigenrisicoperiode. De mogelijke eigenrisicoperiodes zijn: 6 maanden, 1 jaar of 2 jaar. Deze periode geldt vanaf de eerste ziektedag en neemt u voor eigen rekening.

Extra informatie

De wachttijd geldt per keer dat u arbeidsongeschikt wordt.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden.

Extra informatie

Uw antwoorden kunnen betekenen dat u de verzekering mogelijk niet kunt afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of per kwartaal betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht en geldt een opslag. De hoogte van die opslag kan jaarlijks wijzigen. De geldende opslag kunt u bij ons opvragen.

Extra informatie

U kunt de betaalde premie aftrekken van uw inkomstenbelasting. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, is de uitkering belast. Wij houden dan de wettelijk verplichte inhoudingen in.

Indexering

Het door u afgesloten verzekerde bedrag wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Deze indexering is gekoppeld aan de ontwikkelingen van het wettelijk minimumloon.

Extra informatie

Indexering van het verzekerde bedrag heeft geen invloed op een op dat moment lopende uitkering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De looptijd van de verzekering is één jaar. 

Extra informatie

Na afloop van dat jaar wordt de verzekering verlengd met dezelfde contractsduur. De verzekering eindigt in ieder geval bij het bereiken van de 67-jarige leeftijd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand.

Extra informatie

U kunt, onder voorwaarden, tussentijds opzeggen. Dit kan als wij de premie verhogen met meer dan 25% of als u een dienstbetrekking aanvaardt van meer dan 36 uur per week.