Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.

Wat is verzekerd?

De kosten van de loondoorbetalingsplicht voor maximaal 104 weken op basis van het opgegeven loon. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Eventuele arbeidsongeschikte medewerkers kunnen pas op de polis worden aangemeld zodra zij langer dan 4 weken hersteld zijn.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. De zogeheten werkgeverslasten.

Extra informatie

De werkgeverslasten kunt u voor 20%, 25% of 30% meeverzekeren. Kiest u voor het meeverzekeren dan wil dit zeggen dat wij uw premie en uitkering verhogen met een opslag die behoort bij het gekozen percentage.

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden begeleiding aan bij ziekte van een werknemer. Of u kiest ervoor om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter.

Extra informatie

Wet verbetering poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Keuze: re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemers. En vergoeden (een deel) van de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: U blijft (met uw werknemer) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u onder andere voldoen aan de Wet verbetering poortwachter.

Extra informatie

De mate van ondersteuning en de hoogte van onze vergoeding zijn afhankelijk van het door u gekozen Sazas-verzuimmanagementpakket.

Dekking

U bent verplicht tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid het loon aan uw zieke werknemer door te betalen. Afhankelijk van uw situatie kiest u zelf welke dekking u hiervoor wenst. Dit is ook afhankelijk van het financiële risico dat u wilt en kunt dragen.

Extra informatie

Wij bieden de volgende dekkingsmogelijkheden voor het eerste en tweede jaar: 100/100, 100/85, 100/70, 85/70 of 70/70.

Regres

Is een ander aansprakelijk voor de arbeidsongeschiktheid van u werknemer en heeft u hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetalingsverplichting? Dan bieden we deze hulp.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we niet uit. Kijk voor alle uitsluitingen in onze polisvoorwaarden.

Extra informatie

Moet u van het UWV langer doorbetalen? Dan bieden wij u vanuit deze verzekering, in combinatie met ons verzuimmanagementpakket "Compleet", de Poortwachtergarantie. Dan kunnen wij deze betalingsverplichting overnemen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst.

Extra informatie

U kunt de verzuimbegeleiding van zieke werknemers bij Sazas onderbrengen. Sazas werkt hiervoor samen met arbodienst Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak heeft speciaal voor Sazas exclusieve verzuimmanagementpakketten samengesteld tegen een aantrekkelijk tarief. Raadpleeg hiervoor onze website.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon aan zieke werknemers.

Extra informatie

Bij ons kunt u kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2, 4, 6, 13, 26 of 52 weken. Een eigenrisicoperiode van 52 weken is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.
 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt en die bij u op de loonlijst staan.

Extra informatie

De dekking voor door u tijdelijk in het buitenland tewerkgestelde werknemers is beperkt tot een maximumduur van zes maanden. Raadpleeg voor de voorwaarden hiervoor de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons door.

Gezondheid

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of per kwartaal betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht en geldt een opslag. De hoogte van die opslag kan jaarlijks wijzigen. De geldende opslag kunt u bij ons opvragen.

Premie

We berekenen uw jaarpremie door de verzekerde jaarlonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren en de door u gekozen dekking, het wel of niet meeverzekeren van werkgeverslasten en de gekozen eigenrisicoperiode. Het verzekerd jaarloon is het totaal van het bruto jaarsalaris, vermeerderd met de vaste toeslagen, die gelden voor elke werknemer.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is naar keuze 1 of 3 jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste verzekeringsperiode kun de verzekering alleen per afgesproken einddatum opzeggen. Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand.

Extra informatie

Een contract voor 3 jaar kunt u alleen tussentijds opzeggen als de premie met meer dan 30% stijgt.