Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

De kosten die het UWV u in rekening brengt voor de WGA-uitkeringen aan uw medewerkers welke tijdens de looptijd van het contract arbeidsongeschikt geworden zijn en voor een termijn van maximaal 10 jaar. Deze verzekering geeft tevens recht op een overlijdensuitkering als bedoeld in de Wet WIA die u aan de nabestaande(n) moet betalen.

Extra informatie

U meldt alle werknemers aan waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Keuze: re-integratie

We vergoeden kosten voor re-integratie van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Keuze: juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde)? Dan helpen wij u daarbij. Onze experts weten precies hoe ze dit moeten aanpakken.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een automobilist die een schadevergoeding moet betalen aan een werknemer omdat hij deze heeft aangereden. En de werknemer door deze aanrijding arbeidsongeschikt is geworden.

Advies

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van de verzekering en voor de afstemming op uw persoonlijke situatie. SAZAS geeft geen advies bij het al dan niet sluiten van de verzekering. Uiteraard voorzien wij u van zoveel mogelijk informatie, zodat u zelf een weloverwogen keuze kan maken.

Extra informatie

Het op deze manier aanbieden van een product heet Execution Only.

Wat is niet verzekerd?

  • Als uw werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Of als het uw schuld is dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering. Kijk voor alle uitsluitingen in onze polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming heeft van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt zich 2 keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie, rechtsvormwijziging of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet u eerlijk beantwoorden. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. U meldt alle werknemers voor de verzekering aan, ook werknemers met een tijdelijk contract.

Extra informatie

Kijk voor alle verplichingen in onze polisvoorwaarden.

Gezondheid

Bij de aanvraag voor de verzekering vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of per kwartaal betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht en geldt een opslag. De hoogte van die opslag kan jaarlijks wijzigen. De geldende opslag kunt u bij ons opvragen.

Premie

Wij tellen de verzekerde jaarlonen bij elkaar op. Per werknemer geldt een maximumbedrag. De jaarpremie is een percentage van de optelsom.

Extra informatie

Het premiepercentage hangt onder andere af van de verhouding tussen vaste en tijdelijke werknemers. Het verzekerd jaarloon is het totaal van het standaard bruto salaris vermeerderd met de vaste toeslagen die gelden voor elke werknemer, zoals vakantietoeslag en eindejaars- en winstuitkeringen, ploegentoeslag, provisie en overwerk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 1 jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Extra informatie

Er zijn meer redenen waardoor de dekking kan eindigen. U leest daarover meer in onze polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt dan wel een opzegtermijn van één maand. Tussentijds opzeggen kan niet als wij op uw verzoek een verlenging voor meerdere jaren afspreken.

Extra informatie

Vraag dit na bij onze Klantenservice of stuur een e-mail.