Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt u arbeidsongeschikt? Als werknemer kunt u aanvullingen op uw loon en uitkeringen verzekeren met de PLUS-verzekering.

Extra informatie

De PLUS-verzekering is een vrijwillige collectieve verzekering voor werknemers in de sector agrarisch en groen. Voorwaarde voor deelname is wel dat uw werkgever de Sazas Verzuimverzekering heeft afgesloten.

Wat is verzekerd?

De PLUS-verzekering geeft een aanvulling op uw inkomen vanaf een half jaar arbeidsongeschiktheid. Uw werkgever betaalt uw loon bij arbeidsongeschiktheid maximaal twee jaar door. Toch ontvangt u niet altijd hetzelfde loon. Werkgevers zijn namelijk niet verplicht uw volledige loon door te betalen bij arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Veel agrarische en groene cao’s kennen een 100/90/85 dekking. Dat betekent dat de werkgever het eerste half jaar van ziekte uw loon volledig doorbetaalt. Na een half jaar is dat verlaagd naar 90% van uw loon en vanaf het tweede jaar van ziekte is dat 85%. U kunt dus behoorlijk terugvallen in inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het door uw werkgever opgegeven verzekerd jaarloon.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is uw bruto jaarsalaris vermeerderd met vaste toeslagen. Voorbeelden daarvan zijn de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en winstuitkering. Ploegentoeslag, provisie en overwerk vallen eronder als het structurele componenten van het loon zijn.

Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid?

Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als u uw werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet kunt uitvoeren vanwege ziekte of een ongeval.

Wat biedt de PLUS-verzekering?

Na zes maanden arbeidsongeschiktheid een uitkering van 10%. In het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid wordt dit verhoogd naar 15%. Komt u in de WIA, dan krijgt u de eerste vijf jaar een aanvuling van 10% op uw WIA-uitkering. Is er sprake van het WGA-hiaat, dan vullen wij uw inkomen aan tot 70% van het verzekerd bedrag dan wel maximumloon SV.

Extra informatie

Basis voor de uitkering is het verzekerd bedrag. Voor de WGA-hiaatuitkering geldt dat als dat bedrag hoger is dan het maximumloon SV, wij uitgaan van het maximumloon SV. Verder gelden er meer regels voor het recht, duur en hoogte van de uitkering, lees daarvoor goed de voorwaarden van dit product.

Wat is het WGA hiaat?

Onder WGA-hiaat wordt hier verstaan het inkomensverlies dat kan ontstaan door de overgang naar de WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering. Er is voor deze verzekering sprake van een WGA-hiaat als de verzekerde door deze overgang met zijn totale inkomen onder 70% van het voor hem verzekerd bedrag komt en blijft.

Extra informatie

De verzekering vult, als er sprake is van het WGA hiaat, de WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van verzekerd bedrag. Het loon waarop we de hiaatuitkering baseren, is niet hoger dan het maximumloon SV.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als u arbeidsongeschikt was toen u in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Of als u bij arbeidsongeschiktheid tijdens de duur van uw dienstverband geen aanspraak kunt maken op doorbetaling van het loon. Of als de loonbetaling door uw werkgever terecht is opgeschort. Of als u niet meewerkt aan uw re-integratie.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er wordt niet uitgekeerd als u gedetineerd bent of zonder onze toestemming in het buitenland werkzaam of woonachtig bent.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste beperkingen. Kijk voor alle beperkingen in de voorwaarden

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland wonen. De uitkering kunt u in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht om op de eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid uw werkgever over uw arbeidsongeschiktheid te informeren. U moet beschikbaar zijn voor controle door de arbodienst en zich houden aan de gegeven aanwijzingen. Verder moet meewerken aan uw re-integratie en, indien van toepassing, aan het verrichten van passende arbeid.

Extra informatie

Alles is er op gericht om u zo snel mogelijk weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie voor deze verzekering wordt door uw werkgever op uw loon ingehouden en door hem aan ons afgedragen.

Extra informatie

Het actuele premepercentage voor deze verzekering staat op onze website.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand. 

Extra informatie

Informeer wel u werkgever als u opzegt. Hij kan dit dan in zijn adminstratie verwerken.