Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij na verloop van tijd een lager inkomen. Dat gebeurt al tijdens de eerste twee jaar van ziekte en loopt door tijdens de WIA. Als werkgever kunt u voor uw medewerkers een inkomensaanvulling verzekeren met de Sazas Inkomen Gezond verzekering. Die vult het inkomen aan tijdens de eerste twee jaar van ziekte en tijdens de WIA-periode.

Wat is verzekerd?

De Sazas Inkomen Gezond verzekering vult het inkomen aan van uw arbeidsongeschikte medewerker. Dit kan al vanaf een half jaar arbeidsongeschiktheid en tijdens de WIA-periode. U betaalt het loon bij arbeidsongeschiktheid maximaal twee jaar door. Toch ontvangt uw medewerker niet altijd hetzelfde loon. Het is namelijk niet verplicht het volledige loon door te betalen bij arbeidsongeschiktheid.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het verzekerd jaarloon van de medewerker.

Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid?

Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als de medewerker zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren vanwege ziekte of een ongeval.

Wat is het WGA hiaat?

Onder WGA-hiaat wordt verstaan het inkomensverlies dat kan ontstaan door de overgang naar de WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering. Er is voor deze verzekering sprake van een WGA-hiaat als de medewerker door deze overgang met zijn totale inkomen onder 70% van het voor hem verzekerd bedrag komt en blijft.

Wat biedt de Sazas Inkomen Gezond Verzekering?

Wij bieden diverse dekkingen aan. Er is al een aanvulling mogelijk na zes maanden arbeidsongeschiktheid die doorloopt tot en met het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Komt de medewerker in de WIA, dan krijgt hij de eerste vijf jaar een aanvuling van 10% op zijn WIA-uitkering. Is er sprake van het WGA-hiaat, dan vullen wij het inkomen aan tot 70% van het verzekerd bedrag maar niet boven het maximumloon SV.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Of als de loonbetaling door u terecht is opgeschort. Of als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie. Of als hij aanspraak maakt op een wettelijke uitkering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er wordt niet uitgekeerd als de medewerker gedetineerd is of zonder onze toestemming in het buitenland werkzaam of woonachtig is.Dit zijn de belangrijkste beperkingen. Kijk voor alle beperkingen in de voorwaarden van de Sazas Inkomen Gezond verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt en die bij u op de loonlijst staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U meldt al uw medewerkers voor deze verzekering aan. U bent verplicht om op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid uw medewerker bij ons ziek te melden. Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef betermeldingen zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of per kwartaal betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht en geldt een opslag. De hoogte van die opslag kan jaarlijks wijzigen. De geldende opslag kunt u bij ons opvragen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is één jaar en wordt automatisch met dezelfde periode verlengd als er geen opzegging plaatsvindt. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen. Dat doen wij ook als er sprake is van fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering alleen per afgesproken einddatum opzeggen. Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand.