Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij na verloop van tijd een lager inkomen. Dat gebeurt al tijdens de eerste twee jaar van ziekte en loopt door tijdens de WIA. Als werkgever kunt u voor uw medewerkers een inkomensaanvulling verzekeren met de Sazas Inkomen Gezond verzekering. Die vult het inkomen aan tijdens de eerste twee jaar van ziekte en tijdens de WIA-periode.

Extra informatie

De Sazas Inkomen Gezond verzekering is een collectieve verzekering voor MKB-werkgevers. Voorwaarde voor deelname is wel dat tevens de Sazas Verzuimverzekering is afgesloten. U meldt al uw medewerkers aan voor deze verzekering.

Wat is verzekerd?

De Sazas Inkomen Gezond verzekering vult het inkomen aan van uw arbeidsongeschikte medewerker. Dit kan al vanaf een half jaar arbeidsongeschiktheid en tijdens de WIA-periode. U betaalt het loon bij arbeidsongeschiktheid maximaal twee jaar door. Toch ontvangt uw medewerker niet altijd hetzelfde loon. Het is namelijk niet verplicht het volledige loon door te betalen bij arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Veel cao’s kennen een lagere loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u een periode het loon volledig doorbetaalt, om dat vervolgens te mogen verlagen. Uw medewerker kan dus behoorlijk terugvallen in inkomen bij arbeidsongeschiktheid, zeker als hij in de WIA komt. Deze verzekering vult uw loondoorbetaling aan en ook het inkomen van de medewerker tijdens de WIA-periode.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het verzekerd jaarloon van de medewerker.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is het bruto jaarsalaris van de medewerker vermeerderd met vaste toeslagen. Voorbeelden daarvan zijn de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en winstuitkering. Ploegentoeslag, provisie en overwerk vallen er onder als het structurele componenten van het loon zijn.

Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid?

Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als de medewerker zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren vanwege ziekte of een ongeval.

Wat biedt de Sazas Inkomen Gezond Verzekering?

Wij bieden diverse dekkingen aan. Er is al een aanvulling mogelijk na zes maanden arbeidsongeschiktheid die doorloopt tot en met het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Komt de medewerker in de WIA, dan krijgt hij de eerste vijf jaar een aanvuling van 10% op zijn WIA-uitkering. Is er sprake van het WGA-hiaat, dan vullen wij het inkomen aan tot 70% van het verzekerd bedrag maar niet boven het maximumloon SV.

Extra informatie

Kijk voor alle dekkingsmogelijkheden op onze website. Basis voor de uitkering is het verzekerd bedrag. Voor de WGA-hiaatuitkering geldt dat als het verzekerd bedrag hoger is dan het maximumloon Sociale Verzekeringen (SV), wij uitgaan van het maximumloon SV. De 10%-aanvullling is ook van toepassing bij een WGA-beoordeling van minder dan 35%.

Wat is het WGA hiaat?

Onder WGA-hiaat wordt verstaan het inkomensverlies dat kan ontstaan door de overgang naar de WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering. Er is voor deze verzekering sprake van een WGA-hiaat als de medewerker door deze overgang met zijn totale inkomen onder 70% van het voor hem verzekerd bedrag komt en blijft.

Extra informatie

De verzekering vult, als er sprake is van het WGA hiaat, de WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van verzekerd bedrag. Het loon waarop we de hiaatuitkering baseren, is niet hoger dan het maximumloon Sociale Verzekeringen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Of als de loonbetaling door u terecht is opgeschort. Of als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie. Of als hij aanspraak maakt op een wettelijke uitkering.  

Extra informatie

Kijk voor alle uitsluitingen in de voorwaarden van de Sazas Inkomen Gezond verzekering. Deze vindt u op www.sazas.nl/downloads.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er wordt niet uitgekeerd als de medewerker gedetineerd is of zonder onze toestemming in het buitenland werkzaam of woonachtig is.Dit zijn de belangrijkste beperkingen. Kijk voor alle beperkingen in de voorwaarden van de Sazas Inkomen Gezond verzekering.

Extra informatie

U vindt deze voorwaarden op www.sazas.nl/downloads.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt en die bij u op de loonlijst staan.

Extra informatie

De dekking voor door u tijdelijk in het buitenland tewerkgestelde werknemers is beperkt tot een maximumduur van zes maanden. Raadpleeg voor de voorwaarden hiervoor de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U meldt al uw medewerkers voor deze verzekering aan. U bent verplicht om op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid uw medewerker bij ons ziek te melden. Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef betermeldingen zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Deze verzekering kan uitsluitend afgesloten worden in combinatie met onze Sazas Verzuimverzekering.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of per kwartaal betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht en geldt een opslag. De hoogte van die opslag kan jaarlijks wijzigen. De geldende opslag kunt u bij ons opvragen.

Extra informatie

De hoogte van de premie is afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent en welke dekking u gekozen hebt. U kunt de premie geheel of gedeeltelijk op het loon van de medewerker inhouden. Belangrijk is wel dat u hierover vooraf afspraken met uw medewerker maakt. Voor het einde van een kalenderjaar ontvangt u bericht over het premiepercentage voor het volgende kalenderjaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is één jaar en wordt automatisch met dezelfde periode verlengd als er geen opzegging plaatsvindt. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen. Dat doen wij ook als er sprake is van fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering alleen per afgesproken einddatum opzeggen. Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand.