Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welke soort verzekering is dit?

De Verzuim-ontzorgverzekering van Sazas is de alles-in-één-verzuimoplossing voor mkb-ondernemers met een loonsom tot 1 miljoen. Hiermee regelt u twee zaken tegelijk. U verzekert zich voor de doorbetaling van het loon tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is en Sazas helpt u bij de verzuim- en re-integratiebegeleiding.

Extra informatie

Voor deze verzekering zijn polisvoorwaarden en aanvullende voorwaarden opgesteld. Deze kunt u vinden op onze website.

Wat is verzekerd?

De kosten van de loondoorbetalingsplicht voor maximaal 104 weken vanuit het door u opgegeven loon. De verzekering geldt voor alle werknemers met een vast of tijdelijk contract.

Extra informatie

U kunt er, onder voorwaarden, voor kiezen om bepaalde krachten niet mee te verzekeren, zoals scholieren. Sommige werknemers zijn niet meeverzekerd, bijvoorbeeld directeur(en)-grootaandeelhouder(s).

Poortwachterproof

Als u de door de bedrijfsarts en ons gegeven adviezen opvolgt, vergoeden wij een eventuele loonsanctie die door het UWV kan worden opgelegd.

Extra informatie

Voorwaarde is wel dat de eerste ziektedag van de werknemer binnen de looptijd van de polis valt. Ook moet onze dienstverlener het dossier vanaf de eerste ziektedag tot en met week 104 hebben begeleid.

Interventievergoeding

Wij vergoeden de kosten voor interventies wanneer deze in het kader van de Wet verbetering poortwachter geadviseerd worden door de bedrijfsarts of onze dienstverlener.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Wanneer deze zijn meeverzekerd vergoeden we ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Extra informatie

De werkgeverslasten kunt u voor 20%, 25% of 30% meeverzekeren. Kiest u voor het meeverzekeren dan wil dit zeggen dat wij uw premie en uitkering verhogen met een opslag die behoort bij het gekozen percentage.

Verzuimbegeleiding

We werken bij deze verzekering samen met een gecertificeerde arbodienstverlener. Met de keuze voor deze verzekering kiest u voor deze dienstverlener en ons verzuimmanagementpakket "Compleet". U kunt niet zelf met een andere dienstverlener samenwerken.

Extra informatie

Als werkgever moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. De werkgever en de zieke werknemer spannen zich er samen voor in dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan gaan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers. En we vergoeden de door de bedrijfsarts of onze dienstverlener geadviseerde reintegratietrajecten. Let op: u blijft (met uw werknemers) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u zich onder andere houden aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim.

Extra informatie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers onder meer met de inzet van een casemanager die u ondersteunt bij de uitvoering van uw taken.

Casemanager

In geval u te maken krijgt met verzuim van een werknemer leveren wij een casemanager die namens u de regie voert over het ziekteverzuimproces en de re-integratie.

Extra informatie

Dit casemanagement start op (werk) dag twee van ziekte en loopt zonodig door tot week 104.

Overlijdensuitkering

Wij vergoeden ook de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) als uw arbeidsongeschikte werknemer overlijdt.

Dekking

U bent verplicht tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid het loon aan uw zieke werknemer door te betalen. Afhankelijk van uw situatie kiest u zelf welke dekking u hiervoor wenst. Dit is ook afhankelijk van het financiële risico dat u wilt en kunt dragen.

Extra informatie

Wij bieden de volgende dekkingsmogelijkheden voor het eerste en tweede jaar: 100/100, 100/85, 100/70, 85/70 of 70/7

Regres

Is een ander aansprakelijk voor de arbeidsongeschiktheid van u werknemer en heeft u hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetalingsverplichting? Dan bieden we deze hulp.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Niet van toepassing.

Fraude of opzet

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude of wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U moet ziek- of betermeldingen binnen twee werkdagen aan ons doorgeven. Dat doet u via het portaal. Bent u te laat met melden? Dan gaat de eventuele uitkering ook later in. Werkt u of de werknemer de eerste 104 weken niet genoeg mee aan het herstel volgens de Wet verbetering poortwachter? Dan heeft dat gevolgen voor de uitkering.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode in dagen. Bij ons kunt u kiezen voor een eigenrisicoperiode van 10, 20, 30, 65 of 130 dagen. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Extra informatie

Het eigen risico geldt per ziektegeval. De eigenrisicoperiode wordt slechts eenmaal toegepast voor perioden van arbeidsongeschiktheid van dezelfde verzekerde werknemer die elkaar opvolgen met tussenpozen van 4 weken of minder.

Maximaal verzekerd

U kunt per werknemer maximaal € 100.000,- aan loonsom per jaar verzekeren plus eventueel de werkgeverslasten.

Extra informatie

Loonsverhogingen op of na de eerste ziektedag van uw werknemer zijn niet verzekerd. Dat geldt ook voor verhogingen van het loon die u voor de eerste ziektedag toekent, maar die u betaalt na de eerste ziektedag.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt en die bij u op de loonlijst staan.

Extra informatie

De dekking voor door u tijdelijk in het buitenland tewerkgestelde werknemers is beperkt tot een maximumduur van zes maanden. Raadpleeg voor de voorwaarden hiervoor de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Met het afsluiten van deze verzekering kiest u ook voor ons verzuimmanagementpakket "Compleet". U moet al uw werknemers verzekeren en u houden aan de Wet verbetering poortwachter én geeft u ziek- of betermeldingen binnen twee werkdagen via het portaal aan ons door.

Gezondheid

Bij het beoordelen van de aanvraag gebruiken wij geen gezondheidsgegevens van uw werknemers. Wij maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand of kwartaal, betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt uw premie vooraf. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht en geldt een opslag. De hoogte van die opslag kan jaarlijks wijzigen. De geldende opslag kunt u bij ons opvragen.

Premie

Wij kijken bij premievoorstellen in beperkte mate naar zieke werknemers in voorafgaande periode. We berekenen de jaarpremie door de SV-lonen op te tellen en dit totaal te vermenigvuldigen met uw premiepercentage.

Extra informatie

Het SV-loon is het loon voor de werknemersverzekeringen zoals de Belastingdienst dat hanteert in kolom 8 van de model loonstaat. Per werknemer geldt een maximum verzekerd loon. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van het verzuim in eerdere jaren en de samenstelling van het personeelsbestand en de door u gekozen dekking.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat zij zijn aangemeld. De dekking wordt na de afgesproken looptijd telkens automatisch verlengd met één jaar of eerder als u opzegt of als wij opzeggen.

Extra informatie

De verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste verzekeringsperiode kun de verzekering alleen per afgesproken einddatum opzeggen. Na afloop van de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand.

Extra informatie

Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk twee maanden van te voren moet opzeggen.