Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden en aanvullende voorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Verzuim-ontzorgverzekering van Sazas is de alles-in-één-verzuimoplossing voor mkb-ondernemers met een loonsom tot 1 miljoen. Hiermee regelt u twee zaken tegelijk. U verzekert zich voor de doorbetaling van het loon tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is en Sazas helpt u bij de verzuim- en re-integratiebegeleiding.

Wat is verzekerd?

De kosten van de loondoorbetalingsplicht voor maximaal 104 weken vanuit het door u opgegeven loon. De verzekering geldt voor alle werknemers met een vast of tijdelijk contract.

Poortwachterproof

Als u de door de bedrijfsarts en ons gegeven adviezen opvolgt, vergoeden wij een eventuele loonsanctie die door het UWV kan worden opgelegd.

Interventievergoeding

Wij vergoeden de kosten voor interventies wanneer deze in het kader van de Wet verbetering poortwachter geadviseerd worden door de bedrijfsarts of onze dienstverlener.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Wanneer deze zijn meeverzekerd vergoeden we ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Verzuimbegeleiding

We werken bij deze verzekering samen met een gecertificeerde arbodienstverlener. Met de keuze voor deze verzekering kiest u voor deze dienstverlener en ons verzuimmanagementpakket "Compleet". U kunt niet zelf met een andere dienstverlener samenwerken.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers. En we vergoeden de door de bedrijfsarts of onze dienstverlener geadviseerde reintegratietrajecten. Let op: u blijft (met uw werknemers) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u zich onder andere houden aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim.

Casemanager

In geval u te maken krijgt met verzuim van een werknemer leveren wij een casemanager die namens u de regie voert over het ziekteverzuimproces en de re-integratie.

Overlijdensuitkering

Wij vergoeden ook de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) als uw arbeidsongeschikte werknemer overlijdt.

Dekking

U bent verplicht tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid het loon aan uw zieke werknemer door te betalen. Afhankelijk van uw situatie kiest u zelf welke dekking u hiervoor wenst. Dit is ook afhankelijk van het financiële risico dat u wilt en kunt dragen.

Regres

Is een ander aansprakelijk voor de arbeidsongeschiktheid van u werknemer en heeft u hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetalingsverplichting? Dan bieden we deze hulp.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Niet van toepassing.

Fraude of opzet

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude of wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U moet ziek- of betermeldingen binnen twee werkdagen aan ons doorgeven. Dat doet u via het portaal. Bent u te laat met melden? Dan gaat de eventuele uitkering ook later in. Werkt u of de werknemer de eerste 104 weken niet genoeg mee aan het herstel volgens de Wet verbetering poortwachter? Dan heeft dat gevolgen voor de uitkering.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode in dagen. Bij ons kunt u kiezen voor een eigenrisicoperiode van 10, 20, 30, 65 of 130 dagen. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Maximaal verzekerd

U kunt per werknemer maximaal  125.000,- aan loonsom per jaar verzekeren plus eventueel de werkgeverslasten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt en die bij u op de loonlijst staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Met het afsluiten van deze verzekering kiest u ook voor ons verzuimmanagementpakket "Compleet". U moet al uw werknemers verzekeren en u houden aan de Wet verbetering poortwachter én geeft u ziek- of betermeldingen binnen twee werkdagen via het portaal aan ons door.

Gezondheid

Bij het beoordelen van de aanvraag gebruiken wij geen gezondheidsgegevens van uw werknemers. Wij maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand of kwartaal, betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt uw premie vooraf. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht en geldt een opslag. De hoogte van die opslag kan jaarlijks wijzigen. De geldende opslag kunt u bij ons opvragen.

Premie

Wij kijken bij premievoorstellen in beperkte mate naar zieke werknemers in voorafgaande periode. We berekenen de jaarpremie door de SV-lonen op te tellen en dit totaal te vermenigvuldigen met uw premiepercentage.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat zij zijn aangemeld. De dekking wordt na de afgesproken looptijd telkens automatisch verlengd met één jaar of eerder als u opzegt of als wij opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste verzekeringsperiode kun de verzekering alleen per afgesproken einddatum opzeggen. Na afloop van de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand.