Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WGA-loongerelateerde uitkering van het UWV. Deze kan overgaan in een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering. Als werkgever kunt u een aanvulling op die uitkeringen verzekeren met de collectieve WIA-pakketverzekering.

Extra informatie

Is uw werknemer 2 jaar ziek? Dan keurt het UWV hem of haar. Deze instantie kijkt dan naar de arbeidsgeschiktheid. Wat kan uw werknemer nog wél? Maar ook naar wat hij of zij kan verdienen. Vaak betekent dit dat het inkomen flink daalt. Met deze verzekering wordt het inkomen aangevuld.

Wat is verzekerd?

Komt uw werknemer in de WIA, dan krijgt hij de eerste vijf jaar een aanvuling van 10% op zijn WIA-uitkering. Is er sprake van het WGA-hiaat, dan vult deze verzekering zijn inkomen aan tot 70% van het verzekerd jaarloon dan wel het maximumloon SV.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het door de werkgever opgegeven verzekerd jaarloon.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is het bruto jaarsalaris van de werknemer vermeerderd met vaste toeslagen. Voorbeelden daarvan zijn de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en winstuitkering. Ploegentoeslag, provisie en overwerk vallen eronder als het structurele componenten van het loon zijn.

Wat is het WGA hiaat?

Onder WGA-hiaat wordt hier verstaan het inkomensverlies dat kan ontstaan door de overgang naar de WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering. Er is voor deze verzekering sprake van een WGA-hiaat als de verzekerde door deze overgang met zijn totale inkomen onder 70% van het voor hem verzekerd jaarloon komt en blijft.

Extra informatie

De verzekering vult, als er sprake is van het WGA hiaat, de WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van verzekerd jaarloon. Het loon waarop we de hiaatuitkering baseren, is niet hoger dan het maximumloon SV.

Wat is de aanvulling?

De 10%-aanvulling wordt gebaseerd op het verzekerd bedrag. Het loon waarop we de WGA-hiaatuitkering baseren is gebaseerd op het verzekerd bedrag maar nooit hoger dan het maximumloon SV.

Is re-integratie meeverzekerd?

Re-integratiekosten kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

Extra informatie

Belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn dat de re-integratie gericht is op geheel of gedeeltelijk herstel van het arbeidsvermogen en dat er geen ander recht op vergoeding bestaat.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Extra informatie

Neemt uw werknemer op een later tijdstip alsnog deel aan de verzekering, dan vragen wij hem om een gezondheidsverklaring.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat de werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Meer weten over wat er niet verzekerd is?

Kijkt u dan in onze polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er wordt niet uitgekeerd als de werknemer gedetineerd is. Ook keren wij niet uit als er sprake is van een UWV-sanctie.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste beperkingen. Kijk voor alle beperkingen in de voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland wonen. De uitkering kunt u in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of per kwartaal betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht en geldt een opslag. De hoogte van die opslag kan jaarlijks wijzigen. De geldende opslag kunt u bij ons opvragen.

Extra informatie

De hoogte van de premie is afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent en de personeelssamenstelling van uw onderneming.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand. Tussentijds opzeggen kan niet als wij op uw verzoek een verlenging voor meerdere jaren afspreken.

Extra informatie

Vraag dit na bij onze Klantenservice of stuur een e-mail.