Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De SNS Woonhuisverzekering Opstal vergoedt schade aan je woonhuis. Je kunt kiezen voor een Basis of een Allrisk verzekering. Met Basis is je woonhuis verzekerd voor schade zoals brand, inbraak, blikseminslag, waterschade en storm. Met All Risk ben je ook verzekerd als de schade is veroorzaakt door een andere plotseling en onvoorziene gebeurtenis zoals een slag, stoot of val. 

Extra informatie

Daarnaast vergoeden wij ook bepaalde kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten en saneringskosten. Kun je door de schade niet meer in je woonhuis wonen? Dan krijg je van ons een vergoeding voor het ongemak dat je hiervan hebt. Dit bedrag is maximaal € 10.000 gedurende maximaal 12 maanden.

Wat is verzekerd?

Metwoonhuis bedoelen wij jouw woonhuis in Nederland inclusief de fundering. Het risicoadres van dit woonhuuis staat op jouw polis. De verzekering geldt ook
voor zaken die bij dit woonhuis horen:
- De schuttingen.
- De bijgebouwen op hetzelfde adres (perceel). Zoals een schuur, garage of tuinhuis.
- Een zwembad, jacuzzi of bubbelbad, dat vast is verbonden met de grond.
- Zonnepanelen.

Extra informatie

Met woonhuis bedoelen wij niet de grond waarop jouw woonhuis staat, woonwagens, (sta)caravans en (woon)boten of een losse garage op een ander adres dan jouw woonhuis.

Verzekerd bedrag

Je bent verzekerd tot de herbouwwaarde van je woonhuis. Wij stellen deze herbouwaarde vast. Met herbouwwaarde bedoelen wij de kosten die nodig zijn om eenzelfde woning te herbouwen op dezelfde plaats met eenzelfde bestemming.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op jouw polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Na een schade kan de verzekeraar een expert inschakelen om de schade vast te stellen. Meestal komt die expert er samen met jou goed uit. Maar je mag ook een eigen expert in de arm nemen. Als de schade is verzekerd, vergoedt de verzekeraar de redelijke kosten die je hiervoor maakt.

Extra informatie

Wij betalen de redelijke kosten van experts. Deze moeten zich houden aan de Gedragscode Schade-expertiseorganisaties. De redelijke kosten van de schade-expert die je hebt gekozen, vergoeden wij altijd tot het bedrag aan kosten van de schade-expert, die wij hebben ingeschakeld. Zijn de kosten van jouw schade-expert hoger? Dan betalen wij deze hogere kosten alleen, als deze redelijk zijn.

Glas

Schade aan glas of ruiten (bedoeld voor lichtdoorlating) in je woning is standaard meeverzekerd op zowel de Basis als All Risk. Het kan gaan om glas in ramen, maar ook om glas in bijvoorbeeld een deur, balkon of koepel. Ruiten van kunststof en glas-in-lood zijn ook verzekerd. Let op! Controleer of je al een glasdekking hebt op je inboedelverzekering en voorkom dat je dubbel verzekerd bent.

Extra informatie

We betalen niet voor schade aan glas die is ontstaan tijdens vervoer, verplaatsing, verandering, versiering of kunstmatige verhitting en:
- Aan glas in hobbykassen, kweekbakken, tuinhuisjes, tuinafscheidingen en windschermen.
- Aan kozijnen.
- Aan spiegels.
-Bestaande uit krassen op ruiten en vocht in dubbel glas.
-Door een slechte eigenschap van het glas zelf bij:
- Draadglas, glas in lood
- Isolerend glas

Tuin

Schade aan je schutting, tuinhuisje en een vast zwembad/jacuzzi is ook verzekerd. Is je tuin of beplanting beschadigd? Dan betalen wij de kosten van herstel als de schade is veroorzaakt door:
- Aanrijding.
- Aanvaring.
- Blikseminslag. Ook schade door inductie door blikseminslag is verzekerd.
- Brand.
- Blussen van brand.
- Luchtverkeer.
- Ontploffing.
- Overstroming van een niet-primaire waterkering.

Extra informatie

Bij beschadiging van je tuin of beplanting vergoeden wij deze kosten tot maximaal € 10.000 per gebeurtenis.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan jouw woning is verzekerd, maar alleen als er zichtbare sporen zijn van braak aan de buitenkant van je woonhuis.

Extra informatie

Vandalisme is niet verzekerd als er sprake is van illegale activiteiten in jouw woonhuis, of in de bijbehorende garage, schuur of andere bijgebouwen. Ook is vandalisme niet verzekerd tijdens de verbouw van je woonhuis of als je woonhuis langer dan 6 maanden leeg staat.

Extra: garantie tegen onderverzekering

Je hebt garantie tegen onderverzekering. Deze garantie betekent dat wij de vastgestelde schade aan je woning vergoeden. Ook als deze hoger is dan de door ons vastgestelde herbouwwaarde bij het aangaan of wijzigen van deze verzekering.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot dat maximum.

Schade door eigen schuld

Schade door een slag, stoot of val is verzekerd. Ook als dit door je eigen schuld is gebeurd. Let op! dit is alleen verzekerd als je gekozen hebt voor Allrisk.

Fundering

Schade aan de fundering van je woonhuis valt standaard onder de dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Is er sprake van illegale activiteiten in jouw woning? Of in de bijbehorende garage, dan is dat niet verzekerd.

Extra informatie

Met illegale activiteiten bedoelen wij in ieder geval:
- Onwettige teelt, fabricage van of handel in hennep, XTC, cocaïne en soortgelijke onder de Opiumwet verboden activiteiten.
- De teelt van hennep voor eigen gebruik.
- Het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken zoals het omkatten van auto’s.

Verbouwing, leegstand

Komt jouw woonhuis leeg te staan? Dan is schade door vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de binnenkant van je woonhuis niet verzekerd. Staat jouw woonhuis langer dan 6 maanden leeg? Dan is schade door inbraak, diefstal en vandalisme ook niet verzekerd.

Extra informatie

Wordt jouw woonhuis verbouwd en heeft jouw woonhuis, of een gedeelte daarvan, nog geen ramen, definitief dak of sloten? Dan Dan is alleen schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag of luchtverkeer verzekerd.

Schade door eigen schuld

Heb je Opstalverzekering Basis dan ben je niet verzekerd voor schade door een slag, stoot of val. Ook is schade door een ander van buiten komend onheil niet verzekerd.

Extra informatie

Als je de dekking All Risk afsluit ben je hiervoor wel verzekerd.

Wat is niet verzekerd met de Opstal verzekering Basis en Allrisk

Schade veroorzaakt doordat je je woonhuis slecht hebt onderhouden is niet verzekerd. Je bent ook niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt of ontstaan door:
- Het gedeeltelijk verzakken of instorten van de woning
-  Storm, waarbij de windsnelheid minder is dan  kracht 7 
- Ongedierte, schimmels zwammen
- Als er sprake is van verhuur van de woning
- Vervuiling of aantasting van de grond, lucht of water

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor vorst aan het zwembad (inclusief alles wat daarbij hoort) dat bij de woning hoort. Ook ben je niet verzekerd voor vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de buitenkant van je woning of het bijgebouw.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade aan je woonhuis als de schade is veroorzaakt door:
- overstroming doordat een primaire waterkering overstroomt of doorbreekt
- neerslag of water dat is binnengekomen via openstaande deuren of ramen
- vocht dat door de muren komt
- door constructie- of bouwfouten.
- grondwater dat de woning binnenkomt
- je opzet, roekeloosheid of grove schuld

Extra informatie

Ontstaat er door een eigen gebrek schade aan je woonhuis of aan de bijgebouwen? Dan vergoeden wij die schade. De kosten voor het herstellen van een eigen gebrek aan het woonhuis of het bijgebouw zelf betalen wij niet. Wij betalen alleen de gevolgschade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld door vocht dat door de muren komt. Omdat bijvoorbeeld de tegels in jouw keuken loslaten door vochtdoorlating van de buitenmuur.

Eigen risico

Je kunt kiezen uit € 100, € 250, € 500 of € 1.000 eigen risico. Hoe hoger jouw eigen risico, hoe minder premie je betaalt. Bij glas- en stormschade geldt ook jouw gekozen eigen risico.

Extra informatie

Je eigen risico komt op je polisblad te staan. Als er sprake is van een maximale vergoeding wordt dat eerst toegepast en vervolgens het eigen risico er afgetrokken. 

Schade aan je tuin en beplanting?

Is je tuin of de beplanting beschadigd? Dan betalen we de kosten van herstel als de schade is veroorzaakt door
- Aanrijding.
- Aanvaring.
- Blikseminslag.
- Brand(blussen).
- Luchtverkeer.
- Ontploffing.

Kosten van vervanging van sloten

Zijn jouw huissleutels gestolen? Dan betalen wij maximaal € 500 voor nieuwe sloten.

Extra informatie

Als je ook de SNS inboedelverzekering hebt afgesloten, vergoeden wij deze kosten op basis van één van de twee verzekeringen.

Waar ben ik gedekt?

De SNS Woonhuisverzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe bij inbraak of diefstal altijd direct aangifte bij de politie. Doe dit ook bij een aanrijding tegen je woning. Als er iets verandert in of aan je woning of in je woonsituatie moet je dit binnen dertig dagen aan ons doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Op je polis staat of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Wij schrijven de premie automatisch af van je rekening of je betaalt de premie iedere keer vóór de afgesproken datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Je kan de verzekering vanaf de ingangsdatum dagelijks stoppen met een opzegtermijn van 1 maand.

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je niet meer in Nederland woont of gevestigd bent, als je je premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering opzeggen met een online formulier via https://www.snsbank.nl/particulier/service/rekening-opheffen/jeverzekering-opzeggen.html of je kunt je verzekering opzeggen met een brief. Heb je nog vragen over opzeggen? Bel dan de klantenservice op 030 - 633 30 00.