Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is een uitkering bij overlijden van € 5.000 of maximaal € 25.000 bij blijvende invaliditeit door een ongeval. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van invaliditeit.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig maximaal een bedrag van € 25.000 afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat je de uitkering krijgt. Je krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast. Als na 1 jaar na het ongeval nog geen eindtoestand is bereikt heb je recht op vergoeding van de wettelijke rente over de uitkering.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag van € 5.000 als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Overlijden buiten Nederland

Bij overlijden buiten Nederland vergoeden wij de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot tot maximaal € 1.250 per gebeurtenis per verzekerde. Deze kosten worden vergoed boven het verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Is er geen sprake van blijvende invaliditeit? Dan ontvang je geen uitkering. Je bent onder andere niet verzekerd als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Bestuurders jonger dan 23 jaar van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50cc of meer zijn niet verzekerd.

Uitgebreide dekking

Tanddekking, arbeidsongeschiktheid door een ongeval, ziekenhuisopname, periodieke uitkering.

Gevaarlijke sporten

Ongevallen die het gevolg zijn van gevaarlijke sporten, waagstukken, bergtochten over gletschers zonder erkende gids, klettern, wedstrijden met motorrijtuigen, etc.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Elk recht op uitkering vervalt als melding van een ongeval pas na drie jaar vanaf de ongevalsdatum plaats heeft of in geval van een weigering van de nabestaanden om de verzekeraar een nader medisch onderzoek te laten verrichten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid, die je eerlijk moet beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten. Na een ongeval of overlijden moet dit zo snel mogelijk gemeld worden. Je moet ook meewerken aan medisch onderzoek of sectie.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Op je polis staat of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of per maand betaalt. Wij schrijven de premie automatisch af van je rekening of je betaalt de premie iedere keer vóór de afgesproken datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Je kan de verzekering vanaf de ingangsdatum dagelijks stoppen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via https://www.snsbank.nl/particulier/service/rekening-opheffen/je-verzekering-opzeggen.html