Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De SNS Inboedelverzekering vergoedt schade aan jouw inboedel die jouw eigendom is en die tot jouw particuliere huishouden behoort. Je kunt kiezen uit een basis- of allrisk verzekering. Bij Extra informatie (i-tje) lees je meer over de basis- en allrisk verzekering.

Extra informatie

Met 'Basis' zijn jouw bezittingen in de woning verzekerd tegen risico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en inbraak. En in bepaalde gevallen ook buiten de woning. Met 'Allrisk' ben je daarnaast ook verzekerd als de schade is veroorzaakt door een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis zoals een slag, stoot of val.

Wat is verzekerd?

Alle bezittingen die los in je woning en de bijbehorende garage of schuur op hetzelfde adres staan zijn verzekerd. Je gebruikt deze bezittingen als particulier. Bijvoorbeeld servies, meubels, gordijnen en apparatuur.  Huurdersbelang en eigenaarsbelang zijn standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Huurdersbelang en eigenaarsbelang  is dekking voor schade aan aanpassingen die je in je woning gedaan hebt. Voor sommige spullen gelden speciale regels en maximale vergoedingen per gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

Het maximaal verzekerde bedrag is € 125.000 per gebeurtenis. Wij vergoeden meestal de nieuwwaarde van je spullen. Zijn je spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde, dan vergoeden we de dagwaarde. Om de waarde vast te stellen maken we gebruik van een 

Afschrijvingslijst

Extra informatie

Voor sommige spullen geldt een lagere maximum vergoeding. Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot dat maximum

Contra-expertise na schade

Na een schade kan de verzekeraar een expert vragen om de schade te bepalen. Meestal komt die expert er samen met jou goed uit. Maar je mag ook een eigen expert in de arm nemen. Als de schade is verzekerd, vergoedt de verzekeraar de redelijke kosten die je hiervoor maakt.

Extra informatie

Wij betalen de redelijke kosten van experts. Deze moeten zich houden aan de Gedragscode Schade-expertiseorganisaties. De redelijke kosten van de schade-expert die je hebt gekozen, vergoeden wij altijd tot het bedrag aan kosten van de schade-expert, die wij hebben ingeschakeld. Zijn de kosten van jouw schade-expert hoger? Dan betalen wij deze hogere kosten alleen, als deze redelijk zijn.

Keuze: sieraden

In huis zijn sieraden standaard meeverzekerd tot € 6.000. Zijn je sieraden meer waard dan kun je het standaard verzekerde bedrag verhogen.

Extra informatie

Voor sieraden kun je het verzekerde bedrag onbeperkt verhogen. Wel kunnen wij besluiten om een verhoging niet te accepteren.

(Audio-) apparatuur

Voor computer- en audiovisuele apparatuur, film- en fotoapparatuur en optische instrumenten, kunst, antiek en verzamelingen en muziekinstrumenten kun je de standaard verzekerde bedragen verhogen.

Extra informatie

Computer- en audiovisuele apparatuur zijn verzekerd tot maximaal € 10.000 te verhogen tot € 20.000.Film- en fotoapparatuur en optische instrumenten zijn verzekerd tot maximaal € 10.000 te verhogen tot € 20.000. Kunst, antiek en verzamelingen zijn verzekerd tot maximaal € 15.500 te verhogen tot € 30.500. Muziekinstrumenten zijn verzekerd tot maximaal € 15.500 te verhogen tot € 30.500.

Spullen buiten huis

Schade aan je tuin (planten en bestrating) die hoort bij de woning vergoeden wij tot maximaal € 15.000 per gebeurtenis als de schade is veroorzaakt door:
* Aanrijding.
* Aanvaring.
* Blikseminslag. Ook schade door inductie door blikseminslag is verzekerd.
* Brand.
* Blussen van brand.
* Luchtverkeer.
* Ontploffing.
* Overstroming van een niet-primaire waterkering.

Extra informatie

Ontstaat er door deze gebeurtenissen schade aan jouw tuinmeubelen (tafels, stoelen, banken, parasols), tuinbeelden, barbecues, tuinverlichting, vlaggenstokken,
wasgoed, droogmolens of klein handgereedschap voor de tuin? Dan wordt die schade vergoed tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis. Schade door diefstal of vandalisme
vergoeden wij ook voor deze genoemde inboedel tot € 5.000 per gebeurtenis.

Vallen en stoten

Als je kiest voor de SNS Inboedelverzekering Allrisk is schade aan jouw inboedel door vallen of stoten verzekerd. Met de SNS Inboedelverzekering Basis is dit niet verzekerd.

Keuze: Buitenshuisdekking

Hiermee zijn onder andere je audio-, video-, film- en fotoapparatuur, laptops en smartphones in heel Nederland buiten de deur verzekerd tegen schade door verlies, diefstal, vermissing en beschadiging die moet zijn ontstaan door een plotselinge en
onvoorziene gebeurtenis.

Extra informatie

Let op! Voor iedere verzekerde bezitting is een maximaal verzekerd bedrag vastgesteld. Als bij één gebeurtenis meerdere bezittingen zijn beschadigd dan betalen we niet meer dan € 15.500. Je gekozen eigen risico geldt ook voor deze dekking. Zijn je bezittingen uit een auto gestolen? Dan is er alleen vergoeding wanneer er sporen van braak zijn. Het gekozen eigen risico is ook hier van toepassing.

Keuze: Zakelijke inboedelverzekering

Met deze aanvullende verzekering is ook jouw zakelijke inboedel verzekerd tot maximaal  € 5.000 inclusief btw. Met zakelijke inboedel bedoelen wij bezittingen zoals jouw gereedschap dat je gebruikt voor jouw werk en jouw zakelijke laptop of telefoon.

Extra informatie

Let op: schade door diefstal van of vandalisme aan de volgende zakelijke inboedel  is o.a. niet verzekerd: zakelijke inboedel die je aan anderen hebt toevertrouwd, zakelijke inboedel die je zonder toezicht of in een niet goed afgesloten ruimte hebt achtergelaten, zakelijke inboedel achtergelaten in een voer- of vaartuig, zonder zichtbare sporen van braak aan de buitenkant van dit voer- of vaartuig.

Inboedel tijdelijk in een andere woning of gebouw

Wij vergoeden maximaal € 15.000 per gebeurtenis als jouw inboedel tijdelijk in een andere woning of gebouw staat. Bijvoorbeeld in een opslagruimte. Met tijdelijk bedoelen wij een periode van maximaal 6 maanden.

Extra informatie

Is er schade aan jouw inboedel door diefstal of vandalisme? Dan ontvang je alleen een vergoeding als er zichtbare sporen zijn van braak aan de buitenkant van de woning of het gebouw. Huur je een aparte ruimte in het gebouw die afsluitbaar is? Dan moeten er zichtbare sporen van braak zijn aan die aparte ruimte.

Wat is niet verzekerd?

Extra informatie

x schade door (Huis)dieren.
x schade door een bouwkundige wijziging. Zoals het verwijderen van een dragende muur   waardoor schade aan de woning ontstaat.
x schade door ongedierte, schimmels of zwammen.
x schade door vervuiling of aantasting van de grond, lucht of water.

Normaal gebruik en onderhoud

We betalen niet voor schade die door normaal huishoudelijk gebruik is ontstaan. Bijvoorbeeld krassen, deuken en slijtage. Ook betalen wij niet voor onvoldoende of slecht onderhoud van je bezittingen.

Fraude

Daarmee bedoelen we dat er onwaarheden worden
verteld om een schadevergoeding te krijgen. Komen
we daar achter en hebben we al voor de schade
betaald? Dan moeten het schadebedrag en de
gemaakte onderzoekskosten worden terugbetaald.

Extra informatie

Ook als we nog niet voor de schade hebben betaald,
moet je de onderzoekskosten terug betalen. We
doen aangifte bij de politie en melden de fraude in de
daarvoor bestemde registers.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade aan je spullen als de schade is veroorzaakt door:
* overstroming van een primaire waterkering
* neerslag als dit binnenkomt door een openstaande deur of raam
* muren of vloeren die vocht doorlaten
* fouten in de constructie van je woning
* grondwater dat je woning binnenkomt
* opzet, roekeloosheid of grove schuld

Extra informatie

Is er sprake van illegale activiteiten in de woning? Zoals bijvoorbeeld een hennepkwekerij. Of in de bijbehorende garage, schuur of een ander bijgebouw?
Dan betalen wij niet voor schade door:
* Brand.
* Blussen van brand.
* Inbraak/diefstal.
* Ontploffing.
* Vandalisme.
* Water.
Het maakt daarbij niet uit of je op de hoogte was van de illegale activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering vergoedt maximaal € 15.000 per gebeurtenis als jouw inboedel tijdelijk staat in een andere woning of gebouw dan op de polis staat. Bijvoorbeeld een
opslagruimte, school, kelderbox, of cultureel centrum. Met tijdelijk bedoelen wij een periode van maximaal 6 maanden. 

Extra informatie

Let op:  deze verzekering vergoedt maximaal € 2.500 per gebeurtenis als jouw inboedel staat in een gemeenschappelijke berging, op een gemeenschappelijke zolder of in de
gemeenschappelijke kelder van het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.

Eigen risico

Je kunt kiezen uit € 100, € 250, € 500 of € 1.000 eigen risico. Dit bedrag blijft voor jouw rekening. Hoe hoger het eigen risico hoe minder premie je betaalt.

Extra informatie

Het gekozen eigen risico geldt ook voor alle aanvullende dekkingen en ook voor stormschade. Als er sprake is van een maximaal verzekerd bedrag, dan passen we eerst het maximum toe en halen daar het eigen risico vanaf. Is het schadebedrag lager dan het eigen risico? Dan ontvang je niets. 

Maximaal verzekerde bedragen Buitenshuisdekking

Heb je gekozen voor de Buitenshuisdekking dan is er voor iedere verzekerde bezitting een maximaal verzekerd bedrag vastgesteld. Als bij één gebeurtenis meerdere bezittingen zijn beschadigd dan betalen we niet meer dan € 15.500.

Extra informatie

Per verzekerde bezitting geldt een maximaal verzekerd bedrag.

Diefstal uit een auto, camper, caravan of boot

Jouw inboedel in de auto, camper, caravan of boot is verzekerd voor schade ontstaan door:
* Afpersing.
* Diefstal.
* Gewelddadige beroving.
* Wij vergoeden maximaal € 300 per gebeurtenis. Het gekozen eigen risico wordt hier niet op in mindering gebracht.

Extra informatie

Je bent alleen verzekerd voor afpersing en gewelddadige beroving als jouw inboedel van
buitenaf niet zichtbaar was. Je bent alleen verzekerd voor diefstal als:
* Jouw inboedel van buitenaf niet zichtbaar was, en
* de auto, camper, caravan of boot goed was afgesloten, en
* er zichtbare sporen zijn van braak.

Bezittingen in het buitenland

Als jouw inboedel zich maximaal drie maanden buiten Nederland maar in Europa bevindt, dan betalen wij tot maximaal € 1.000 per gebeurtenis voor schade door:
* Blikseminslag. Ook schade door inductie door blikseminslag is verzekerd.
* Brand.
* Blussen van brand.
* Schroeischade.
* Ontploffing.

Extra informatie

Geld, betaalpassen en papier met een waarde in geld zijn niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je bezittingen in je woning in Nederland. En dat geldt ook voor de bezittingen in de bijbehorende garage of schuur. Je spullen zijn daarnaast voor maximaal drie maanden verzekerd buiten Nederland, maar binnen Europa voor schade die is veroorzaakt door brand, ontploffing, blussen van brand, schroeischade en blikseminslag.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. We verwachten van jou dat als er iets verandert aan je woning of in je woonsituatie je dit binnen dertig dagen aan ons doorgeeft. Doe dit ook als je bezittingen worden overgebracht naar een ander gebouw. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen.

Extra informatie

Doe bij inbraak of diefstal altijd direct aangifte bij de politie. Doe dit ook bij een aanrijding tegen je woning.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Op je polis staat of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Wij schrijven de premie automatisch af van je rekening of je betaalt de premie iedere keer vóór de afgesproken datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop je
verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je je premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering opzeggen met een online formulier via https://www.snsbank.nl/particulier/service/rekeningopheffen/jeverzekeringopzeggen.html of je kunt je verzekering opzeggen met een brief. Heb je nog vragen over opzeggen? Bel dan de klantenservice op 030 - 633 30 00.