Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict in 5 specifieke situaties. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is verzekerd?

Je rechtsbijstandverzekering kent geen keuze mogelijkheden. Je bent als ZZP'er voor juridische hulp in geval van 5 situaties verzekerd.

Extra informatie

Check de voorwaarden voor de volledige beschrijving van deze situaties.

Verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je bedrijfsauto door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Incassobijstand

Bij onbetaalde vorderingen krijg je juridische hulp voor het incasseren hiervan als er geen juridisch conflict over de vordering is. De rechtsbijstand bij incasso bestaat uit zowel het optreden buiten rechte (minnelijke fase) als binnen rechte (gerechtelijke fase), alsmede het ten uitvoer leggen van het vonnis.

Extra informatie

Voordat incassobijstand wordt verleend moet de schuldenaar ten minste tweemaal schriftelijk tot betaling zijn aangemaand. Ook moet de zaak binnen 6 maanden na de eerste aanmaning bij DAS worden gemeld.

Conflicten over je bedrijfs- of kantoorruimte

Je krijgt juridische hulp bij een conflict over de voor eigen zakelijk gebruik bestemde onroerend zaak.

Extra informatie

Is er sprake van een geschil dat deels zakelijk en deels particulier is (bijv. kantoor aan huis)? Dan krijg je alle juridische hulp vergoed als je ook een particuliere rechtsbijstandverzekering inclusief dekking voor je woning hebt afgesloten. Zo niet, dan worden de kosten van juridische hulp naar verhouding vergoed.

Hulp bij een conflict inzake een schadevergoeding

Je krijgt hulp bij conflicten die ontstaan omdat iemand van jou schadevergoeding wil hebben. Let op, voor deze conflicten heb je meestal een aansprakelijkheidsverzekering. Je krijgt dan alleen hulp van DAS als jouw aansprakelijkheidsverzekeraar de zaak niet in behandeling neemt.

Extra informatie

Krijg je in deze conflicten hulp van DAS? En start je tegenpartij een procedure? Dan krijg je vanaf dat moment geen hulp meer. Krijg je geen hulp van DAS? En oordeelt de rechter dat je niet onrechtmatig hebt gehandeld? Dan vergoedt DAS alsnog achteraf de noodzakelijke en redelijke kosten van rechtsbijstand door een advocaat.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd voor juridische hulp bij een conflict dat bewust door jou is veroorzaakt. Bijvoorbeeld als je iets deed terwijl je had moeten begrijpen dat hierdoor zeker een conflict zou ontstaan. Ook conflicten die al bestonden voor de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning. Of conflicten met buren of de overheid over je woning zijn niet verzekerd.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie is niet verzekerd.

Aankopen

Juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt is niet verzekerd.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis is niet verzekerd.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst is niet verzekerd. Ook conflicten over een tweede huis in het buitenland of conflicten in verband met vermogensbeheer zijn niet verzekerd.

Betwisten van vorderingen

Wanneer je een conflict hebt met een andere partij over de door jou geleverde producten en/of diensten en je vordering wordt hierdoor niet betaald, dan krijg je geen incasso hulp voor deze vordering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft de gebeurtenis waardoor het conflict ontstond al plaatsgevonden voordat je deze verzekering afsluit? Dan krijg je geen juridische hulp, tenzij je aantoont dat je niet wist of kon weten dat deze gebeurtenis tot een conflict kon leiden.

Extra informatie

Gebeurtenissen die je had kunnen voorzien toen je de verzekering afsloot zijn niet verzekerd. De verzekering kent geen wachttijd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die DAS maakt voor jouw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 50.000 per conflict. Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan    € 400 gaat.

Extra informatie

Dit minimaal belang van € 400 geldt niet voor incassobijstand en eenmalig advies. En ook niet voor schade die je in het verkeer hebt opgelopen en die verhaald moet worden.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden wel speciale voorwaarden.

Extra informatie

Je moet een eigen risico betalen en er gelden maximale vergoedingen per procedure als je wilt dat DAS een externe rechtshulpverlener inschakelt om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. Dat hoeft niet, als het volgens de wet- en regelgeving verplicht is om voor die procedure een advocaat in te schakelen. Check de voorwaarden voor de maximale vergoedingen.

Eigen risico

Je moet een eigen risico van € 250 betalen als je wilt dat DAS een externe rechtshulpverlener (bijvoorbeeld een advocaat) inschakelt om namens jou een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. Dat hoeft niet, als het volgens de wet- en regelgeving verplicht is om voor die procedure een advocaat in te schakelen.

Waar ben ik gedekt?

Je krijgt alleen juridische hulp in de volgende gebieden: Voor het verhalen van schade die aan jou is toegebracht: Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Voor overige verzekerde conflicten, bijvoorbeeld over onroerend goed of onbetaalde vorderingen: Nederland.

Extra informatie

Voor alle conflicten geldt ook dat een rechter uit het gebied in kwestie bevoegd moet zijn. En dat het recht van één van de landen van het betreffende gebied van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de rechtsbijstand uit te voeren. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Op je polis staat of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Wij schrijven de premie automatisch af van je rekening of je betaalt de premie iedere keer vóór de afgesproken datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Je kan de verzekering vanaf de ingangsdatum dagelijks stoppen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via https://www.snsbank.nl/zakelijk/zakelijk-verzekeren/zakelijke-verzekering-opzeggen.html