Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid als je bedrijf wettelijk aansprakelijk is voor de schade van derden die onstaat door je bedrijf of een tijdelijk ingehuurde uitzendkracht of stagiair. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en activiteiten van je bedrijf.

Extra informatie

Check de voorwaarden voor de opbouw van de dekkingen.

Wat is verzekerd?

Je verzekert de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade aan zaken en/of de schade aan personen, maar ook de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade). Het verzekerde bedrag is standaard € 2.500.000 per schadeclaim voor alle verzekerden samen. Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 2 x het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Wie zijn verzekerd?

- De verzekeringnemer.

- Een uitzendkracht die tijdelijk wordt ingehuurd. De verzekerde periode is maximaal zes maanden per verzekeringsjaar.

- Een stagiair. De verzekerde periode is maximaal de periode van de opdracht.

Werkgeversaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als werkgever voor schade van stagiairs en/of uitzendkrachten. De schade moet te maken hebben met de verzekerde bedrijfsactiviteiten.

Juridische hulp

Wij betalen de proceskosten als wij hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van je bedrijf. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je bedrijf is verleend.

Milieuschade

Je bent verzekerd als je bedrijf aansprakelijk is voor schade van derden als gevolg van milieuaantasting. De milieuaantasting moet veroorzaakt zijn door je bedrijf en moet plotseling zijn ontstaan. De milieuaantasting mag geen rechtstreeks gevolg zijn van een langzaam (in)werkend proces.

Extra informatie

Is er schade aan personen door milieuaantasting? Dan is deze schade aan personen verzekerd.

Is er schade aan zaken door milieuaantasting? Dan is deze schade aan zaken alleen verzekerd als de schade is ontstaan door aantasting van de lucht.

Inloop

Je bedrijf is ook verzekerd voor een schadeclaim in verband met een handelen of nalaten tot maximaal 1 jaar voor de ingangsdatum van de Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering.

Opzichtrisico

Bewaart je bedrijf zaken van klanten, omdat je deze zaken moet bewerken, behandelen of er andere werkzaamheden aan moet doen? Dan kan het voorkomen dat deze zaken beschadigen. Met de dekking opzichtrisico is de aansprakelijkheid van je bedrijf voor deze schade aan zaken verzekerd.

Extra informatie

Voor deze dekking geldt een beperkt verzekerd bedrag per schadeclaim en per verzekeringsjaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade aan zaken van jou (de verzekeringnemer) of van je bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door jou verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Productaansprakelijkheid

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door een product dat u in het verkeer heeft gebracht. Of door een product dat u heeft opgeleverd nadat u het heeft gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld.

Opzet

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door opzettelijk en tegen een persoon gericht handelen of nalaten.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig en/of motorrijtuig en alles wat daaraan vastzit, als:

- het jouw eigendom is.

- je het bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken.

- dat door een niet-ondergeschikte wordt gebruikt om werkzaamheden te doen voor het bedrijf.

Extra informatie

Uitzonderingen op deze uitsluiting vind je in de voorwaarden.

Asbest

Aansprakelijkheid voor schade door of in verband met asbest en asbesthoudende zaken is niet verzekerd.

Bijvoorbeeld: aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling of aansprakelijkheid voor schade door het opruimen en afvoeren van asbest.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

In twee gevallen kan de verzekeringnemer tegen premiebetaling het uitlooprisico wel verzekeren:

Als wij de verzekering stoppen of;

Als het bedrijf ophoudt te bestaan.

Extra informatie

Als wij de verzekering stoppen, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met een jaar verlengen.

Als de verzekering stopt, omdat het bedrijf ophoudt te bestaan, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met drie jaar verlengen.

Fraude

Wij betalen niet als bij schade fraude is gepleegd.

Zuivere vermogensschade

Niet verzekerd is zuivere vermogensschade. Dit is een financiële schade (een in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen), die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of schade aan personen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering geldt alleen voor je vestigingen of filialen in Nederland, die je hebt verzekerd.

Eigen risico

Je eigen risico wordt bepaald aan de hand van je werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten. Het minimum eigen risico is € 125 per schadeclaim bij schade aan zaken. Voor schade aan zaken veroorzaakt door brand en/of ontploffing geldt een eigen risico van € 500 per schadeclaim. Geldt er meer dan één eigen risico? Dan betaal je alleen het hoogste eigen risico.

Extra informatie

Voor schade aan personen geldt geen eigen risico.

Eigen risico opzichtrisico

Het eigen risico voor opzichtschades bedraagt 10% van het schadebedrag voor schade aan zaken en schade aan personen per schadeclaim. Er geldt wel een minimum eigen risico van tenminste € 125 per schadeclaim. Dit minimum bedrag is afhankelijk van de werkzaamheden en activiteiten binnen je bedrijf.

Waar ben ik gedekt?

Je bent over de hele wereld verzekerd, behalve in de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

Extra informatie

Wel verzekerd is aansprakelijkheid voor schade tijdens een zakenreis in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada als de aansprakelijkheid geen verband houdt met de werkzaamheden of activiteiten van je bedrijf.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.