Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is alleen bedoeld voor ZZP'ers in de Bouw en vergoedt schade als gevolg van beschadiging, verlies en diefstal van de lading in je eigen bestel- of vrachtauto. De lading is verzekerd tijdens het transport en tijdens het laden en lossen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door beschadiging, verlies en diefstal van je zakelijke goederen die in je auto liggen. Ook tijdens het vervoer, parkeren, laden en lossen. Dit geldt ook voor schade aan zaken van derden die je vervoert voor reparatie of bewerking. De beschadiging moet zijn veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Extra informatie

Voor schade door diefstal gelden bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden vind je in de voorwaarden.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 10.000 per gebeurtenis.

Extra kosten

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag, bij een verzekerde schade, de totale kosten:

- die je moet maken om directe dreiging van deze schade te voorkomen of schade te beperken;

- van deskundigen om de grootte van deze schade vast te stellen.

Extra informatie

Heb je zelf ook een deskundige ingeschakeld? Dan betalen wij ook de redelijke kosten van deze deskundige.

Opruimingskosten

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag, bij een verzekerde schade, de volgende kosten tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag:

De kosten die u moet maken voor het afbreken, opruimen en afvoeren van beschadigde zaken. Dit noemen wij opruimingskosten.

Extra informatie

Onder opruimingskosten wordt niet verstaan:

- Kosten voor het opruimen van verontreiniging of aantasting van de bodem, lucht, water en overige zaken.

- Kosten voor het bewerken, verwerken, vernietigen of verwijderen van chemische of andere milieugevaarlijke stoffen die u volgens wettelijke voorschriften verplicht bent te maken.

Bepaling hoogte van het schadebedrag bij diefstal en verlies

Bij verlies of diefstal maken wij een onderscheid tussen verzekerde zaken die voor de verkoop bestemd zijn en verzekerde zaken die niet voor de verkoop bestemd zijn. Meer hierover lees je in de voorwaarden.

Keuze: Bepaling hoogte van het schadebedrag bij beschadiging

Bij beschadiging betalen wij de reparatiekosten, maar niet meer dan het bedrag dat wij bij verlies zouden betalen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen onder andere niet voor schade die is ontstaan door je opzet, roekeloosheid of grove schuld.

Lak- en krasschade

Wij betalen niet voor lak- en krasschade aan verzekerde zaken die niet verpakt zijn.

Slijtage

Wij betalen niet voor schade door slijtage of andere langzaam inwerkende invloeden.

Waardervermindering

Wij betalen niet als de schade alleen bestaat uit een waardevermindering.

Extra informatie

Wij betalen wel als de waardevermindering een gevolg is van verlies of beschadiging.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het verzekerde risico begint als de verzekerde zaken worden opgepakt om ze in de auto te laden. Het risico eindigt als de verzekerde zaken uitgeladen zijn.

Eigen risico

Je hebt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis. Alleen voor glaszetters in de bouw geldt bij glasbreuk een eigen risico van € 500.

Waar ben ik gedekt?

Je bent 24 uur per dag verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.