Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Inboedelverzekering verzeker je jouw spullen in je woning. Je kunt kiezen uit de Inboedelverzekering Basis of All risk. Met Basis zijn je spullen verzekerd voor schade door o.a. brand, diefstal, blikseminslag, neerslag, storm en overstroming van een niet-primaire waterkering zoals een kade of dijk. All risk dekt ook schade door andere plotseling en onvoorziene gebeurtenissen, zoals stoten of vallen.

Extra informatie

Wij vergoeden ook de kosten:
- die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken;
- die je moet maken om de schade te kunnen herstellen, zoals het afbreken, opruimen of afvoeren van zaken.
 

Wat is verzekerd?

Je spullen in je woning, zoals meubels, kleding, sieraden, maar ook e-bikes of (brom)fietsen in bijgebouwen bij de woning zijn verzekerd. In je tuin of op je balkon zijn spullen zoals tuinmeubelen en wasgoed verzekerd. Huurdersbelang en eigenaarsbelang zijn standaard meeverzekerd.

De buitenmuren van je woning moeten van steen en/of hout zijn. En de woning moet in de grond gefundeerd zijn. 

Extra informatie

Huurdersbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in je huurwoning hebt gedaan.
Eigenaarsbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in je koopappartement hebt gedaan.
 

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is maximaal € 150.000 voor alle spullen samen per gebeurtenis. Sommige spullen zijn voor een lager bedrag verzekerd. Bij schade vergoeden wij de nieuwwaarde of de dagwaarde. De dagwaarde bepalen wij met hulp van een afschrijvingslijst. In individuele gevallen kan hiervan afgeweken worden.

Dee afschrijvingslijst vind je hier.

Extra informatie

Bij spullen tot en met 5 jaar oud vergoeden wij de nieuwwaarde. Bij spullen ouder dan 5 jaar de dagwaarde. Bij tweedehands aangeschafte spullen, bromfietsen, caravans, aanhangwagens, vaartuigen, onderdelen en accessoires van motorrijtuigen en gehuurde spullen vergoeden wij ook de dagwaarde. 

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schade die is vastgesteld door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door ons vergoed.

Sieraden

Sieraden, inclusief horloges zijn standaard verzekerd tot € 150.000 per gebeurtenis, maar voor schade door diefstal tot € 5.000 per gebeurtenis.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur is standaard tot € 150.000 verzekerd, maar voor schade door diefstal tot het door jou te kiezen maximaal verzekerd bedrag van € 5.000, € 10.000, € 15.000 of € 30.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Onder audiovisuele- en computerapparatuur valt geen mobiele elektronica.

Keuze: spullen buiten huis

Waardevolle spullen buiten je woning verzeker je met de module Buitenshuis. Je kunt kiezen voor een maximaal verzekerd bedrag van € 5.000, € 10.000, € 15.000 of € 30.000 per gebeurtenis. Lijfsieraden zijn verzekerd tot € 5.000 per gebeurtenis.

Je kunt de module Buitenshuis alleen afsluiten bij de Inboedelverzekering All risk.

Extra informatie

Onder waardevolle spullen verstaan wij lijfsieraden, audiovisuele-en computerapparatuur, sportuitrustingen, muziekinstrumenten, optische instrumenten, medische instrumenten en medische hulpmiddelen, identiteitsbewijzen en rijbewijzen.
Niet verzekerd is mobiele elektronica. Deze kun je verzekeren met de module Mobiele elektronica.

Vallen en stoten

Schade aan jouw inboedel door vallen en stoten is alleen verzekerd met de Inboedelverzekering All risk. Val- en stootschades aan mobiele elektronica zijn alleen verzekerd met de module Mobiele elektronica.

Daken met geschroefd riet of kunstriet

Je kunt je inboedel niet verzekeren als je dak bedekt is met riet. Is je dak bekleed met geschroefd riet of kunstriet, dan kun je je inboedel wel verzekeren.

Keuze: module Mobiele elektronica

Met de module Mobiele elektronica verzeker je diefstal van en schade aan jouw mobiele elektronica in heel Nederland tot € 7.500 per gebeurtenis. Schade door vallen en stoten is ook verzekerd.

Extra informatie

Onder mobiele elektronica verstaan we smartphones, tablets, laptops en wearable devices.

Keuze: Glas

Schade aan de ruiten van je woning door breuk is niet standaard verzekerd. Je kunt dit verzekeren met de module Glas. Verzekerd is glas in ramen en deuren, maar ook ruiten van kunststof en glas-in-lood.

Wat is niet verzekerd?

Niet toegestaan gebruik van de woning

Je woning mag geen pension, (studenten)kamer, recreatiewoning, stacaravan of woonboot zijn.

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn wordt nooit vergoed. Ook als je hier niet van op de hoogte was. Er is bijvoorbeeld een hennepkwekerij in je woning of bijgebouwen. Of er worden harddrugs zoals xtc in je woning gemaakt of verwerkt.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Schade veroorzaakt door:
- overstroming van een primaire waterkering
- het kwijtraken van spullen
- grondwater en/of verandering van het
  grondwaterpeil
- opzet of roekeloosheid
- huisdieren
- constructie-, montage- of installatiefouten
- muren of vloeren die vocht doorlaten

Je bent ook niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt.

Extra informatie

Een primaire waterkering biedt beveiliging tegen overstroming door buitenwater, zoals de Deltawerken, de Afsluitdijk en de dijken van de grote rivieren zoals de Maas, de Waal en de Nederrijn.
Schade door brand of ontploffing die het gevolg is van een overstroming van een primaire waterkering is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kunt kiezen voor € 0, € 100 of € 200 eigen risico per gebeurtenis.

Extra informatie

Is er schade door extreem weer (storm, een stortbui of hevige lokale neerslag) bij huurdersbelang of eigenaarsbelang, dan geldt er een eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Diefstal van waardevolle inboedel

Diefstal van waardevolle inboedel is beperkt verzekerd. Je kunt kiezen voor een maximaal verzekerd bedrag van € 5.000, € 10.000, € 15.000 of € 30.000 per gebeurtenis. Lijfsieraden zijn verzekerd tot € 5.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Onder waardevolle inboedel verstaan wij audiovisuele- en computerapparatuur, kunst, antiek (geen antieke meubels), lijfsieraden, instrumenten, verzamelingen en mobiele elektronica.

Zaken van anderen

Is er door een gedekte gebeurtenis schade ontstaan aan gehuurde spullen die in jouw woning waren? Of zijn deze spullen verloren gegaan? Dan ontvang je hiervoor een vergoeding op basis van dagwaarde als je deze schade moet vergoeden op grond van een contractuele verplichting.

Je ontvangt tot € 5.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook voor medische apparatuur die je in bruikleen hebt en die je privé gebruikt, tot het maximale verzekerde bedrag van € 150.000 per gebeurtenis.

Overige maximale verzekerde bedragen per gebeurtenis

- diefstal van lijfsieraden: € 5.000
- betaalmiddelen, zoals geld: € 250
- huissleutels en sloten, te vervangen na diefstal 
  of beroving van huissleutels: € 750
- diefstal van spullen in de gemeenschappelijke 
  ruimte en je privé-berging van het gebouw 
  waarvan je woning deel uitmaakt: € 250
- beroving, afpersing en diefstal na inbraak in een 
  motorrijtuig in Nederland: € 250

Extra informatie

- tuinaanleg, bestrating  en beplanting zijn zonder 
  maximum verzekerd met de dekking All risk 
  en tot € 10.000 met de dekking Basis
- diefstal na inbraak van spullen in bijgebouwen die 
  bij je woning horen: € 2.500 
- spullen maximaal 6 maanden aanwezig in een 
  andere bewoonde woning in Nederland: € 5.000
- spullen aanwezig in een garagebox op een ander 
  adres in Nederland: € 2.500

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan jouw spullen in jouw woning in Nederland op het verzekerde adres wat op je polisblad staat. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen in jouw gezinssamenstelling zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie maandelijks vooraf via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop de verzekering stopt.

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld aantal claims.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering opzeggen met een online formulier via www.snsbank.nl/verzekeringopzeggen of je kunt je verzekering opzeggen met een brief. Heb je nog vragen over opzeggen? Bel dan de klantenservice op 030 - 633 30 00.