Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Opstalverzekering ben je verzekerd voor schade aan je woning. Je kunt kiezen uit de Opstalverzekering Basis of All risk. Met Basis is je woning verzekerd voor schade door o.a. brand, inbraak, blikseminslag, neerslag, storm en overstroming van een niet-primaire waterkering zoals een kade of dijk. All risk dekt ook schade door andere plotseling en onvoorziene gebeurtenissen, zoals stoten of vallen.

Extra informatie

Wij vergoeden ook de kosten:
- die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken;
- die je moet maken om de schade te kunnen herstellen, zoals het afbreken, opruimen of afvoeren van zaken.;
- die je moet maken voor het saneren van de grond, het grond- en/of oppervlaktewater van de woning of panden of de grond direct ernaast.

Wat is verzekerd?

Jouw woning, door jou bewoond of permanent verhuurd, is verzekerd bij schade. Met jouw woning bedoelen wij:

de woning die op het verzekerde adres van jouw polisblad staat, inclusief:
- vaste terreinafscheidingen op jouw grond
- (losstaande) garages, schuren en andere 
  gebouwen op het terrein van de woning
- zwembaden en jacuzzi's
- zonnepanelen (niet gehuurd) en laadpalen
- zonweringen en antennes
- funderingen

Extra informatie

De buitenmuren van je woning moeten van steen en/of hout zijn. En de woning moet in de grond gefundeerd zijn. 

Verzekerd bedrag

De woning is verzekerd tot het bedrag dat nodig is om deze volledig in oorspronkelijke staat te herstellen. 

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schade die is vastgesteld door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door ons vergoed.

Glas

Schade aan ruiten is standaard verzekerd. Denk hierbij aan ruitschade door storm of een bal die door een ruit van je woning gaat.

Tuin

Wij vergoeden de schade die is ontstaan aan de bestrating, tuinaanleg en tuinbeplanting bij jouw woning door onder andere brand, luchtverkeer of door een aanrijding of aanvaring.

Extra informatie

Met de Opstalverzekering Basis is de maximale vergoeding voor alle spullen samen € 10.000 per gebeurtenis. Bij de Opstalverzekering All risk geldt geen maximale vergoeding.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan jouw woning is verzekerd. Iemand moet jouw woning binnen zijn gedrongen zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Extra informatie

Schade door graffiti, verf en ander kleurstoffen aan de buitenzijde van je woning is alleen verzekerd op de Opstalverzekering All risk.

Een garagebox op een andere locatie in Nederland

Heb je een garagebox in Nederland, op een ander adres dan je verzekerde woning? Dan vergoeden wij schade aan je garagebox op dezelfde voorwaarden als die voor je woning gelden, tot € 50.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Een garagebox moet voldoen aan de volgende criteria: 
- de buitenmuren zijn van steen of beton; 
- het heeft een harde dakbedekking;
- de vloeroppervlakte is maximaal 30m2.

Daken met geschroefd riet of kunstriet

Je kunt je woning niet verzekeren als je dak bedekt is met riet. Is je dak bekleed met geschroefd riet of kunstriet, dan kun je je woning wel verzekeren.

Incidentele verhuur van je woning

Incidentele verhuur van je woning (zoals Airbnb) is verzekerd, als de verhuurde ruimten door de huurders alleen voor privédoeleinden worden gebruikt. Je mag de woning maximaal 60 overnachtingen per kalenderjaar verhuren. Diefstal en/of vandalisme is alleen verzekerd als er braaksporen aan de buitenkant van jouw woning zijn. Er is geen dekking voor diefstal van materialen en vandalisme door een huurder.

Wat is niet verzekerd?

Verbouwing, leegstand

Tijdens aan- of verbouw is je woning alleen verzekerd tegen schade die het gevolg is van brand, ontploffing, blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteorieten.

Is je woning onbewoond? Dan geldt tijdens de eerste 6 maanden dat schade door vandalisme en diefstal van materialen alleen verzekerd is in geval van een inbraak. 

Extra informatie

Na zes maanden leegstand is er alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, lucht- en ruimtevaartuigen en meteorieten.
 

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn wordt nooit vergoed. Ook als je hier niet van op de hoogte was. Er is bijvoorbeeld een hennepkwekerij in je woning of bijgebouwen. Of er worden harddrugs zoals xtc in je woning gemaakt of verwerkt.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Schade veroorzaakt door:

- slecht onderhoud van de woning
- overstroming van een primaire waterkering
- grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil
- opzet of roekeloosheid
- huisdieren
- constructie-, montage- of installatiefouten
- muren of vloeren die vocht doorlaten

Je bent ook niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt.

Extra informatie

Met slecht onderhoud bedoelen wij dat jouw woning niet, te weinig of verkeerd is onderhouden.
    
Een primaire waterkering biedt beveiliging tegen overstroming door buitenwater, zoals de Deltawerken, de Afsluitdijk en de dijken van de grote rivieren zoals de Maas, de Waal en de Nederrijn.
Schade door brand of ontploffing die het gevolg is van een overstroming van een primaire waterkering is wel verzekerd.
 

Niet toegestaan gebruik van de woning

Je woning mag geen pension, (studenten)kamer, recreatiewoning, stacaravan of woonboot zijn.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Dat is bijvoorbeeld het geval:
- bij het gebruik van permanent aangesloten vulslangen op het verwarmingssysteem die niet geschikt zijn voor constante waterdruk, zoals tuinslangen
- als kitnaden en -voegen water doorlaten

Eigen risico

Je kunt kiezen voor € 0, € 100 of € 200 eigen risico per gebeurtenis.

Extra informatie

Bij schade door extreem weer (storm, een stortbui of hevige lokale neerslag) geldt een eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Aan- en verbouw

Tijdens aan- of verbouw is je woning alleen verzekerd tegen schade die het gevolg is van brand, ontploffing, blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteorieten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan jouw woning in Nederland op het verzekerde adres wat op je polisblad staat. Bezit je ook een garagebox op een ander adres in Nederland, dan is deze ook verzekerd.

Extra informatie

De garagebox moet voldoen aan de volgende criteria:
- de buitenmuren zijn van steen of beton;
- het heeft een harde dakbedekking;
- de vloeroppervlakte is maximaal 30m2.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je gezinssamenstelling zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie maandelijks vooraf via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld aantal claims.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering opzeggen met een online formulier via www.snsbank.nl/verzekeringopzeggen of je kunt je verzekering opzeggen met een brief. Heb je nog vragen over opzeggen? Bel dan de klantenservice op 030 - 633 30 00.