Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw elektrische en elektronische apparatuur. Naast computers en randapparatuur kan het ook gaan om de telefooninstallatie, de oproepinstallatie, het klimaatbeheersingssysteem, kopieerapparatuur of de brandmeldinstallatie.

Wat is verzekerd?

Alle plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde zaken. Zoals door, vallen, stoten en inductie.

Extra informatie

Deze verzekering is een uitbreiding op de gebouwen- en/of inventarisverzekering en kan daarom alleen in combinatie met die verzekering(en) worden afgesloten. 

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn tot maximaal € 50.000,00 per gebeurtenis verzekerd.

Schadevergoeding

De schadeveroeding vindt meestal plaats op basis van herstelkosten of nieuwwaarde. Voor oudere zaken kan de dagwaarde worden vergoed.

Digitale informatie

Data- en softwareschade is in een aantal gevallen verzekerd.

Extra kosten

Extra kosten zijn meeverzekerd.

Reconstructiekosten

Reconstructiekosten zijn meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door aardbeving, atoomkernreacties, overstroming en molest.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Dekking voor vervoer en verblijf elders

De verzekering geldt binnen uw locatie. Buiten de locatie geldt een beperkte dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor zover de zaken zich binnen uw locatie bevinden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie wordt per jaar betaald. Rond 1 januari ontvangt u van ons een nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt indien u of de verzekeraar de verzekering per contractsvervaldatum opzegt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is per de contractsvervaldatum opzegbaar met een opzegtermijn van 2 maanden.