Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Hypotheekbeschermer lost in één keer een gedeelte van uw hypotheek af als u arbeidsongeschikt wordt. Door het aflossen van een deel van uw hypotheek dalen uw maandlasten en voorkomt u een eventuele restschuld.

Extra informatie

Een maandelijkse uitkering bij werkloosheid is ook mee te verzekeren.

Wat is verzekerd?

Met de Hypotheekbeschermer verzekert u zich tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

Uitkering

Bij arbeidsongeschiktheid lost de Hypotheekbeschermer in één keer een deel van uw hypotheek af. 

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Je kiest een verzekering voor alle oorzaken. 

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij volgen de beoordeling van het UWV, behoudens uitsluitingsclausule(s).
 

Wanneer keren we uit?

Als u in de WIA terecht komt en aan de overige verzekeringsvoorwaarden voldoet.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag bij arbeidsongeschiktheid daalt maandelijks op basis van een annuitair schema. U vindt het uitkeringsschema op uw polis. 

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is maximaal 50 procent van uw hypotheekbedrag bij aanvang van de verzekering. 

Keuze: Aanvullende werkloosheidsdekking

U kunt bij werkloosheid in totaal twaalf maanden een uitkering krijgen.  

Wat is niet verzekerd?

  • U ontvangt geen uitkering bij eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert.

Extra informatie

Voorbeelden van eigen schuld zijn: roekeloosheid, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, misbruik van medicijnen. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Werkloosheid vooraf bekend of contract voor bepaalde tijd

Wist u dat u werkloos werd voordat u de verzekering aanvroeg of was er dreiging? Neemt u zelf ontslag, is het ontslag het gevolg van verwijtbaar gedrag of wordt uw arbeidscontract voor bepaalde tijd niet verlengd? Dan ontvangt u geen uitkering bij werkloosheid van ons.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw hypotheekschuld op de dag dat u recht hebt op een uitkering lager dan het bedrag in het uitkeringsschema. Dan krijgt u een lager bedrag.

Inloopperiode arbeidsongeschiktheid

U bent tijdens de inloopperiode niet verzekerd. Voor arbeidsongeschiktheid geldt een inloopperiode van 30 dagen vanaf het moment waarop u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld. Krijgt u tijdens deze periode een aandoening waardoor u arbeidsongeschikt raakt dan krijgt u van ons geen uitkering. Dit geldt niet als de arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door een ongeval.

Inloopperiode werkloosheid

U bent tijdens de inloopperiode niet verzekerd. Voor werkloosheid geldt een inloopperiode van zes maanden vanaf de ingangsdatum. Gebeurt er tijdens deze periode iets waardoor u werkloos wordt? Wordt van uw werkgever in deze periode bijvoorbeeld faillissement of uitstel van betaling aangevraagd? Dan krijgt u geen uitkering van ons.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, alleen moet u wel in Nederland wonen. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

In geval van arbeidsongeschiktheid moet u dit aan ons te melden. U moet dit doen binnen 3 maanden na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. U moet ons ook te informeren als uw beroep of uw werkzaamheden wijzigen of u voor langer dan 2 maanden naar het buitenland gaat.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw contract loopt vanaf de startdatum en stopt na twaalf maanden op de vervaldatum van het contract. Elk jaar ontvangt u een voorstel voor een nieuwe contract. Reageert u daar niet op, dan bent u automatisch weer voor 12 maanden verzekerd. De verzekering stopt automatisch op de afgesproken einddatum. 

Extra informatie

Uw verzekering eindigt ook wanneer wij uitkeren bij arbeidsongeschiktheid, als u geen hypotheek meer heeft of als u overlijdt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, kunt de verzekering maandelijks opzeggen. Het opzegformulier vindt u op www.taf.nl/klantenservice