Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid waarmee u uw vaste lasten kunt betalen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt een van te voren afgesproken bedrag als u arbeidsongeschikt bent door bepaalde oorzaken. Het maximale te verzekeren bedrag is afhankelijk van uw aantoonbare vaste lasten met een maximum van € 2.000,-.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en van de hoogte van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

De duur van de uitkering is afhankelijk van de gekozen uitkeringsduur en of u nog aan de voorwaarden voldoet. De uitkering stopt in ieder geval als u niet meer arbeidsongeschikt bent.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U kiest een verzekering voor een ongeval en/of bepaalde ernstige ziekte(n) die staan beschreven in de polisvoorwaarden.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U kiest een verzekering voor als u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen (op basis van beroepsarbeid).

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent en de oorzaak is gedekt volgens de polisvoorwaarden.

Eenmalige uitkering bij diagnose ernstige ziekte

Als u kiest voor de dekking 'Ongeval en Ernstige ziekten' heeft u bij de eerste diagnose van een ernstige ziekte zoals omschreven in de polisvoorwaarden recht op een extra uitkering van drie maanden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij arbeidsongeschiktheid door eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding. Kijk in de polisvoorwaarden welke oorzaken gedekt zijn.

Extra informatie

Kiest u voor de dekking Ongevallen, dan is arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekten niet gedekt. Kiest u aanvullend voor een uitkering bij bepaalde ernstige ziekte(n), dan zijn ziekte(n) anders dan omschreven in de polisvoorwaarden niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. U kunt er op het aanvraagformulier ook voor kiezen om de premie niet fiscaal aftrekbaar te maken waardoor de uitkering onbelast is.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering krijgt: vanaf 30 dagen tot maximaal 1 jaar.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u risico- en gezondheidsvragen of alleen risicovragen (bij de ongevallendekking). Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. 

Indexering

Niet mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af hoe lang de verzekering loopt, maar dit moet minimaal 5 jaar zijn. De maximale eindleeftijd is 67.

Extra informatie

Voor bepaalde beroepen geldt een leeftijdsbeperking.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering maandelijks opzeggen. Het opzegformulier vindt u op www.taf.nl/klantenservice.