Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, zodat u daarmee uw vaste lasten kunt betalen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt een van te voren afgesproken bedrag als u arbeidsongeschikt bent. Het maximale verzekerbare bedrag is afhankelijk van uw inkomen en uw aantoonbare vaste lasten met een maximum van € 5.000.

Extra informatie

Het verzekerde maandbedrag mag niet hoger zijn dan de vaste aantoonbare lasten, vermeerderd met € 750,- . Bij een verzekerde som van € 2.500,- per maand of meer geldt daarnaast dat het verzekerde bedrag niet hoger mag zijn dan 85% van het inkomen in de drie jaar voor de ingangsdatum.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

De duur van de uitkering is afhankelijk van de gekozen uitkeringsduur en of u nog aan de voorwaarden voldoet. De uitkering stopt in ieder geval als u niet meer arbeidsongeschikt bent.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt als u door medisch objectief vast te stellen stoornissen beperkt bent in het uitvoeren van (beroeps-)werkzaamheden. U heeft naar keuze een verzekering met of zonder uitkering bij psychische klachten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U kiest voor een verzekering als u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Bent u bereid om na het eerste jaar ander werk aan te nemen dat u nog wél kunt doen? Dan betaalt u een lagere premie.

Extra informatie

Bij het afsluiten kunt u kiezen voor beoordeling op grond van eigen beroep of passende arbeid na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Passende arbeid is werk dat gelet op uw opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden passend is.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hogere ondergrens kiezen.

Extra informatie

Als u een hogere ondergrens kiest, dan betekent dit dat u minder snel een uitkering krijgt. Maar u betaalt ook minder premie. De verzekeraar stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Hulp bij het krijgen van de beste medische zorg

Onbeperkt toegang tot de dienstverlening van Royal Doctors.

Tussentijds veranderen verzekerd bedrag

Het is mogelijk om het verzekerd bedrag jaarlijks op de contractvervaldatum te verhogen met max. 20% per jaar tot een bedrag van € 5.000 excl. indexatie (met indexatie tot € 6.500). Dit is mogelijk zonder medische waarborgen als de verzekerde de laatste zes maanden niet arbeidsongeschikt was, jonger dan 60 jaar is en de polis nog minstens 5 jaar loopt. Het verlagen van het verzekerd bedrag kan op elk gewenst moment.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij arbeidsongeschiktheid door eigen schuld (bijvoorbeeld alcoholgebruik of handelen in strijd met veiligheidsinstructies) of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding. Er kunnen meer situaties zijn waarin we niet of beperkt uitkeren. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. U kunt er op het aanvraagformulier ook voor kiezen om de premie niet fiscaal aftrekbaar te maken waardoor de uitkering onbelast is.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering krijgt: vanaf 30 dagen tot maximaal twee jaar.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid en levenstijl. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. 

Keuze: indexering

U kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag en eventueel ook de premie jaarlijks te laten stijgen met een bepaald percentage.

Extra informatie

Het percentage dat je kunt kiezen is minimaal 0,5% en maximaal 3%, maar het verzekerd bedrag mag niet hoger worden dan € 6.500,-.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af hoe lang de verzekering loopt, maar dit moet minimaal 5 jaar zijn. De maximale eindleeftijd is 67/70 AOW leeftijd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na afloop van het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering maandelijks opzeggen. De verzekering wordt per de 1e dag van de volgende maand beëindigd. Het opzegformulier vindt u op www.taf.nl/klantenservice.