Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, zodat u daarmee uw vaste lasten kunt betalen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt een van te voren afgesproken bedrag als u arbeidsongeschikt bent. Het maximale verzekerbare bedrag is afhankelijk van uw inkomen en uw aantoonbare vaste lasten met een maximum van € 5.000,- .

Extra informatie

Het verzekerde maandbedrag mag niet hoger zijn dan de vaste aantoonbare lasten, vermeerderd met € 750,- . Bij een verzekerde som van € 2.500,- per maand of meer geldt daarnaast dat het verzekerde bedrag niet hoger mag zijn dan 85% van het inkomen in de drie jaar voor de ingangsdatum.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

De duur van de uitkering is afhankelijk van de gekozen uitkeringsduur en of u nog aan de voorwaarden voldoet. De uitkering stopt in ieder geval als u niet meer arbeidsongeschikt bent.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U heeft een verzekering voor alle oorzaken, naar keuze met of zonder psychische klachten. De oorzaak van arbeidsongeschiktheid moet vanuit medisch oogpunt objectief vast te stellen zijn.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden zijn bepaalde (moeilijk objectiveerbare) aandoeningen uitgesloten. Bij de beoordeling laat de verzekeraar zich adviseren door onafhankelijk geneeskundig adviseurs.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U kiest voor een verzekering als u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Bent u bereid om na het eerste jaar ander werk aan te nemen dat u nog wél kunt doen? Dan betaalt u een lagere premie.

Extra informatie

Bij het afsluiten kunt u kiezen voor beoordeling op grond van eigen beroep of passende arbeid na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Passende arbeid is werk dat gelet op uw opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden passend is.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hogere ondergrens kiezen.

Extra informatie

Als u een hogere ondergrens kiest, dan betekent dit dat u minder snel een uitkering krijgt. Maar u betaalt ook minder premie. De verzekeraar stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Overlijdensdekking

Uniek bij deze verzekering is dat er ook een nabestaandendekking geldt van 12 maanden de verzekerde som. U kunt ook kiezen voor een langere uitkering. De premie wordt dan hoger.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij arbeidsongeschiktheid door eigen schuld (bijvoorbeeld alcoholgebruik of handelen in strijd met veiligheidsinstructies) of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Extra informatie

Bepaalde ziektebeelden zijn niet gedekt, zoals chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en orgaanneurose. Ook kan er uitkering worden geweigerd als u de gezondsheidsvragen niet naar waarheid hebt ingevuld bij het aanvragen van de verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. U kunt er op het aanvraagformulier ook voor kiezen om de premie niet fiscaal aftrekbaar te maken waardoor de uitkering onbelast is.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering krijgt: vanaf 30 dagen tot maximaal twee jaar.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid en levenstijl. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. 

Keuze: indexering

U kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag en eventueel ook de premie jaarlijks te laten stijgen met een bepaald percentage.

Extra informatie

Het percentage dat je kunt kiezen is minimaal 0,5% en maximaal 3%, maar het verzekerd bedrag mag niet hoger worden dan € 3.000,-.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af hoe lang de verzekering loopt, maar dit moet minimaal 1 jaar zijn. De maximale eindleeftijd is 67.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt jaarlijks opzeggen. Het opzegformulier vindt u op www.taf.nl/klantenservice.