Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De verzekering is bedoeld voor werknemers met een eigen woning. 

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd van een vooraf bepaald maandinkomen als u arbeidsongeschikt bent en een WIA uitkering ontvangt.

Extra informatie

Het inkomen dat u kunt verzekeren bij arbeidsongeschiktheid bedraagt tussen 70 en 90 procent van uw laatstverdiende loon (met een maximum van 80.000 euro per jaar),

Uitkering

Als uw inkomen gedurende de periode dat u een WIA uitkering ontvangt lager is dan het verzekerd maandinkomen, wordt dit aangevuld door de TAF Inkomensbeschermer.

Extra informatie

De hoogte van de uitkering is het verschil tussen uw inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid en het verzekerd maandinkomen.

 

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U kiest een verzekering voor alle oorzaken.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij volgen de beoordeling van het UWV. Die bepalen de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en hoeveel procent u nog kunt verdienen van uw oude loon. Kunt u minder dan 65% van dit loon verdienen? Dan bent u arbeidsongeschikt.

Wanneer keren we uit?

Als uw inkomen gedurende de periode dat u een WIA uitkering ontvangt lager is dan het verzekerd maandinkomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert.

Extra informatie

Voorbeelden van eigen schuld zijn: roekeloosheid, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, misbruik van medicijnen. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

U bent niet verzekerd als u niet (langer) in aanmerking komt voor een WIA uitkering, daar is deze verzekering een aanvulling op.

Extra informatie

U heeft geen recht op een WIA uitkering als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent volgens het UWV.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Wachttijd

Er is geen sprake van een wachtijd. U komt doorgaans na een periode van twee jaar (loondoorbetaling) in aanmerking voor een WIA uitkering. Daar vormt deze verzekering een aanvulling op.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af tot welke leeftijd de verzekering loopt: de eindleeftijd van de verzekering. De maximale eindleeftijd die u kan kiezen is 67 jaar.

Extra informatie

De verzekering loopt maximaal 30 jaar. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering maandelijks opzeggen. Het opzegformulier vindt u op www.taf.nl/klantenservice