Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De verzekering is bedoeld voor werknemers met een eigen woning. 

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd van het verzekerd maandinkomen als u arbeidsongeschikt bent en een WIA-uitkering ontvangt. Het gegarandeerd maandinkomen bedraagt tussen de 70 en 90% van het van het opgegeven inkomen (of als dit lager is, het laatstverdiende inkomen direct voorafgaand aan arbeidsongeschiktheid). Het opgegeven inkomen is daarbij maximaal € 100.000 en het gegarandeerd maandinkomen is maximaal € 7.500. 

Extra informatie

Optioneel kan ook tijdens het tweede jaar van ziekte (bij de werkgever) het inkomen worden aangevuld. Als dit wordt meeverzekerd, dan volgen we de beoordeling van de bedrijfsarts of Arbodienst.

Uitkering

Als uw inkomen gedurende de periode dat u een WIA uitkering ontvangt lager is dan het verzekerd maandinkomen, wordt dit aangevuld door de TAF Inkomensbeschermer.

Extra informatie

De hoogte van de uitkering is het verschil tussen uw inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid en het verzekerd maandinkomen.

 

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U bent verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid als gevolg van alle oorzaken .

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij volgen de beoordeling van het UWV. Die bepalen de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en hoeveel procent u nog kunt verdienen van uw oude loon. Kunt u minder dan 65% van dit loon verdienen? Dan bent u arbeidsongeschikt.

Wanneer keren we uit?

Als uw inkomen gedurende de periode dat u een WIA uitkering ontvangt lager is dan het verzekerd maandinkomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert.

Extra informatie

Voorbeelden van eigen schuld zijn: roekeloosheid, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, misbruik van medicijnen. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

U bent niet verzekerd als u niet (langer) in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, omdat deze verzekering een aanvulling is op de WIA-uitkering.

Extra informatie

U heeft geen recht op een WIA-uitkering als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent volgens het UWV.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Uitsluitingsclausule

Als de verzekering is geaccepteerd met uitsluitingsclausule voor al bestaande aandoeningen, dan kunnen wij afwijken van het door het UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage. 

Extra informatie

Als het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd en er sprake is van een uitsluitingsclausule voor al bestaande aandoeningen, dan kunnen wij bij het vaststellen van het recht op een uitkering afwijken van het door het door de Arbodienst vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

In geval van arbeidsongeschiktheid dient u dit aan ons te melden. U moet dit doen binnen 3 maanden na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. U dient ons ook te informeren als uw beroep of uw werkzaamheden wijzigen of u voor langer dan 2 maanden naar het buitenland gaat.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af tot welke leeftijd de verzekering loopt: de eindleeftijd van de verzekering. De maximale eindleeftijd die u kan kiezen is de AOW gerechtigde leeftijd echter maximaal 70 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering maandelijks opzeggen. Het opzegformulier vindt u op www.taf.nl/klantenservice