Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot maximaal 85% van uw maandinkomen.

Wat is verzekerd?

De verzekering keert uit als u arbeidsongeschikt bent door een ziekte, ongeval of orgaandonatie en u uw werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitvoeren. 

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van het verzekerd bedrag. 

Extra informatie

De duur van de uitkering is afhankelijk van de gekozen uitkeringsduur en of u nog aan de voorwaarden voldoet. De uitkering stopt in ieder geval als u niet meer arbeidsongeschikt bent.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt als u medisch vast te stellen stoornissen hebt die zijn veroorzaakt door een ziekte of een ongeval en daardoor beperkt bent in het uitvoeren van uw beroepswerkzaamheden. Het gaat hierbij om de werkzaamheden die gewoonlijk binnen uw beroep verricht worden. U heeft naar keuze een verzekering met of zonder uitkering bij psychische klachten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U kiest voor een verzekering als u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Bent u bereid om na het eerste jaar ander werk aan te nemen dat u nog wél kunt doen? Dan betaalt u een lagere premie.

Extra informatie

Bij het afsluiten kunt u kiezen voor beoordeling op grond van eigen beroep of passende arbeid na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Passende arbeid is werk dat gelet op uw opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden passend is.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. 

Hulp bij het krijgen van de beste medische zorg

Onbeperkt toegang tot de dienstverlening van Royal Doctors.

Re-integratie

Als u arbeidsongeschikt bent of dreigt te worden, ondersteunen wij u persoonlijk. Samen met u zoeken we naar mogelijkheden om weer snel en goed te kunnen ondernemen. 

Tussentijds veranderen verzekerd bedrag

Het is mogelijk om het verzekerd bedrag jaarlijks op de contractvervaldatum te verhogen met maximaal 10% per jaar tot een bedrag van € 12.500. Dit is mogelijk zonder medische waarborgen als de verzekerde de laatste zes maanden niet arbeidsongeschikt was, jonger dan 60 jaar is en de polis nog minstens 5 jaar loopt. Het verlagen van het verzekerd bedrag kan op elk gewenst moment. 

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of verergerd door uw opzet. We keren ook niet uit als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of verergerd door uw roekeloosheid of het niet voldoen aan de gestelde veiligheidsvoorschriften.

Gebruik alcohol of verdovende middelen

We keren niet uit als de arbeidsongeschikt wordt veroorzaakt door het gebruik van alcohol of verdovende, bedwelmende of opwekkende middelen.

Fraude

We keren niet uit bij fraude. Met fraude bedoelen wij dat u ons opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven bij de aanvraag of wijziging van de verzekering of bij arbeidsongeschiktheid.

Poging tot zelfdoding

We keren niet uit als arbeidsongeschiktheid is ontstaan of verergerd als gevolg van een poging tot zelfdoding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er gekozen voor een verzekering zonder dekking bij psychische klachten? Dan ontvangt u geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid door psychische klachten.  

Wachttijd

U ontvangt pas een uitkering na het verstrijken van de wachttijd. U kiest deze periode zelf: vanaf 30 dagen tot maximaal twee jaar.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid en levenstijl. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. 

Keuze: indexering

U kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag en eventueel ook de premie jaarlijks te laten stijgen met een bepaald percentage.

Extra informatie

Het percentage dat je kunt kiezen is maximaal 3%, maar het verzekerd bedrag mag niet hoger worden dan € 12.500.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af hoe lang de verzekering loopt, maar dit moet minimaal 5 jaar zijn. De maximale eindleeftijd is 67/70 AOW leeftijd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering maandelijks opzeggen. De verzekering wordt per de 1e dag van de volgende maand beëindigd. Het opzegformulier vindt u op www.taf.nl/klantenservice.