Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als u arbeidsongeschikt bent, dan keert deze verzekering een vast maandelijks bedrag uit. Hiermee kunnen de vaste woonlasten worden doorbetaald.

Wat is verzekerd?

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. Zolang u arbeidsongeschikt blijft op grond van de polisvoorwaarden, ontvangt u een uitkering tot aan de einddatum van de verzekering.

Extra informatie

Bij TAF kunt u zich verzekeren voor een maandelijks bedrag van minimaal € 150,- en maximaal € 2.500,-. Het te verzekeren maandbedrag mag niet hoger zijn dan 125% van uw bruto woonlasten. Hieronder vallen: bruto hypotheekrente, maandelijkse aflossing van de hypotheek en verzekeringspremies voor een overlijdensrisicoverzekering.

Keuze: overlijden

Als u kiest voor verzekeraar Quantum Leben zijn uw nabestaanden ook beschermd. Mocht u komen te overlijden als gevolg van een ongeval, dan ontvangen zij een eenmalige uitkering van 12 keer het verzekerd maandbedrag,

Criterium arbeidsongeschiktheid

U kiest een verzekering voor als u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Bent u bereid om na het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid ander werk aan te nemen dat u nog wél kunt doen? Dan betaalt u een lagere premie.

Extra informatie

Bij aanvang van de verzekering maakt u de keuze hoe u na twee jaar arbeidsongeschiktheid beoordeeld wilt worden: op basis van beroepsarbeid (kunt u uw eigen werkzaamheden nog uitvoeren?), passende arbeid (kunt u nog andere functies uitvoeren rekeninghoudend met uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden?) of passende arbeid (kunt u nog werken in algemene zin?).

Keuze: werkloosheid

Kiest u ervoor om werkloosheid mee te verzekeren? Dan heeft u voor deze dekking de keuze voor een uitkeringsduur van 1 jaar of 2 jaar.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag bij werkloosheid mag maximaal 125% zijn van het verzekerd bedrag bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert.

Extra informatie

Voorbeelden van eigen schuld zijn: roekeloosheid, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, misbruik van medicijnen. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Waar moet ik op letten?

Bij het aanvragen kunt u ervoor kiezen om de premie wel of niet fiscaal aftrekbaar te maken. Als de premie wel fiscaal aftrekbaar is, dan is een uitkering ook fiscaal belast.

Uitkeringsdrempel

U moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn om recht te hebben op een uitkering.

Wachttijd

U kiest zelf na welke periode u bij arbeidsongeschiktheid recht hebt op een uitkering: 180 dagen, 365 dagen of 730 dagen.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beeindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af tot welke leeftijd de verzekering loopt: de eindleeftijd van de verzekering. De  maximale eindleeftijd is 67 jaar. Afhankelijk van uw beroep kan de eindleeftijd eerder liggen.

Extra informatie

De verzekering loopt maximaal 49 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering maandelijks opzeggen via www.taf.nl/klantenservice.