Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als u arbeidsongeschikt bent, dan keert deze verzekering een vast maandelijks bedrag uit. Hiermee kunnen de vaste woonlasten worden doorbetaald.

Wat is verzekerd?

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. Zolang u arbeidsongeschikt blijft op grond van de polisvoorwaarden, ontvangt u een uitkering voor de door u gekozen uitkeringsduur of tot aan de einddatum van de verzekering.

Extra informatie

Bij TAF kunt u zich verzekeren voor een maandelijks bedrag van minimaal € 100 en maximaal € 2.500. Het te verzekeren maandbedrag mag niet hoger zijn dan 125% van uw bruto woonlasten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Het eerste jaar wordt uw arbeidsongeschiktheid beoordeeld op basis van beroepsarbeid (kunt u uw eigen werkzaamheden nog uitvoeren?).
Na het eerste jaar beoordeelt de verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van passende arbeid (kunt u nog andere functies uitvoeren rekening houdend met uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden).

Uitkeringsduur arbeidsongeschiktheid

Zolang u arbeidsongeschikt blijft en voldoet aan de polisvoorwaarden, ontvangt u een uitkering afhankelijk van de gekozen uitkeringsduur: 2, 5, 10 jaar of tot aan de einddatum van de verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert.

Extra informatie

Voorbeelden van eigen schuld zijn: roekeloosheid, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, misbruik van medicijnen. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen. 

Overlijden

Niet gedekt.

Werkloosheid

Niet gedekt.

Waar moet ik op letten?

Zijn er dekkingsbeperkingen? Bij het aanvragen kunt u ervoor kiezen om de premie wel of niet fiscaal aftrekbaar te maken. Als de premie wel fiscaal aftrekbaar is, dan is een uitkering ook fiscaal belast.

Uitkeringsdrempel

U moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn om recht te hebben op een uitkering.

Wachttijd

U kiest zelf na welke periode u bij arbeidsongeschiktheid recht hebt op een uitkering: 90 dagen, 180 dagen, 365 dagen of 730 dagen.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beeindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

In geval van arbeidsongeschiktheid dient u dit aan ons te melden. U moet dit doen binnen 3 maanden na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. U dient ons ook te informeren als uw beroep of uw werkzaamheden wijzigen of u voor langer dan 2 maanden naar het buitenland gaat.  

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af tot welke leeftijd de verzekering loopt: de eindleeftijd van de verzekering. De  maximale eindleeftijd is maximaal 70 jaar. Afhankelijk van uw beroep en de keuze van de verzekeraar kan de eindleeftijd eerder liggen.

Extra informatie

De verzekering loopt maximaal 49 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering maandelijks opzeggen via www.taf.nl/klantenservice.