Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Het bedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden of wordt gebruikt om de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen, als de verzekering verpand is aan de hypotheek.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt, stijgt of gelijkblijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt zich extra verzekeren, zodat u geen of minder premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door. Hiervoor geldt een hogere premie.

Keuze: Uitkering reservewaarde

U kunt er bij het afsluiten van de verzekering voor kiezen om bij opzegging van de verzekering de reservewaarde uit te laten keren. Hiervoor geldt een hogere premie. 

Voortijdige uitkering bij terminale ziekte

Indien de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering gediagnosticeerd wordt met een terminale ziekte waarbij de levensverwachting korter is dan 12 maanden, dan keert de TAF overlijdensrisicoverzekering 50% van het verzekerd bedrag uit (met een maximum van € 100.000,-).

Extra informatie

Dit geldt alleen voor verzekerden jonger dan 65 jaar. Voor een verpande verzekering is de goedkeuring van de geldverstrekker vereist.

Keuze: Ongevallen- en kinderdekking

Tegen extra premiebetaling kunt u ervoor kiezen om bij overlijden door een ongeval € 50.000,- extra te verzekeren. Als u kiest voor kinderdekking ontvangt de verzekeringnemer bij overlijden van de wettige kinderen € 7.500,-

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Bij zelfmoord binnen twee jaar na de ingangsdatum. Als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken).

Extra informatie

Kijk voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies aan uw financieel adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Boven een bepaald verzekerd bedrag is een medische keuring nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in vanaf de ingangsdatum die op het polisblad staat en nadat de eerste premie is voldaan. De verzekering eindigt op de einddatum en bij overlijden van de verzekerde.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als de verzekering niet aan uw hypotheek verpand is, dan kunt u de verzekering wijzigen of stoppen. Als u de verzekering stopt, dan krijgt u geen uitkering als u overlijdt. De verzekering kan maandelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Bij koopsompremie kan de verzekering eens per vijf jaar worden opgezegd. Bij opzegging hebben wij een schriftelijk en door (beide) verzekeringnemer(s) ondertekend verzoek nodig. Als de verzekering aan de hypotheek verpand is, dan hebben wij daarnaast schriftelijk akkoord van de bank nodig. U vindt het opzegformulier op www.taf.nl/klantenservice.