Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die iemand anders lijdt als een geprint 3D-voorwerp gebrekkig blijkt.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de door benadeelde geleden zaak- en personenschade die is ontstaan door een door verzekerde geprint gebrekkig 3D-voorwerp. Ook schade aan het 3D-voorwerp zelf wordt vergoed.

Extra informatie

Een benadeelde is de persoon of het bedrijf dat schade lijdt door een door verzekerde geprint gebrekkig 3D-voorwerp.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 25.000 per gebeurtenis en € 50.000 per verzekeringsjaar.

Verzekerden

Iedereen die particulier of prosumer is: verzekeringnemer, de echtgeno(o)ot(e) of geregistreerd partner van verzekeringnemer, de met verzekeringnemer in gezinsverband samenwonende personen, en hun minderjarige kinderen of meerderjarige kinderen die ongehuwd en inwonend zijn of voor studie ergens anders wonen.

Extra informatie

Een prosumer (combinatie van producent en consument) is de particuliere producent die 3D-voorwerpen voor anderen print en hiervoor mogelijk een vergoeding ontvangt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als het 3D-geprinte voorwerp wordt gebruikt voor technische onderdelen van een motorrijtuig, technische onderdelen van (lucht- en ruimte-)vaartuigen, systemen of machines die gebruikt worden bij een productie- of logistiek proces of voor (para)medische doeleinden.

Wettelijk niet toegestane activiteiten

Schade die onstaat tijdens het plegen van door de wet verboden activiteiten is niet verzekerd. Ook het printen als (deel van) een wettelijk verboden activiteit is niet verzekerd.

Opzet

Een opzettelijk tegen een persoon of zaak gericht handelen of nalaten is niet verzekerd.

Beroepsmatig printen

Beroepsmatig printen is niet verzekerd. Heeft u een inschrijving bij de Kamer van Koophandel die te maken heeft met 3D-printen? Dan zien wij dat in ieder geval als beroepsmatig.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is de schade ook gedekt op een andere verzekering? Dan moet u de schade eerst bij die verzekering claimen.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering biedt dekking in de hele wereld. Maar de benadeelde moet wel ingezetene zijn van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

Extra informatie

Een benadeelde is de persoon of het bedrijf dat schade lijdt door een door verzekerde geprint gebrekkig 3D-voorwerp.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.