Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een oppas/au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel). Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. Als u niet wettelijk aansprakelijk bent voor de schade, vergoeden wij maximaal € 12.500 per gebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Als u niet wettelijk aansprakelijk bent voor de schade, vergoeden wij maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Voorbeeld van een vriendendienst: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd. Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de weg op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Het gaat niet alleen om de woning waarin u zelf woont, maar ook voor maximaal één in Nederland gelegen woning waarvan u eigenaar bent en die u verhuurt, en/of een eigen in Europa gelegen recreatiewoning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan spullen die u leent is verzekerd tot € 25.000. Schade aan spullen die u huurt of leaset is niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Is er schade aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is de schade gedekt. Als u per ongeluk een medespeler verwondt, dan bent u niet wettelijk aansprakelijk. In dat geval vergoeden wij maximaal € 12.500 per gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

U heeft keuze uit drie verzekerde bedragen per gebeurtenis: € 1.250.000 of € 2.500.000 of € 5.000.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door molest, atoomkernreactie, opzet, misdrijf of wapenbezit zonder vergunning is niet verzekerd. Molest is een verzamelnaam voor gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

Schade door auto

Dit is niet verzekerd, maar valt onder de verplichte auto WA-verzekering.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Tijdens vrijwilligerswerk wel. U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt een verzekerde schade aan spullen van een andere verzekerde? Dan vergoeden wij dit niet. Veroorzaakt een verzekerde lichamelijk letsel aan een andere verzekerde? Dan is dit wel verzekerd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico. Tegen een premiekorting kan worden gekozen voor een eigen risico van € 90 per gebeurtenis.

Vaartuigen

Schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano’s, zeilplanken, zeilboten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 20 m2 en op afstand bedienbare modelboten is verzekerd. Maar niet als deze vaartuigen zijn uitgerust met een (buitenboord) motor met een vermogen van meer dan 3 kW.

Luchtvaartuigen

Schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen (bijvoorbeeld drones), waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg bedraagt, is verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.