Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit wanneer u door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

Afhankelijk van de mate van invaliditeit krijgt u eenmalig een geldbedrag. De hoogte van deze uitkering hangt af van het functieverlies van het lichaamsdeel. De mate van blijvende invaliditeit stellen wij vast op het moment dat er geen verbetering of verslechtering meer in uw toestand is.

Overlijden

Uw erfgenamen ontvangen € 25.000 als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen. Daarnaast keren wij maximaal € 5.000 uit voor de begrafenis- of crematiekosten. Overlijdt u in het buitenland? Dan worden repatriëringskosten tot € 2.500 vergoed.

Uitgebreide dekking

Het verzekerd bedrag is bij overlijden € 25.000 en bij blijvende invaliditeit € 50.000. Er is een aanvullende dekking van € 5.000 voor onder meer tandheelkundige kosten, woningaanpassing of plastische chirurgie. Zaken als acute vergiftiging, whiplash en verdrinking beschouwen wij ook als ongeval.

Verhoogde uitkering

Als u blijvend invalide raakt, verlenen wij altijd een verhoogde uitkering. Bent u bijvoorbeeld 50% blijvend invalide? Dan krijgt u een uitkering van 100% van uw verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als het ongeval een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Vechtpartijen

Als het ongeval is ontstaan door een vechtpartij ontvangt u geen uitkering. Maar als sprake is van zelfverdediging of u probeert uzelf, anderen of dieren te redden ontvangt u wel een uitkering.

Gevaarlijke sporten

Ongevallen die gebeuren tijdens het doen van gevaarlijke sporten zijn niet verzekerd. Als gevaarlijke sport beschouwen wij onder meer: parachutespringen, bungjee jumping, duiken naar een diepte van meer dan 40 meter en skispringen.

Motorrijden

Bent u of een andere verzekerde nog geen 23 jaar? Dan ontvangt u geen uitkering als het ongeval gebeurt bij het besturen van een motor met een cilinderinhoud van 50 cc of meer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er sprake van tijdelijke invaliditeit in plaats van blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering.

Eindleeftijd

De dekking eindigt aan het einde van het verzekeringsjaar waarin verzekerde 70 jaar is geworden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Zoals het aangaan van een geneeskundige behandeling en het volgen van de voorschriften van uw arts. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.