Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. De hoogte van de uitkering hangt af van het functieverlies van het lichaamsdeel. De mate van blijvende invaliditeit stellen wij vast op het moment dat er geen verbetering of verslechtering zal optreden in uw toestand.

Overlijden

Uw erfgenamen ontvangen € 25.000 als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen. Daarnaast keren wij maximaal € 5.000 uit voor de begrafenis- of crematiekosten. Overlijdt u in het buitenland? Dan worden repatriëringskosten tot € 2.500 vergoed.

Uitgebreide dekking

Het verzekerd bedrag is bij overlijden € 25.000 en bij blijvende invaliditeit € 50.000. Er is een aanvullende dekking van € 5.000 voor onder meer tandheelkundige kosten, woningaanpassing of plastische chirurgie. Zaken als acute vergiftiging, whiplash en verdrinking beschouwen wij ook als ongeval.

Verhoogde uitkering

Als u blijvend invalide raakt, verlenen wij altijd een verhoogde uitkering. Bent u bijvoorbeeld 50% blijvend invalide? Dan krijgt u een uitkering van 100% van uw verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als het ongeval een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Wij keren ook niet uit als het ongeval is veroorzaakt tijdens het beoefenen van bepaalde gevaarlijke sporten, zoals parachutespringen en parapenten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er sprake van tijdelijke invaliditeit in plaats van blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.