Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt alle schade aan spullen in uw huis. Er is geen dekking voor enkele schadegebeurtenissen die in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten. In een aantal situaties kan de schadevergoeding worden beperkt.

Wat is verzekerd?

Alle verplaatsbare spullen in uw huis.

Verzekerd bedrag

U verzekert de nieuwwaarde van de inboedel. Dit is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kopen. Maar: in bepaalde gevallen keren wij bij schade niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde uit, of we vergoeden de reparatiekosten. En voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, ook als uw inboedel meer waard blijkt dan het bedrag dat u verzekerd heeft. We noemen dat uw ‘garantie tegen onderverzekering’. Maar: deze garantie geldt alleen als u de inboedelwaardemeter goed heeft ingevuld of als uw inboedel is getaxeerd.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De verzekering biedt dekking voor het salaris en de kosten van deze expert.

Sieraden

Horloges en sieraden zijn verzekerd zonder maximum. Maar: alleen bij diefstal geldt een maximum van € 15.000. U kunt aanvullend een hoger bedrag verzekeren.

(Audio-) apparatuur

Verzekerd zonder maximum.

Spullen buiten huis

Op alle plaatsen buiten uw huis geldt een beperktere dekking voor schade aan uw inboedel. Wereldwijd is uw inboedel tot maximaal € 15.000 verzekerd tegen onder meer waterschade, gewelddadige beroving, inbraak en brand.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd binnen uw woning.

Extra: kosten vervangende woonruimte

Als u na een verzekerde gebeurtenis tijdelijk niet in uw woning kunt verblijven, zijn de kosten voor de huur van een gelijkwaardige vervangende woonruimte verzekerd tot 25% van het verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij aardbeving, overstroming, opzettelijk veroorzaakte schade en bij schade door slijtage en slecht onderhoud.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor schade aan uw inboedel ontstaan tijdens aanbouw, verbouw of renovatie van uw huis kan een beperkte dekking gelden. Neem bij aanvang van een verbouwing altijd contact op met uw assurantieadviseur.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 250 per gebeurtenis.

Inboedel in bergruimten

Vandalisme aan of (poging tot) diefstal van inboedel uit de bij het woonhuis horende bergruimten, zoals een schuur, garage of tuinhuis is alleen verzekerd als er inbraakschade te zien is aan de buitenkant van de (berg)ruimte.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland. Wereldwijd geldt bovendien een beperkte dekking voor schade aan uw inboedel.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.