Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt alle schade aan uw woning. Er is geen dekking voor enkele schadegebeurtenissen die in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten.

Wat is verzekerd?

Uw huis is verzekerd. Ook de apart staande bijgebouwen die bij uw huis horen zijn verzekerd. Ook glas, de terreinafscheiding (als deze niet uit beplanting bestaat) en de fundering zijn standaard meeverzekerd. Ook domotica (woonhuisautomatisering) en duurzame energiesystemen (zoals zonnepanelen of een warmtepompsysteem) zijn standaard verzekerd, net als een oplaadpunt voor een elektrisch motorrijtuig.

Extra informatie

Onder bijgebouw verstaan wij alle (apart staande) bijgebouwen aanwezig op hetzelfde perceel als het woonhuis, die: gefundeerd (in de grond verankerd) zijn; en naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. Met duurzaam ter plaatse blijven bedoelen we dat het bijgebouw permanent op één locatie blijft staan en niet verhuist, zoals een schuur, garage, carport of overkapping.

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw woning. Dit is het bedrag dat nodig is om het huis opnieuw te bouwen. Voor dit product bedraagt het verzekerd bedrag minimaal € 500.000.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, ook als het herbouwen van de woning meer kost dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. We noemen dat uw 'garantie tegen onderverzekering'. Maar: deze garantie geldt alleen als u de herbouwwaardemeter goed heeft ingevuld of als uw woning is getaxeerd.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De verzekering biedt dekking voor het salaris en de kosten van deze expert.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. De kosten van het herstelwerk aan de glaslatten of de noodzakelijke vervanging van de glaslatten, dat in verband met de ruitvervanging moet worden uitgevoerd zijn ook verzekerd. Niet verzekerd zijn de kosten van het herstelwerk van het kleurverschil dat hierdoor mogelijk ontstaat.

Tuin

Schade aan uw tuinaanleg is standaard verzekerd tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag. Er is geen dekking voor schade door storm, neerslag en andere weersinvloeden, diefstal en vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Voor schade tijdens verbouwing of leegstand geldt een beperkte dekking. Als er sprake is van een verbouwing of leegstand, neem dan contact op met uw assurantieadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning, na onrechtmatig binnendringen, is verzekerd.

Tijdelijk vervangende woonruimte

Als u na een verzekerde gebeurtenis tijdelijk in een gelijkwaardige vervangende woonruimte moet verblijven, zijn deze kosten verzekerd gedurende de periode die nodig is om het verzekerde woonhuis bewoonbaar te maken met een maximum van 48 maanden; of tot het bereiken van de maximale vergoeding (25% van het verzekerd bedrag).

Extra: reiskosten

Als er een verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens uw vakantie en uw aanwezigheid bij het beschadigde woonhuis dringend noodzakelijk is, worden de extra kosten die verband houden met uw vervroegde terugkeer vergoed tot een maximum van € 2.500 per gebeurtenis. Dit geldt alleen als deze kosten niet door een andere partij worden vergoed.

Extra: productieverlies duurzame energiesystemen

Productieverlies als gevolg van een gedekte schadegebeurtenis aan de volgende duurzame energiesystemen is verzekerd: PV-installaties (o.a. zonnepanelen en zonnecollectoren), zonneboilers, windturbines en warmtepompsystemen. Er geldt een maximumvergoeding van € 2.500 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan de woning niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit bij aardbeving, fraude en opzettelijk veroorzaakte schade. Hierna noemen wij enkele belangrijke uitsluitingen. Kijk in de voorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die wij hanteren.

Constructie, onderhoud, dieren en ongedierte

Schade door onvoldoende of slecht onderhoud is niet verzekerd. Schade door constructie- en/of bouwfouten is niet verzekerd. Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden, zoals bij installatie, reiniging, onderhoud, verbouwing en/of reparatie is niet verzekerd. Schade door brand of ontploffing als direct gevolg van deze werkzaamheden is wel verzekerd. 

Extra informatie

Schade door dieren is niet verzekerd. Schade door ongedierte (zoals muizen, ratten, houtwormen), insecten, bacteriën, virussen, schimmels, zwamvorming, algen en andere micro-organismen en uitwerpselen is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door marterachtigen, zoals door (steen)marters of bunzings, vergoeden wij tot € 5.000 per polis.

Gebruik

Niet verzekerd is schade door slijtage, uitdrogen, krimpen, vervormen, verkleuren, kromtrekken, veroudering, verrotting, corrosie, temperatuursinvloeden, klimatologische of andere geleidelijk werkende invloeden. Schade (mede) veroorzaakt of (mede) ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten gepleegd door een belanghebbende bij deze verzekering is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Onder schade door klimatologische of andere geleidelijk werkende invloeden verstaan wij ook schade door schimmel- en/of condensvorming.

(Grond)water en neerslag

Niet verzekerd is schade door vochtdoorlating van schoorsteen, muren en/of vloeren. Niet verzekerd is schade door neerslag die door openstaande (dak)ramen, deuren, lichtkoepels of luiken is binnengedrongen. Schade door water of stoom uit vulslangen van een centrale verwarming of uit tuinslangen, schade als gevolg van lekkende voeg- en/of kitnaden en schade door grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade als gevolg van grondwater dat door afvoerleidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties het woonhuis is binnengedrongen is wel verzekerd. Schade door (grond)verzakking, (grond)verschuiving, instorting, trillingen, bodemdaling en/of verlaging van het grondwaterpeil is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Opruimingskosten, saneringskosten, kosten van noodvoorzieningen (zoals de kosten voor bewaking van het onbewoonbare woonhuis en de kosten voor transport en opslag van de inboedel) en kosten gemaakt in opdracht van de overheid worden ieder vergoed tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 250 per gebeurtenis. Voor stormschade geldt een standaard eigen risico van € 450 per gebeurtenis. Als u een hoger standaard eigen risico wenst, dan kan dat. U kunt kiezen uit de volgende extra eigen risico's: € 500, € 1.000 of € 2.500 per gebeurtenis. Als u hiervoor kiest, verlenen wij een premiekorting. Het eigen risico is niet van toepassing op schade aan glas. 

Overstroming

Wij bieden in veel gevallen standaard dekking tegen overstroming. Schade als gevolg van het buiten haar oevers treden of overlopen van zeeën, meren, rivieren, kanalen, sloten en andere waterlopen is verzekerd. De schade die het gevolg is van het bezwijken, overstromen of falen van waterkeringen zoals duinen, dijken, dammen, stormvloedkeringen en sluizen is ook verzekerd.

Extra informatie

De overstromingsdekking is op basis van premier risque. Dat wil zeggen dat de maximale vergoeding het op de polis genoemde verzekerd bedrag voor schade door overstroming bedraagt. Ook als uit het polisblad blijkt dat sprake is van garantie tegen onderverzekering zal voor schade door overstroming nooit meer worden uitgekeerd dan het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag voor overstroming.

Asbest/zonnepaneeldeeltjes

In geval van schade door een gedekte gebeurtenis vergoeden wij de kosten die verband houden met het verwijderen van asbest en/of zonnepaneeldeeltjes. Dit maximum is € 100.000 per gebeurtenis. Als de asbest en/of zonnepaneeldeeltjes afkomstig zijn van een nabij gelegen object of pand en alleen als dit door brand, ontploffing of storm komt, vergoeden wij maximaal € 50.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Wij betalen deze vergoeding alleen als de eigenaar van het  nabij gelegen object of gebouw geen verzekering heeft of als de dekking niet toereikend is.

Aanbouw, verbouw of renovatie

Voor schade aan uw woning ontstaan tijdens aanbouw, verbouw of renovatie van uw huis kan een beperkte dekking gelden. Neem bij aanvang van een verbouwing altijd contact op met uw assurantieadviseur.

Sloten en sleutels

Als uw huissleutels na diefstal met braak of na beroving met geweld in bezit van onbevoegden zijn gekomen worden, ter voorkoming van schade, tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis de volgende kosten vergoed: de kosten om (elektronische) huissleutels te vervangen en/of opnieuw te programmeren en/of de kosten om sloten te vervangen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan op de opzeggingsdatum, maar niet eerder dan het moment waarop wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.