Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw klassieke auto. Het moet gaan om een auto die u hobbymatig gebruikt. U heeft ook een andere auto voor dagelijks gebruik. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw klassieke auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijke verplichte verzekering.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 5.000.000,- en het verzekerd bedrag voor letselschade is € 6.070.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt dat het voertuig niet binnen vier werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

Er geldt een altijd-terug-garantie. Dit betekent dat uw voertuig altijd terug naar Nederland gehaald wordt, ook als het voertuig total loss is.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Als u de schade laat repareren door een bij Schadegarant aangesloten reparateur verlagen wij het eigen risico met € 225.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss vergoeden wij de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de klassieker op het moment van taxeren. Diefstal valt onder de Mini Cascoverzekering, total loss onder de Cascoverzekering.

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. Bij total loss kunt u het wrak terugkrijgen.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Mini Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal van de auto en diefstal uit de auto (inbraak) is verzekerd. Uw auto moet wel voldoen aan de beveiligingseisen.

Keuze: ruitschade

Vergoeding van reparatie en vervanging bij een door u aan te wijzen garage. Maakt u gebruik van Glasgarant? Dan ontvangt u een korting op uw eigen risico. Ruitschade valt onder de Mini Cascoverzekering.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Alle schade aan uw klassieke auto is verzekerd. Ook als de schade door uzelf veroorzaakt is. Dit valt onder de Cascodekking.

Keuze: Aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw Klassiekerverzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schadeverzekering voor inzittenden, Ongevallen inzittenden en Rechtsbijstand.

Taxatierapport

Het taxatierapport moet binnen drie maanden na aanvang van de verzekering ingestuurd worden. Het taxatierapport is 36 maanden geldig.

Extra informatie

Het taxatierapport moet opgesteld zijn door een door ons erkende taxateur. Kijk in de voorwaarden welke taxateurs een door ons erkend taxatierapport opstellen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Dan is er geen dekking op deze verzekering.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Verhuur

Verhuurt u uw auto of vervoert u iets voor een ander tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering.

Pechhulp

Niet verzekerd

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Extra informatie

Het weigeren van een ademtest, een speekseltest of een urine- of bloedproef leidt ook tot geen recht op uitkering. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekeringnemer die aantoont dat de hiervoor beschreven uitsluitingsgronden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem in redelijkheid geen verwijt treft.

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot – of deelname aan – wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een enkele WA dekking afsluiten is niet mogelijk. Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw assurantieadviseur om advies. Zo bepaalt u welke autoverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw klassieker is het eigen risico € 225 per gebeurtenis.

Beperking kilometrage

Deze verzekering kunt u afsluiten als u niet meer dan 5.000 kilometer per jaar met uw klassieke auto rijdt.

Beperking onderdelen bij derden

Onderdelen van de klassieke auto die zich elders of bij derden bevinden vallen niet onder de verzekeringsdekking.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. U vindt de contactgegevens op uw Internationaal Verzekeringsbewijs. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.