Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw aanhanger. Zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss vergoeden wij de dagwaarde van de aanhanger. Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Cascoverzekering.

Reparatie

U mag zelf kiezen wie de schade repareert. Wij vergoeden de reparatiekosten onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op: schade aan, of diefstal van, spullen in de aanhanger is niet verzekerd.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 135 per gebeurtenis. Bij diefstal van de aanhanger bedraagt het eigen risico € 225.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in de landen waar de verzekering van het trekkende voertuig ook geldt. Deze landen vindt u op het internationaal verzekeringsbewijs (Groene kaart).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantworoden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie, dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. bij betalingen in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket, brengen wij géén opslag in rekening. Bij maandbetaling is het alleen mogelljik om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contracttermijn van één jaar kunt u de verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.