Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een oppas/au pair en huishoudelijk personeel zijn verzekerd (huispersoneel). Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logés en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. Als u niet wettelijk aansprakelijk bent voor de schade, vergoeden wij maximaal  15.000 per gebeurtenis. Als u wel aansprakelijk bent, wordt de schade vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Als u niet wettelijk aansprakelijk bent voor de schade, vergoeden wij maximaal  15.000 per gebeurtenis. Voorbeeld van een vriendendienst: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem laat vallen. Als u wel aansprakelijk bent, wordt de schade vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd. Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de weg op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt. Het gaat niet alleen om de woning waarin u zelf woont, maar ook voor maximaal één in Nederland gelegen woning waarvan u eigenaar bent en die u verhuurt, en/of een eigen in Europa gelegen recreatiewoning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Aansprakelijkheid voor schade aan spullen die u leent is verzekerd tot  15.000 per gebeurtenis. Ontstaat er schade waarvoor u niet aansprakelijk bent aan geleende spullen? Dan vergoeden wij maximaal  1.500 per gebeurtenis.

Schade door sport en spel

Is er schade aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is de schade gedekt. Als u per ongeluk een medespeler verwondt, dan bent u niet wettelijk aansprakelijk. In dat geval vergoeden wij maximaal  15.000 per gebeurtenis. Als u wel aansprakelijk bent, wordt de schade vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis bedraagt:  1.250.000.

Wat is niet verzekerd?

Schade door molest, atoomkernreactie, opzet, misdrijf of wapenbezit is niet verzekerd. Molest is een verzamelnaam voor gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Schade aan zaken die u gebruikt in verband met een huur-, huurkoop- of leaseovereenkomst is ook niet verzekerd (opzicht).

Schade door auto

Schade door auto's of andere motorrijtuigen is niet verzekerd, maar valt onder de verplichte WA-verzekering van de auto of het motorrijtuig.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Tijdens vrijwilligerswerk wel. U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Cyberrisico's

Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde van 16 jaar of ouder voor schade veroorzaakt in verband met het beschadigen, hinderen, vertragen, binnendringen, afluisteren of beperken van computers, randapparatuur, telefoons, netwerken, servers, websites of andere geautomatiseerde werken van derden zonder hun toestemming.

Seksuele gedragingen

Niet verzekerd is schade die veroorzaakt wordt door een seksuele of seksueel getinte gedraging.

Wapens

Niet verzekerd is schade die wordt veroorzaakt door wapens. Het gaat dan om wapens die genoemd zijn in de Wet Wapens en Munitie.Jaagt u? Dan kan het jagersrisico aanvullend worden meeverzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt een verzekerde schade aan spullen van een andere verzekerde? Dan vergoeden wij dit niet. Veroorzaakt een verzekerde lichamelijk letsel aan een andere verzekerde? Dan is dit wel verzekerd.

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico. Kiest u voor een eigen risico van  100? Dan krijgt u korting op de premie.

Vaartuigen

Schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano’s, zeilplanken, paddleboards, zeilboten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 20 m2 en op afstand bedienbare modelboten is verzekerd. Maar niet als deze vaartuigen zijn uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW. Ook verzekerd zijn (elektrische) waterfietsen, maar alleen als maximaal een snelheid van 25 km/uur kan worden bereikt.

Luchtvaartuigen

Schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen (bijvoorbeeld drones), waarvan het gewicht ten hoogste 25 kg bedraagt, is verzekerd. De dekking geldt alleen als modelvliegtuigen en drones hobbymatig worden gebruikt en als u zich aan de geldende regels houdt.

Motorisch voortbewogen voorwerpen

Voor motorisch voortbewogen speelgoed en gebruiksvoorwerpen geldt een maximum snelheid van 20 kilometer per uur. In geval van schade door motorisch voortbewogen speelgoed of gebruiksvoorwerpen op de openbare weg geldt dat die schade alleen verzekerd is als het speelgoed of het gebruiksvoorwerp volgens de wet op de openbare weg gebruikt mag worden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.