Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw caravan of vouwwagen. Of schade die uw losgekoppelde caravan of aanhanger veroorzaakt aan anderen en hun spullen. Dit is de basisdekking. U kunt kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan of vouwwagen verzekerd is.

Keuze: hulpverlening na een ongeval

Wij vergoeden onder andere het slepen, het vervangend verblijf en het vervoer naar huis bij een ongeluk, ziekte of noodreparatie.

Extra informatie

U kunt zelf kiezen of u de dekking Hulpverlening en/of dekking Vervangend Vervoer wilt meeverzekeren.

Diefstal of total loss

Is uw caravan of vouwwagen gestolen? Dan vergoeden wij de verzekerde waarde zoals die staat aangegeven op het polisblad. Is uw caravan/vouwwagen beschadigd en kan deze niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de verzekerde waarde verminderd met de waarde van de restanten.

Extra informatie

U heeft waardegarantie voor de waarde van uw caravan of vouwwagen. U kunt kiezen uit 1, 3 of 5 jaar waardegarantie. Op het polisblad staat het verzekerde bedrag en de looptijd die u gekozen heeft voor de waardegarantie.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft gekozen. Dat is het afgesproken deel van een schade dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de vergoeding.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, ontploffing of storm is standaard verzekerd.

Extra informatie

Hagelschade valt hier niet onder. Dit kunt u los meeverzekeren.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door hagel kunt u extra meeverzekeren. Stormschade is standaard verzekerd.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan of vouwwagen (zoals servies, beddegoed en kleding) zijn verzekerd. Bij inbraak/diefstal bepaalt de manier van het opbergen van de spullen (in een gesloten kast of uit het zicht) of de schade vergoed kan worden. Ook is het van belang dat de caravan op slot was op het moment van de inbraak/diefstal.

Keuze: uitrusting

U kunt er voor kiezen om schade aan de voortent/luifel of accessoires zoals een schotelantenne mee te verzekeren.

Keuze: pechhulp

U kunt ervoor kiezen om pechhulp mee te verzekeren. Pechhulp is onderdeel van de dekking Hulpverlening. Deze dekking biedt onder andere hulp bij pech onderweg met de caravan of vouwwagen.

Keuze: Particuliere verhuur

U kunt de particuliere verhuur aan een privépersoon meeverzekeren. Het gaat dan om verhuur voor recreatief gebruik. Wanneer u voor deze dekking kiest, bent u op dat moment verzekerd voor dezelfde dekkingen als de dekkingen die u gekozen hebt.

Wat is niet verzekerd?

  • is de caravan of vouwwagen aan uw auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. 

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Extra informatie

Het weigeren van een ademtest, een speekseltest of een urine- of bloedproef leidt ook tot geen recht op uitkering. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekeringnemer die aantoont dat de hiervoor beschreven uitsluitingsgronden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem in redelijkheid geen verwijt treft.

Wedstrijden

Is een schade ontstaan tijdens de voorbereiding op of deelname aan een snelheids-, record- of betrouwbaarheidsrit of -race met uw caravan? Dan vergoeden wij geen kosten en verlenen wij geen hulp

Permanente bewoning

Woont u het hele jaar door in uw caravan? Dan vergoeden wij geen kosten en verlenen wij geen hulp

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gebruik voor diefstalpreventie van uw caravan of vouwwagen goedgekeurde sloten. Een overzicht van goedgekeurde sloten en andere beveiligingsmiddelen vindt u op www.ansvar-idea.nl/downloads.

Eigen risico

Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft gekozen. Dat is het afgesproken deel van een schade dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de vergoeding.

Extra informatie

De AnsvarIdéa Camperverzekering werkt in Nederland samen met Omnia en Re-Camp caravan en camper, het samenwerkingsverband van camperherstelbedrijven die uitgebreide garantie geven op reparaties. Laat u uw schade repareren bij een Omnia of Re-Camp caravan en camper herstelbedrijf? Dan bespaart u € 75 op uw eigen risico.

Stallen

Uw caravan of vouwwagen is ook verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling.

Extra informatie

Let op! Wanneer u de caravan of vouwwagen stalt bij een externe partij, dan is deze alleen verzekerd wanneer u gebruikt maakt van een erkend stallingsbedrijf met een overdekte en bewaakte stalling.

Schade aan banden

Wij vergoeden alleen schade aan banden als er gelijktijdig met de schade aan een band ook andere schade is ontstaan.

Schade door normaal gebruik is niet gedekt

Is er een schade ontstaan door normaal gebruik van de caravan (denk aan verroesting, slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verroting en chemische aantasting) dan is deze schade niet gedekt.

Onvoldoende onderhoud

Schade die is ontstaan doordat uw caravan onvoldoende onderhouden is wordt niet vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. U vindt de contactgegevens op uw Internationaal Verzekeringsbewijs. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.