Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WGA-vervolguitkering van het UWV. Als werkgever kunt u een aanvulling op die uitkering verzekeren met de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid).

Extra informatie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is ontvangt soms een WGA-vervolguitkering. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35 tot 80%. En wanneer hij minder dan 50% verdient van wat hij met de beperkingen zou kunnen verdienen. Verdient hij meer dan 50%, dan ontvangt hij een WGA-loonaanvullingsuitkering.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het oorspronkelijke loon.

Extra informatie

Het loon waarop we de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximumloon of SV-loon.

Wie is verzekerd?

U verzekert werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Re-integratie

We ondersteunen u bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij de re-integratie van uw zieke werknemers ondersteunen, blijft u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u bijvoorbeeld werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat uw werknemer eerder of meer kan gaan werken. Ook moet u passende arbeid aanbieden als dat mogelijk is.

WGA Hiaat Inkomenscompensatie

De WGA Hiaat Inkomenscompensatie vult het inkomen aan als het UWV uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. Hij heeft dan geen recht op een WIA-uitkering. Met deze verzekering krijgt uw werknemer maximaal 1 jaar een uitkering van 25% van zijn oude jaarloon (tot maximaal het maximum premieloon).

Keuze: WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig

Met de WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig wordt het inkomen aangevuld als het UWV uw werknemer minimaal 15% en minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. U kunt kiezen voor een uitkeringsduur van vijf of tien jaar. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de uitkering volledig (100%) of voor 70% te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Wij keren niet uit als de ziekte is veroorzaakt door uw opzet of grove schuld, of als de ziekte van de werknemer een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het loon boven het maximum WIA loon valt niet onder de dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt.  De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland worden ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is, maar uiterlijk in de 42e week na de eerste dag van de ziekte of arbeidsongeschiktheid. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie maandelijks, of eenmaal per maand, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u een korting op de premie. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft  en de lonen en leeftijden van de werknemers. En van het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Wilt u de verzekering stopzetten? Geef dit dan uiterlijk een maand voordat de contractstermijn afloopt aan ons door. Neem hiervoor contact op met uw assurantieadviseur.