Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering verzeker je je bedrijf tegen de gevolgen van een breed scala aan cyberrisico’s, denk hierbij aan beveiligingslekken, fouten en ongeoorloofde handelingen van werknemers, virusaanvallen, hacking, identiteitsdiefstal, smaad en verlies van persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van door derden geleden schade, de eigen kosten van het bedrijf, gevolgschade en levert responseteamservice.

Verzekerd bedrag

U heeft de keuze uit één van de volgende bedragen: € 100.000, € 250.000, € 500.000, € 1.000.000, € 2.000.000, € 3.000.000, € 4.000.000 of € 5.000.000.

Aansprakelijkheid

Lijden andere partijen schade als gevolg van een cyberincident binnen uw bedrijf? En bent u daarvoor aansprakelijk? Dan dekt deze verzekering daarvan de kosten.

Verenigde Staten of Canada

Vergoeding schade aan personen of bedrijven in de Verenigde Staten of Canada is verzekerd.

Herstelkosten

Verzekerd zijn de kosten van reparatie en/of vervanging van data, programma's of website. Kosten van onderzoek naar de systeembeveiliging zijn ook verzekerd.

Cyberafpersing

De schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt hulp van security-experts, en losgeld dat in overleg met ons is betaald wordt vergoed.

Bedrijfsschade

Wanneer een aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies, of als uw bedrijfsvoering wordt platgelegd, is het omzetverlies verzekerd. Verzekerd is de vermindering van de nettowinst.

Datalek

Kosten van onderzoek of claims van derden, omdat zij u aansprakelijk stellen. Ook gedekt zijn meldingskosten, kosten voor juridisch advies en boetes toezichthouders. (Bestuursrechtelijke-) boetes worden alleen vergoed als deze wettelijk verzekerbaar zijn.

Diefstal van geld en waardemiddelen en telefoonhacking

Wordt er als gevolg van een cyerincident geld of andere waardemiddelen gestolen? Dan is dat verzekerd. Ook worden de belkosten vergoed die gemaakt worden nadat je telefoonsysteem is gehackt. Voor telefoonhacking geldt een sublimiet van € 250.000 per gebeurtenis.

Keuze: Inloopdekking

Tegen een premietoeslag kunt u een inloopdekking van 12 maanden afsluiten.

Keuze: Dochterondernemingen

Dochterondernemingen zijn meeverzekerd binnen de poliscondities als u deze heeft opgegeven en als deze door ons op het polisblad zijn aangetekend.

Keuze: Schade aan voorraad

Schade aan voorraad is het verlies dat voortvloeit uit schade aan de voorraad als direct gevolg van veranderingen in temperatuur en vochtigheid in een gecontroleerde omgeving en de redelijke en noodzakelijke kosten om deze voorraad te herstellen of vervangen. De sublimiet voor schade aan voorraad bedraagt € 100.000 per schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij storing, uitval of onderbreking van internetinfrastructuren, nutsvoorzieingen, telecommunicatienetwerken en/of satellieten, verlies van intellectuele eigendomsrechten, telefoonphishing, schade aan personen, contractuele aansprakelijkheid en professionele adviesdiensten.

Extra informatie

Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade niet gedekt is. Per situatie staat in de voorwaarden precies wat nooit verzekerd is. Raadpleeg de voorwaarden voor de exacte omschrijving van de uitsluitingen.

Schade door illegale data

Is de schade ontstaan door data die u illegaal verkregen hebt? Dan is dat niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor enkele rubrieken geldt niet het totale verzekerde bedrag, maar een afwijkend bedrag (sublimiet). Dit geldt voor de rubrieken Telefoonhacking en Schade aan voorraad.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 2.500 per schade.

Preventie-eisen

De verzekeraar stelt bepaalde preventie-eisen. Bijvoorbeeld dat u wekelijks een back-up maakt en deze offline opslaat en dat u firewalls en antivirus-systemen regelmatig bijwerkt. Op het aanvraagformulier staan alle eisen vermeld. Voldoet u niet aan de eisen, dan kan het gebeuren dat de verzekeraar uw aanvraag niet accepteert.

Wachttijd

De wachttijd is de periode die staat voor het aantal uren dat uw bedrijfsactiviteiten moeten zijn onderbroken voordat recht op schadevergoeding bestaat. De wachttijd voor deze verzekering bedraagt 8 uur.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Is sprake van een cyberincident? Of denkt u dat hier sprake van is? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering opzeggen tegen het einde van de verzekeringsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven.