Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering kan worden afgesloten voor u en uw gezinsleden. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit wanneer een verzekerde door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt.

Wat is verzekerd?

U en uw gezinsleden zijn verzekerd voor verschillende soorten ongevallen. Van een val op uw werk, tot zinloos geweld. Maar ook bent u verzekerd voor verkeersongevallen, brandwonden en hondenbeten. En voor bijvoorbeeld een val van de trap of van een gymtoestel op school.

Blijvende invaliditeit

Afhankelijk van de mate van invaliditeit krijgt u eenmalig een geldbedrag. De hoogte van deze uitkering hangt af van het functieverlies van het lichaamsdeel. De mate van blijvende invaliditeit stellen wij vast op het moment dat er geen verbetering of verslechtering meer in uw toestand is.

Overlijden

Uw erfgenamen ontvangen € 25.000 als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen. Daarnaast keren wij maximaal € 5.000 uit voor de begrafenis- of crematiekosten. Overlijdt u in het buitenland? Dan worden repatriëringskosten tot € 5.000 vergoed.

Uitgebreide dekking

Het verzekerd bedrag is bij overlijden € 25.000 en bij blijvende invaliditeit € 50.000. Er is een aanvullende dekking van € 5.000 voor onder meer tandheelkundige kosten, woningaanpassing of plastische chirurgie. Gebeurtenissen zoals acute vergiftiging, whiplash en verdrinking beschouwen wij ook als ongeval.

Verhoogde uitkering

Als u blijvend invalide raakt, verlenen wij altijd een verhoogde uitkering. Bent u bijvoorbeeld 50% blijvend invalide? Dan krijgt u een uitkering van 100% van uw verzekerde bedrag.

Daggeld bij ziekenhuisopname

Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt voor de behandeling van een ongeval, dan ontvangt u een extra vergoeding. Deze vergoeding bedraagt € 30 per dag voor elke dag dat u opgenomen bent geweest. Wij betalen nooit meer dan 60 ziekenhuisdagen per verzekerde, per ongeval.

Extra school-/studiejaar

Overkomt uw kind een ongeval? Of is sprake van overlijden of volledige blijvende invaliditeit van een andere verzekerde door een ongeval? En kan uw kind daardoor zijn opleiding niet (volledig) volgen? En moet uw kind daarom het school-/studiejaar overdoen? Dan ontvangt u een vergoeding voor de door u in dat opleidingsjaar gemaakte studiekosten. De maximale vergoeding bedraagt € 5.000 per kind, per ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij het ongeval niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit bij molest, fraude en opzettelijk veroorzaakte ongevallen. Of als het ongeval een gevolg is van het gebruik van alcohol of drugs. Hierna noemen wij enkele belangrijke uitsluitingen. Kijk in de voorwaarden voor alle uitsluitingen die wij hanteren.

Vechtpartijen, misdrijf en zelfdoding

Als het ongeval is ontstaan door een vechtpartij ontvangt u geen uitkering. Maar als sprake is van zelfverdediging of u probeert uzelf, anderen of dieren te redden ontvangt u wel een uitkering. Het plegen of deelnemen aan een misdrijf is niet verzekerd. Ook bij zelfdoding keert deze verzekering niet uit.

Gevaarlijke sporten

Ongevallen die gebeuren tijdens het doen van gevaarlijke sporten zijn niet verzekerd. Als gevaarlijke sport beschouwen wij onder meer: vechtsporten, parachutespringen, bungeejumping, duiken naar een diepte van meer dan 40 meter en skispringen.

Motorrijden

Bent u of een andere verzekerde nog geen 23 jaar? Dan ontvangt u geen uitkering als het ongeval gebeurt bij het besturen van een motor met een cilinderinhoud van 50 cc of meer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er sprake van tijdelijke invaliditeit in plaats van blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering.

Halvering van de uitkering

Deze verzekering kent geen eindleeftijd, maar als u op het moment van het ongeval ouder bent dan 75 jaar halveren wij de uitkering.

Niet dragen helm of gordel

Als u op het moment van het ongeval als bestuurder of als passagier in of op een motorrijtuig rijdt en u draagt geen wettelijk verplichte helm of geen wettelijk verplichte
veiligheidsgordel, dan verlagen wij de uitkering met 25%. Maar als u of uw nabestaanden kunnen aantonen dat de blijvende invaliditeit of het overlijden niet hierdoor komt verlagen wij de uitkering niet.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Zoals het aangaan van een geneeskundige behandeling en het volgen van de voorschriften van uw arts. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. Er is geen opzegtermijn van toepassing.