Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 5.000.000,- per gebeurtenis en het verzekerd bedrag voor letselschade is € 6.070.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen- en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt dat het voertuig niet binnen vier werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

Bij de Premium Autopolis Casco heeft u ook recht op hulpverlening binnen Nederland als uw auto tot stilstand komt na een mechanisch gebrek. Raadpleeg voor meer informatie de polisvoorwaarden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto vergoeden wij de nieuwwaarde, boekwaarde of dagwaarde van uw auto. Dit is afhankelijk van onder andere de leeftijd en het gebruik van uw auto.

Extra informatie

Om voor vergoeding na diefstal in aanmerking te komen moet uw auto wel voldoen aan de gestelde beveiligingseisen. U heeft bij diefstal recht op een daggeldvergoeding van maximaal 30 dagen. Deze vergoeding bedraagt € 75 per dag.

Reparatie

U mag zelf kiezen door wie u de schade aan uw auto laat repareren. Bij herstel door een met Turien & Co. samenwerkende reparateur geldt een lager eigen risico (Zie ook het onderwerp eigen risico).

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Het eigen risico voor ruitschade vindt u onder kopje "Eigen Risico".

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal van de auto en diefstal uit de auto (inbraak) is verzekerd. Uw auto moet wel voldoen aan de beveiligingseisen.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw voertuig is verzekerd. Ook als de schade door uzelf veroorzaakt is.

Wat is ook verzekerd?

De wettelijke aansprakelijkheid bij het tijdelijk gebruiken van een andere auto is ook verzekerd. Schade aan de stoffering van uw auto is gedekt als deze schade ontstaan is door het kosteloos vervoeren van gewonden. Raadpleeg de voorwaarden of vraag advies aan uw assurantieadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Dan is er geen dekking op deze verzekering.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Pechhulp

Niet verzekerd

Verhuur

Verhuurt u uw auto of vervoert u iets voor een ander tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcoholof enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Extra informatie

Het weigeren van een ademtest, een speekseltest of een urine- of bloedproef leidt ook tot geen recht op uitkering. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekeringnemer die aantoont dat de hiervoor beschreven uitsluitingsgronden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem in redelijkheid geen verwijt treft.

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot- of deelname aan - wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een enkele WA dekking afsluiten is niet mogelijk. Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw adviseur om advies.Zo bepaalt u welke verzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 450,- per gebeurtenis tot een cataloguswaarde van € 100.000,- inclusief btw. Heeft uw voertuig een cataloguswaarde van € 100.000,- of meer inclusief btw? Dan is het eigen risico € 750,- per gebeurtenis.

Kilometrage

U kunt deze verzekering afsluiten met een kilometrage van 20.000 of 35.000 kilometers per jaar. Vraag uw adviseur naar de voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale.U vindt de contactgegevens op uw Internationaal Verzekeringsbewijs. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor deze verzekering geldt een vaste premie. Een eventuele schade heeft geen invloed op de hoogte van de premie in het volgende verzekeringsjaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDWaan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.