Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt alle schade aan spullen in uw huis. Er is geen dekking voor enkele schadegebeurtenissen die in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten. In een aantal situaties kan de schadevergoeding worden beperkt.

Wat is verzekerd?

Alle verplaatsbare spullen in uw huis.

Verzekerd bedrag

U verzekert de nieuwwaarde van de inboedel. Dit is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kopen. Schade aan inboedel niet ouder dan 10 jaar vergoeden wij op basis van nieuwwaarde. Soms vergoeden wij reparatiekosten of de dagwaarde. Voor sommige zaken geldt een maximum vergoeding. De dagwaarde berekenen wij met behulp van een afschrijvingslijst. De afschrijvingslijst vindt u hier.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De verzekering biedt dekking voor het salaris en de kosten van deze expert.

Sieraden

Schade aan of totaal verlies van horloges en sieraden is standaard verzekerd tot maximaal  15.000 per gebeurtenis. U kunt aanvullend een hoger bedrag verzekeren.

(Audio-) apparatuur

Verzekerd zonder maximum.

Spullen buiten huis

Op alle plaatsen buiten uw huis geldt een beperktere dekking voor schade aan uw inboedel. Wereldwijd is uw inboedel tot maximaal € 15.000 verzekerd tegen onder meer waterschade, gewelddadige beroving, inbraak en brand.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd binnen uw woning.

Kosten vervangende woonruimte

Als u na een verzekerde gebeurtenis tijdelijk niet in uw woning kunt verblijven, zijn de kosten voor de huur van een gelijkwaardige vervangende woonruimte verzekerd gedurende de periode die nodig is om het verzekerde woonhuis bewoonbaar te maken met een maximum van 48 maanden; of tot het bereiken van de maximale vergoeding (25% van het verzekerd bedrag).

Cyberdekking: Cyber Compact

Deze inboedelverzekering biedt standaard een cyberdekking. Dit is een basisdekking. Cyber Compact bestaat uit drie rubrieken: A. Cyberhulplijn: voor hulp en advies rondom (mogelijke) cyberincidenten B. Cyberrisico online tool: U ontvangt tips om uw cyberveiligheid te vergroten. C. Schade door hacking: de kosten voor het herstellen of vervangen van uw apparatuur wordt vergoed tot maximaal  2.500 per jaar.

Extra: reiskosten en kosten binnenhuisarchitect

Als uw inboedel door een verzekerde gebeurtenis geheel of grotendeels verloren is gegaan, mag u in overleg met ons een binnenhuisarchitect inschakelen voor advies over de herinrichting van uw woonhuis. Ook extra reiskosten (in verband met vervroegde terugkeer) die u maakt na een verzekerde gebeurtenis zijn verzekerd. Voor beide rubrieken geldt een maximumvergoeding van  2.500 per gebeurtenis per rubriek.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan de inboedel niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit bij aardbeving, opzettelijk veroorzaakte schade en bij schade door verlies of vermissing. Hierna noemen wij enkele belangrijke uitsluitingen. Kijk in de voorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die wij hanteren.

Constructie en onderhoud

Schade door onvoldoende of slecht onderhoud is niet verzekerd. Schade door constructie- en/of bouwfouten van het woonhuis is niet verzekerd. Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij installatie, reiniging, onderhoud, verbouwing en/of reparatie is niet verzekerd. Schade door brand of ontploffing als direct gevolg van deze werkzaamheden is wel verzekerd.

Gebruik

Niet verzekerd is schade door slijtage, uitdrogen, krimpen, vervormen, verkleuren, kromtrekken, veroudering, verrotting, corrosie, temperatuursinvloeden, klimatologische of andere geleidelijk werkende invloeden. Schade (mede) veroorzaakt of (mede) ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten gepleegd door een belanghebbende bij deze verzekering is ook niet verzekerd.

(Grond)water en neerslag

Niet verzekerd is schade door vochtdoorlating van schoorsteen, muren en/of vloeren. Niet verzekerd is schade door neerslag die door openstaande (dak)ramen, deuren, lichtkoepels of luiken is binnengedrongen. Schade door water of stoom uit vulslangen van een centrale verwarming of uit tuinslangen, schade als gevolg van lekkende voeg- en/of kitnaden en schade door grondwater is ook niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor schade aan uw inboedel ontstaan tijdens aanbouw, verbouw of renovatie van uw huis kan een beperkte dekking gelden. Neem bij aanvang van een verbouwing altijd contact op met uw assurantieadviseur.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is  250 per gebeurtenis. Maar: als de gedekte schade groter is dan  5.000 geldt dit eigen risico niet. Als u een hoger eigen risico wenst, dan kan dat. U kunt kiezen uit de volgende eigen risico's:  500,  1.000 of  2.500 per gebeurtenis. Als u hiervoor kiest, verlenen wij een premiekorting.

Overstroming

Wij bieden in veel gevallen standaard dekking tegen overstroming. Schade als gevolg van het buiten haar oevers treden of overlopen van zeeën, meren, rivieren, kanalen, sloten en andere waterlopen is verzekerd. De schade die het gevolg is van het bezwijken, overstromen of falen van waterkeringen zoals duinen, dijken, dammen, stormvloedkeringen en sluizen is ook verzekerd.

Inboedel in bergruimten

Vandalisme aan of (poging tot) diefstal van inboedel uit de bij het woonhuis horende bergruimten, zoals een schuur, garage of tuinhuis is alleen verzekerd als er inbraakschade te zien is aan de buitenkant van de (berg)ruimte.

Kostbaarheden

Voor schade aan of totaal verlies van niet in de polis gespecificeerde kostbaarheden geldt een maximum vergoeding van  50.000 per gebeurtenis.

Schoorsteenbrand

Schade ten gevolge van een schoorsteenbrand is alleen verzekerd als de schoorsteen jaarlijks door een professioneel bedrijf wordt geveegd/gereinigd. Het jaarlijks laten vegen/reinigen van de schoorsteen is verplicht als u gebruik maakt van kachels en/of haarden waarin sprake is van verbranding van vaste of vloeibare stoffen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland. Buiten uw woning (wereldwijd) geldt een beperkte dekking voor schade aan uw inboedel.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan op de opzeggingsdatum, maar niet eerder dan het moment waarop wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.